0 Comments

تربیت الهی

کتاب هدایت و سعادت انسان (قرآن کریم) نیز آسان قرار داده شده است تا حرجی بر مردمان در فهم و دریافت آن نباشد.﴿وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ ﴾ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکّر شود؟از این آیه می توان دریافت که: یعنی آسان کردیم آن را برای حفظ […]

0 Comments

رشد و بالندگی

«این نکته هم دلالت بر آن دارد که پس از دمیدن روح، موجود انسانی تحقق می یابد. همچنین آیاتی که می فرماید شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم؛ دلیل آن است که روح انسان، تمام هویت واقعی او را تشکیل می دهد وگرنه اگر جسم هم بخشی از وجود واقعی انسان بود، […]

0 Comments

فصل نخست: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه:در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه […]

0 Comments

انحراف های اخلاقی

یکی از ابزارهای محرّک شهوات و انحراف نوجوانان و جوانان، دیدن فیلم های مبتذل و جنسی است. این فیلمها فکر و اندیشه نوجوانان را تخریب می کند و آنان را به سمت مسائل اخلاقی سوق می دهد. اگر نوجوان یا جوان به فیلم غیراخلاقی و جنسی نگاه کند، آن صحنهها همیشه در مقابل چشمانش مجسم […]

0 Comments

تلویزیون های ماهواره ای

نتایج نشان می دهد که بین میزان دینداری فرد و گرایش او به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد که هر چه میزان دینداری شخص بیشتر باشد گرایش او به رابطه با جنس مخالف کمتر می شود. اگر بپذیریم در گذشته یکی از عمده ترین مرجعیت جوانان دین و روحانیت بوده است، امروزه […]

0 Comments

روانشناسی اجتماعی

رابینز، وبستر(1385). عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه مهدی داودی، چاپ اول، نشر توسعه.ربانی، رسول و صفائی نژاد، فتحیان (1384)،” فاصله نسلی با تأکید بر وضعیّت دینداری و ارزشهای اجتماعی مطالعهی موردی: شهر دهدشت در سال 1382″، مجلهی پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد نوزدهم، شمارهی 2، صفحات: 40 – 21.رجبلو، علی؛ اصغری، […]

0 Comments

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سیف، علی اکبر (1381). روانشناسی پرورشی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.شجاعی زند، علیرضا (1384). مدلی برای سنجش دینداری. نامه جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره اول. بهار.شاکری، مجتبی. (1384). رسانه‏های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری. قم: مرکز پژوهش‏های اسلامی صداوسیما.شولتز، دوآن (1384). نظریههای شخصیت، ترجمه؛ یوسف کرمی، فرهاد جمهرب، سیامک نقشبندی، بهرام گودرزی، هادی […]

0 Comments

رابطه مثبت و معنی دار

رابطه با جنس مخالفاحساسی شناختی رفتاری کلیابعاد دینداری 1- بعد عملی **28/0- **26/0- **24/0- ** 29/0-2- بعداعتقادی **17/0 – **23/0- **19/0- **21/0-*رابطه در سطح 95 درصد معنادار است.** رابطه در سطح 99 درصد معنادار است.4-3-8- بین میزان مصرف رسانههای نوین و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه وجود دارد.نتایج آزمون همبستگی […]

0 Comments

ویژگی های جمعیت شناختی

قابلیت اعتماد (پایایی) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی بکار برده میشود، که از آن جمله میتوان به روش اجرای دوباره (باز آزمایی)، روش […]

0 Comments

گرایش به جنس مخالف

رفتار 041/0 001/0- 024/0- 649/0 805/0- 421/0کلی 012/0 002/0- 052/0- 056/0 237/0- 813/04-3-4- بین میزان امکان ازدواج و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه معناداری وجود دارد.آزمون همبستگی بین میزان امکان ازدواج و سازهها و ابعاد گرایش به جنس مخالف محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 4-17 ارائه شده […]