رشد و بالندگی

«این نکته هم دلالت بر آن دارد که پس از دمیدن روح، موجود انسانی تحقق می یابد. همچنین آیاتی که می فرماید شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم؛ دلیل آن است که روح انسان، تمام هویت واقعی او را تشکیل می دهد وگرنه اگر جسم هم بخشی از وجود واقعی انسان بود، در هنگام مرگ، انسان به […]

ادامه مطلب

فصل نخست: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه:در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص […]

ادامه مطلب

انحراف های اخلاقی

یکی از ابزارهای محرّک شهوات و انحراف نوجوانان و جوانان، دیدن فیلم های مبتذل و جنسی است. این فیلمها فکر و اندیشه نوجوانان را تخریب می کند و آنان را به سمت مسائل اخلاقی سوق می دهد. اگر نوجوان یا جوان به فیلم غیراخلاقی و جنسی نگاه کند، آن صحنهها همیشه در مقابل چشمانش مجسم می شوند و در ذهنش […]

ادامه مطلب

تلویزیون های ماهواره ای

نتایج نشان می دهد که بین میزان دینداری فرد و گرایش او به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد که هر چه میزان دینداری شخص بیشتر باشد گرایش او به رابطه با جنس مخالف کمتر می شود. اگر بپذیریم در گذشته یکی از عمده ترین مرجعیت جوانان دین و روحانیت بوده است، امروزه این مرجعیت ها در میان […]

ادامه مطلب

روانشناسی اجتماعی

رابینز، وبستر(1385). عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه مهدی داودی، چاپ اول، نشر توسعه.ربانی، رسول و صفائی نژاد، فتحیان (1384)،” فاصله نسلی با تأکید بر وضعیّت دینداری و ارزشهای اجتماعی مطالعهی موردی: شهر دهدشت در سال 1382″، مجلهی پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد نوزدهم، شمارهی 2، صفحات: 40 – 21.رجبلو، علی؛ اصغری، سارا. جهانیشدن و بازاندیشی الگوهای […]

ادامه مطلب

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سیف، علی اکبر (1381). روانشناسی پرورشی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.شجاعی زند، علیرضا (1384). مدلی برای سنجش دینداری. نامه جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره اول. بهار.شاکری، مجتبی. (1384). رسانه‏های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری. قم: مرکز پژوهش‏های اسلامی صداوسیما.شولتز، دوآن (1384). نظریههای شخصیت، ترجمه؛ یوسف کرمی، فرهاد جمهرب، سیامک نقشبندی، بهرام گودرزی، هادی بحیرایی، محمدرضا نیکخو، تهران: نشر […]

ادامه مطلب

رابطه مثبت و معنی دار

رابطه با جنس مخالفاحساسی شناختی رفتاری کلیابعاد دینداری 1- بعد عملی **28/0- **26/0- **24/0- ** 29/0-2- بعداعتقادی **17/0 – **23/0- **19/0- **21/0-*رابطه در سطح 95 درصد معنادار است.** رابطه در سطح 99 درصد معنادار است.4-3-8- بین میزان مصرف رسانههای نوین و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه وجود دارد.نتایج آزمون همبستگی دوسویه بین ابعاد مصرف رسانهای […]

ادامه مطلب

ویژگی های جمعیت شناختی

قابلیت اعتماد (پایایی) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی بکار برده میشود، که از آن جمله میتوان به روش اجرای دوباره (باز آزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو […]

ادامه مطلب

گرایش به جنس مخالف

رفتار 041/0 001/0- 024/0- 649/0 805/0- 421/0کلی 012/0 002/0- 052/0- 056/0 237/0- 813/04-3-4- بین میزان امکان ازدواج و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه معناداری وجود دارد.آزمون همبستگی بین میزان امکان ازدواج و سازهها و ابعاد گرایش به جنس مخالف محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 4-17 ارائه شده است. بر اساس داده های […]

ادامه مطلب

گرایش به جنس مخالف

فصل سوّمروششناسی3-1- مقدمهتحقیق علمی عبارت است از”بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیده هایی که روابط احتمالی بین این پدیده ها بوسیلۀ نظریه یا فرضیه هدایت می شود” (کرلینجر،1380: 31). محقق یا پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و امار مورد نیاز و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای آماری به تأیید یا رد فرضیات طرح شده در تحقیق میپردازد. به […]

ادامه مطلب

هنجارهای اجتماعی

کنترل رسمی : کنترل رسمی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی مبتنی است. قوانینی وجود دارند که راهنمای رفتارهای اعضای جامعه اند و گروه هایی هستند که شغلشان اعمال این قوانین و مقررات است. نه تنها قوانین بخشی از کنترل های رسمی هستند بلکه مؤسسه ها و سازمان هایی مانند مدرسه، اداره و … وجود دارند که معیارها و […]

ادامه مطلب

عوامل اجتماعی و فرهنگی

کوثری (1383)، در پژوهشی با عنوان «بررسی علل رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راه حل های مسئله» نشان داد که دانش آموزان دختری که با جنس مخالف خود رابطه دارند، از توجه و محبت کمتری در خانواده برخوردارند. سخت گیری و تعصبات در خانواده هایی […]

ادامه مطلب
1 2 3