اطاعت و بندگی خداوند و آثار منظوم و منثور

آدم بمیرد، از بی یقینیشاید که خود را، بازآفرینی (همان منبع، 360).بر اساس ابیات بالا می توان دریافت که اقبال، رهایی از غفلت و دست یابی به یقین را به واسطۀ خودشناسی و مراجعۀ به باطن قابل حصول می داند. وی علاوه بر توصیه اش به خودشناسی پس از شناخت حسّیِ جهان طبیعت، آدمی را به سوی تعالی و رها […]

ادامه مطلب

انسان ها از نظر وجودی ذومراتب اند و آموزه های دین اسلام

(همان منبع، 667).اقبال زمان مندی و مکانی بودن عالم مادّه را دلیلی بر گذرا بودن و زوال پذیری این عالم تلقّی می کند. البته زمانی و مکانی بودن عالم را، طبیعت این عالم دانسته و معتقد است که رسالت آدمی، گذشتن از این اعتباریات و معطوف کردن توجّه و تفکّر به سمت معبود حقیقی است، که نه زمانی و نه […]

ادامه مطلب

شناخت یقینی از علم حضوری به دست می آید و اقبال لاهوری

از من ای باد صبا، گوی به دانای فرنگبرق را این به جگر می زند، آن رام کندعقل تا بال گشودست گرفتارترستعشق از عقل فسون پیشه جگردار ترست (همان منبع، 283).جایگاه تعقّل، تفکّر و علوم حصولی در اندیشۀ اقبال بسیار والاست، ولی در مقایسه با جایگاهی که دل، به عنوان مخزن اسرار الهی دارد، و معرفت ها را به شکل […]

ادامه مطلب

جاودانگی پس از مرگ موقّت و ترس و اضطراب

عشق و عاشقیاقبال معتقد است که عشق و عاشقی از سوی خداوند در انسان نهادینه شده است، و این بر عهدۀ انسان است که این نهادۀ فطری را در وجود خود بیدار کند. مقام عشق(دل و دل دار) نزد اقبال، از مقام حس و عقل والاتر است؛ در راهی که اقبال برای رسیدن به سعادت نشان می دهد هم این […]

ادامه مطلب

طرح فلسفه و اندیشه ای مستقل و تأکید بر اهمّیت مفهوم خودی

ای که جان را باز می دانی ز تنای اسیر رنگ، پاک از رنگ شوزندگی هنگامه برچید از فرنگباز روشن می شود ایّام شرقزیر گردون رسم لادینی نهادکاروان زندگی بی منزل استحکمت اشیاء ز اسرار حق استاز خدا ترسنده تر گردد دلشآه در افرنگ تأثیرش جداستسحر این تهذیب لادینی شکنمؤمن خود، کافر افرنگ شو(اقبال لاهوری،1382: 589-590).طرح فلسفه و اندیشه ای […]

ادامه مطلب

فصل چهارم:یافته های تحقیق 43 سؤال اوّل: مبانی تربیت از دیدگاه اقبال لاهوری چیست؟ 44 (مبانی)انسان شناسی از منظر اقبال لاهوری 46 ساختار انسان 46 ویژگی های انسان 46 اشرف مخلوقات (ارزشمندی انسان) 46 تفکّر و تعقّل 48 مختار ومسئول بودن(اختیار و مسئولیت داشتن) 50 همّت و تلاش گری 51 عشق و عاشقی 52 جاودانگی پس از مرگ موقّت 53 […]

ادامه مطلب

برنامه های آموزشی و مراکز آموزش عالی

وی اعتقاد دارند برای اینکه فعالیتهای فوق برنامه مفید فایده گردد باید اصولی را در نظر گرفت که عبارتند از:1- برخورداری از برنامه وکنترل: هر نوع فعالیت تربیتی باید دارای برنامه باشد. برنامه طرحی است که برای استفاده از وقت میباشد که از دو جزء قالب ومحتوا تشکیل میگردد، (احمدی،1379:44 ) آنچه که در خصوص برنامههای تربیتی – اجنماعی قابل […]

ادامه مطلب

رفتار درمانی دیالکتیک و درمان مبتنی بر پذیرش

1- درمان شناختی رفتاری در طول رشد و تحول خود شواهد تجربی، بالینی و پژوهشی بسیاری دال بر کارآمدی خود فراهم نمود. این درمان از همان ابتدای شکلگیری با پژوهش عجین شد و شروع به جمعآوری شواهد عینی در تأیید کارآمدی، کارآیی و مقرون و به صرفه بودن خود کرد (کندال و همکاران، 1998؛ لیدون و جونز، 2001؛ باتلر و […]

ادامه مطلب

آمادگی برای تغییر و مقابله با استرس

4) آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موفقعیت های جدید. مهارت های تفکر انتقادی: 1) ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار 2) آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها 3) واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند 4) آگاهی از نقش یک شهروند مسئول مهارت […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و حیطه های آموزشی

« دانش آموزان دبستانی می توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند. دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند. دانش آموز باید هر روز بیش از پیش نسبت به یادگیری علاقه مند شود. فعالیت های آموزشی این دوره باید به موقعیت های عملی مربوط […]

ادامه مطلب

هویت و اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی

نظریه اصلی کلونینجر بیان می کند که تعامل سه نظام مستقل ژنتیکی، عصبی و زیست شناختی در سیستم اعصاب مرکزی (سیستم های فعال سازی رفتاری، بازداری رفتاری و نگهداری رفتاری)، زمینه الگوهای منحصر به فرد پاسخ رفتاری به تجربه نو، پاداش و تنبیه است. فعال سازی رفتاری عبارت است از فراخوانی رفتار در پاسخ به پدیده های نو و نشانه […]

ادامه مطلب

برنامه های آموزشی و اضطراب و افسردگی

‏ نوجوان باید خود را بشناسد، او می تواند از طریق تجارب صحیح ورزشی به قدرت ذهنی و جسمی خود پی ببرد. در امر تربیت، نه تنها شناخت نوجوان از دیدگاه مربی مهم است بلکه «خویشتن شناسی» نوجوان از نظر خود و در ارتباط با دیگران اهمیت خاصی دارد. خود شناسی موجب می شود کودک بتواند به موفقیت خود در […]

ادامه مطلب
1 2 3