انجام اقدامات اصلاحی و ساختار سازمانی

تا حدی، مؤلفههای رهبری تحولگرا چه به لحاظ مفهومسازی و چه به لحاظ اندازهگیری رهبری تحولگرا پالایش، بهسازی و مجزا شدهاند. به لحاظ مفهومی، در رهبری کاریزماتیک، پیروان بهدنبال همانندسازی و یگانگی با رهبر خود هستند. رهبر به پیروان خود الهام میبخشد و آنها را ترغیب و مجاب میسازد که دنبال معنا و مفهوم باشند. رهبر آنها را با تحریک […]

ادامه مطلب

آموزش نیروی انسانی و ساختار سازمانی

– محتوا وعمل در برنامه درسی درراستای هم وتکمیل کننده هم باشند.– به آموزش نیروی انسانی برای ورود به میدان عمل اهمیت داده شود.– آموزش در خدمت پرورش باشد نه مقولهای جدای از آن.موفق باشید.متن مصاحبه ع.خیاطیان لیسانس علوم تربیتی با 24 سال سابقه کار در آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانانوقتی به اهداف نگاه میکنیم اولین چیزی که […]

ادامه مطلب

طبقه‌بندی اطلاعات و ساختار سازمانی

مدیر باید دریابد در صورت داشتن ارتباط رودررو ، هرگونه اختلالی ممکن است در فرآیند آن ایجاد گردد و باید از مزاحمت های تلفنی ، مهمان ناخوانده و یا قدم زدن پرسنل و پرداختن به مسائل دیگر ممانعت کرد.ساختار سازمانی ساختار سازمانی به گونه ای باید باشد که زنجیره فرماندهی و کانال های ارتباطی دقیقاً تعیین و مسئولیت ها و […]

ادامه مطلب

ساختار سازمانی

A) خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در وضعیتی که هیچ هزینه ای برای بیمار نداشته باشد: در این شرایط دولت بودجه ای که برای این منظور تعیین کرده را از طریق افزایش مالیات های عمومی تامین می شود (Daly et al., 2002b). خدمات اولیه مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسیله دندانپزشکان حقوق بگیر دولت در کلینیک های […]

ادامه مطلب

ابعاد ساختار سازمانی

3.بین تخصص و نوآوری خدمات در بانکها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با 28/1 بوده و از آنجا که داخل از بازه (96/1 & 96/1-) است. لذا فرضیه سوم تائید نمی شود.4.بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانکها […]

ادامه مطلب

طراحی ساختار سازمانی

هرچه دستورات و آیین نامهها از بالا به پایین باشد و سلایق شخصی اعمال شود قوه ابتکار و نوآوری کارشناسان سازمان و افراد زیر دست آنها تضعیف میشود. دراین صورت وجود اتاق فکر در سازمان برای برخورداری از نظرات آزادانه عموم افراد و اعمال نظرات فردی سازمان به یک ضرورت تبدیل میشود.مدیران و سرپرستان واحدها برای تعیین استثناعات کاری میتوانند […]

ادامه مطلب

طراحی ساختار سازمانی

اختیارات قانونی و یا حکومت عقلی: که مدار آن بر مذهب، اصالت، عقل و منطق بنیانگذاری گردیده است و سلسله احکامی که از استنباطات منطقی و عقلانی حاصل میگردد، توسط افراد جامعه به منزله قانون پذیرفته میشود. در حقیقت این نوع اختیار، اختیاری است که سازمان بوروکراسی را پایه ریزی نموده است(ایراننژادپاریزی- ساسانگهر ،154:1385).توجه ماکس وبر، جامعه شناس روشنفکر آلمانی، […]

ادامه مطلب

طراحی نوین ساختار سازمانی

البته برای ساختار ماتریسی محدودیت هایی نیز ذکر شده است که برخی از آنها عبارتند از(رضائیان، 1383، 319):استفاده از این ساختار موجب کاهش ثبات کارکنان در محل کار می شود، به گونه ای که گاهی تبعیت کامل از دستورات مافوق دشوار خواهد شد.ممکن است به دلیل بروز تمایلات متفاوت میان مدیران پروژه ها و مدیران گروه های تخصصی، میان آنها […]

ادامه مطلب

تکامل ساختار سازمانی

ماهیت موقتی بودن: سازمانهای مجازی، سازمان های موقتی هستند. این سازمانها تا زمانی فعال باقی می مانند که استمرار تقاضای مشتری وجود داشته باشد و یا همکاری برای شرکا سودمند باشد. از جمله اهداف عمده سازمانهای مجازی بهره برداری به موقع از انواع منابع موجود در بازار به منظور ارتقاء کیفیت و افزایش ارزش محصول، به کارگماردن نیروی کار متخصص […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر ساختار سازمانی

پیچیدگی درجهای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان است و ممکن است بوسیلهی تعداد مکانهایی که کار در آنجا انجام میشود، تعداد مشاغلی که انجام میشود و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام میدهند، تعریف و اندازهگیری شود(Hall et al, 2010).پیچیدگی، مشکلات کنترل و هماهنگی را افزایش میدهد و سازمان برای حفظ موقعیت خود […]

ادامه مطلب

طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی

تکنولوژی به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهای لازم برای تبدیل نهادهها به ستادهها اطلاق میشود (Wright- Burns,2013). مطالعات نشان میدهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمــان، وظایف، طراحی سیستمهای کنترل، هزینهها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (Farhang ,2012). د) محیطمحیط به معنای عوامل خارج از سازمان است که اثربخشی عملیات […]

ادامه مطلب

ساختار سازمانی

14. پیشنهادهایی که اشتباها به مشکلی اشاره داشته و راه حلی را برای رفع آن مطرح نموده است2-2-12-3-. نحوه ورود پیشنهاد به نظام پیشنهادابتدا پیشنهاد دهنده ، طرح یا ایده خود را در فرم ارایه پیشنهاد مکتوب می نماید.الف ) استفاده از صندوق های جمع آوری پیشنهاد:ب) دریافت پیشنهاد توسط نمایندگان نظام پیشنهادها در واحدهای سازمان:ج) دریافت پیشنهاد توسط دبیرخانه […]

ادامه مطلب
1 2 3 35