راهبردهای تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای

24همانگونه که از جدول 3-2 مشخص است سئوالهای 2 و 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد. 3-3-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران ( 2002 )، تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان و تنظیم هیجان شناختی

فرد دیده می شود نسبت به تنظیم هیجان شناختی که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می باشد، دستاوردهایی چون رشد صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ، 2000)، سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل، هیجان تنظیم نشده با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه است .مثلا گفته شده است که عدم تنظیم هیجان […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان

در رابطه با راهبرد پذیرش و اختلال افسردگی مشهدی و همکاران (1390) نشان دادند که پذیرش اتفاقی که رخ داده موجب می شود که افراد سعی کنند با آن اتفاق کنار آمده و برای جبران آن اتفاق تنیدگی زا و بهتر شدن اوضاع زندگی شان تلاش کنند، چون آن ها به بهتر شدن آینده امید دارند در صورتیکه در افراد […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان

در رابطه با راهبرد پذیرش و اختلال افسردگی مشهدی و همکاران (1390) نشان دادند که پذیرش اتفاقی که رخ داده موجب می شود که افراد سعی کنند با آن اتفاق کنار آمده و برای جبران آن اتفاق تنیدگی زا و بهتر شدن اوضاع زندگی شان تلاش کنند، چون آن ها به بهتر شدن آینده امید دارند در صورتیکه در افراد […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای

45/0**55/0095/030/0**همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می شود ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد، بین دو متغیر استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری ، و استعداد به اعتیاد و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود داشته که این رابطه در سطح 05/0 معنادار است. فصل پنجمبحث و نتیجه گیریپیش درآمد در این پژوهش که از نوع […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و دانشگاه علامه طباطبائی

5-4- پیشنهادات با توجه به شیوع بالای اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان و اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن و همچنین بررسی و مطالعات گسترده تر در جهت تعیین شیوع در جمعیت عمومی و هم در ارزیابی روانشناختی دانشجویان در هنگام ثبت نام اولیه، توجه بیشتر به این اختلال در مراکز مشاوره دانشگاهی و آگاه نمودن بیشتر […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رگرسیون گام به گام

با توجه به تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانپزشکی ،که تشخیص اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی توجه دریافت کرده اند، مشاهده شده بسیاری از بیماران در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کنار آمدن با وقایع دچار مشکل می باشند و تا کنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است . 2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده عبدی و همکاران […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برای وابستگی به مواد

فرانکوس، اوریاکومب و تیگنو ل (2000 )، در مطالعه ای نوجویی هیجانی (یکی از مؤلفه های تنظیم هیجانی) به عنوان عامل مستعدکننده سوء مصرف مواد معرفی کرده اند. در بازنگری پژوهشهای تنظیم هیجان، گروس) a1999،b1999 )، اشاره نمود که تفاوت های فردی در تعدیل هیجان در هریک از مراحل تولید هیجان ها مشاهده می شود. برای مثال در خلال مرحله […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برون گرایی و روان نژندی

پذیرش : تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخدادتمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعیتمرکز مجدد بر برنامه ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آنارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصیکنار آمدن با دیدگاه(دیدگاه پذیری): تفکرات مربوط به کم […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انجمن روانپزشکی آمریکا

تعریف مفهومی: مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دارد ( تامپسون، 2005 ). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد .تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

در تبیین این یافته می توان بیان داشت که دیدگاه گیری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و پذیرش راهبردهای مطلوب تنظیم هیجان بوده (یوسفی،1385) و افراد حائز پایداری هیجانی از این راهبردها به وفور استفاده می کنند و تفاوت های فردی در تنظیم شناختی هیجان می تواند فرد را در معرض خطر بروز جنبه های آسیب شناختی […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

5 . عقل (یا انعطاف پذیری) ( O ) به منظور توصیف معنی این عوامل در جدول بالا تعدادی از ویژگی های این صفات را که نمره بالا یا پایین را در هر عمل شرح می دهد آورده ایم. روان نژندگرایی در برابر ثبات هیجانی قرار می گیرد و طیف وسیعی از احساسات منفی از جمله اضطراب، غمگینی، بدخلقی، تحریک […]

ادامه مطلب
1 2 3 5