منابع مقاله درمورد رفتار سازمانی

در بر می‌گیرد و به همین علت چارچوب وی در مجموع نظریات نظریه پردازان سیستم حقوقی چارچوبی کاملاً جامع است. این الگو مورد استفاده تعدادی از محققان در تحقیقات سازمانی قرار گرفته است (اسکات، ترجمه بهرنگی، 1380، ص 105-100).دیدگاه نظریه پرداز نظریه مفاهیم اساسی سیستم حقیقی التون مایو روابط انسانی گروه‌های غیررسمی چستر بارنارد همکاری همکاری همه برای تحقق یک […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، آموزش الکترونیک، تکنولوژی آموزشی، آموزش الکترونیکی

Ha فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) ۲۹ ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری ۳۰ سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی ۳۲ لوازم تحقق تکنولوژی یادگیری ۳۳ یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی […]

ادامه مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، تکنولوژی آموزشی

Ha33 یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی بهره‌گیری از رسانه ۳۶ مکتب پراگماتیسم ۳۷ محوریت تجربه در فلسفه پراگماتیسم ۳۸ ب- خاستگاه روان‌شناختی بهره‌گیری از رسانه ۳۹ یک- تاکید بر نقش حواس در فرایند یادگیری ۴۰ […]

ادامه مطلب

ذهن آگاهی چیست و چه تأثیری بر سبک زندگی دارد؟

ذهن آگاهی 2-5-1 مفهوم ذهن آگاهی بیر (2003) «ذهن آگاهی» را به‌عنوان مشاهده فاقد قضاوت نسبت به جریان در حال پیشرفت درونی و بیرونی محرک‌ها و بروز آن‌ها تعریف کرد. قضاوت نکردن، ذهن آگاهی را پرورش می‌نهد وقتی شما با وضعیت هیجانی یا فیزیکی سختی روبه ر و می‌شوید، قضاوت نکردن درباره تجربیات، بیشتر ازآنچه که می‌بینند و هستید و […]

ادامه مطلب