گرایش به جنس مخالف

فصل سوّمروششناسی3-1- مقدمهتحقیق علمی عبارت است از”بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیده هایی که روابط احتمالی بین این پدیده ها بوسیلۀ نظریه یا فرضیه هدایت می شود” (کرلینجر،1380: 31). محقق یا پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و امار مورد نیاز و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای آماری به تأیید یا رد فرضیات طرح شده در تحقیق میپردازد. به […]

ادامه مطلب

هنجارهای اجتماعی

کنترل رسمی : کنترل رسمی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی مبتنی است. قوانینی وجود دارند که راهنمای رفتارهای اعضای جامعه اند و گروه هایی هستند که شغلشان اعمال این قوانین و مقررات است. نه تنها قوانین بخشی از کنترل های رسمی هستند بلکه مؤسسه ها و سازمان هایی مانند مدرسه، اداره و … وجود دارند که معیارها و […]

ادامه مطلب

عوامل اجتماعی و فرهنگی

کوثری (1383)، در پژوهشی با عنوان «بررسی علل رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راه حل های مسئله» نشان داد که دانش آموزان دختری که با جنس مخالف خود رابطه دارند، از توجه و محبت کمتری در خانواده برخوردارند. سخت گیری و تعصبات در خانواده هایی […]

ادامه مطلب

نظریههای جامعهشناختی

2-2- مبانی نظری پژوهشهر کار علمی نیازمند طرح و الگویی برای پیشبرد اهدافش میباشد. از آنجا که این پژوهش نیز از شیوههای علمی منظمی پیروی میکند، پس بایستی در قالب علمی مشخصی انجام گیرد. بنابراین در این بخش به برخی از نظریههای اندیشمندان در ارتباط با شاخصهای مورد بررسی پرداخته شده است. چرا که نظریه هدایتگر تحلیل است، به این […]

ادامه مطلب

عوامل فرهنگی و اجتماعی

جدول شماره 4-12: ماتریس همبستگی تصور پاسخگو ازمیزان امکان ازدواج و ابعاد گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج 68جدول شماره 4- 13: ماتریس همبستگی نگرش دوستان و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف 69جدول شماره 4- 14: ماتریس همبستگی میزان کنترل توسط خانواده و ابعاد گرایش دختر و پسر به رابطه جنس مخالف 70جدول […]

ادامه مطلب

عوامل اجتماعی و فرهنگی

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهشیکی از پدیدههای اجتماعی جامعهی معاصر ایران در حوزه ارتباطات و دوستیها، مسئله معاشرت و ارتباط دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج است. در سالهای اخیر افزایش سوادآموزی و تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان، دسترسی به رسانههای جهانی، مهاجرت به شهرها و همچنین دسترسی گسترده به فنآوریهای نوین ارتباطی (اینترنت، چت و تلفن همراه) موجبات […]

ادامه مطلب

دانشگاه علامه طباطبائی

شایسته است با برگزاری کلاسهای آموزشی و تشویق و تبلیغ این گونه تحقیقات توسط رسانهها و آموزش و پرورش، با هدف بهرگیری از روشهای معنوی و دینی در تنظیم هیجان شناختی از دیدگاهی جدید و پنجرهای نو به مسائل شناختی نگریسته شود.برپایی همایشها و برگزاری جلساتی با حضور صاحبنظران، روانشناسان، مشاوران، اساتید و معلمان با هدف به کارگیری مفاهیم و […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

چراغی، مونا و مولودی، حسین. (1385). رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، سال 2، شماره ۲ ، شماره پیاپی ۶، 1-22.حسنی، جعفر و میرآقایی، محمدعلی. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایدهپردازی خودکشی. روانشناسی معاصر، 7 (1)، 61-72.حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسولزاده طباطبایی، سیدکاظم و عشایری، حسن. […]

ادامه مطلب

افسردگی پس از زایمان

شهبازی، آناهیتا. (1375). بررسی رابطه جهتگیری مذهبی درونی و برونی و سلامتروان. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.شهیدی، شهریار. (1379). روان درمانی و معنویت. سخنرانی ماهانه انجمن روان شناسی ایران، تهران، فرهنگسرای اندیشه.شهیدی، شهریار؛ فرجنیا، سعیده. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی. روانشناسی دین، سال 5، شماره 3، 97-115.صادقی، منصوره السادات؛ مظاهری، محمدعلی. (1384). اثر روزهداری […]

ادامه مطلب

نتایج تحلیل رگرسیون

05/0میزان حمایت شوهر66/143/022/084/1001/0نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (Backward) ویژگیهای دموگرافیک بر تنظیم هیجان شناختی که در 10 مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت، نتیجه مرحله آخر بدین قرار است: از میان مؤلفههای ویژگیهای دموگرافیک، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی، تمایل برای نوع زایمان، میزان علاقمندی به شوهر و میزان حمایت شوهر به طور معناداری (P<0/05) 1/11درصد از واریانس تنظیم هیجان شناختی پیشبینی […]

ادامه مطلب
1 2 3 4