انسان ها از نظر وجودی ذومراتب اند و آموزه های دین اسلام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} (همان منبع، 667).اقبال زمان مندی و مکانی بودن عالم مادّه را دلیلی بر گذرا بودن و زوال پذیری این عالم تلقّی می کند. البته زمانی و مکانی بودن عالم را، طبیعت این عالم

جاودانگی پس از مرگ موقّت و ترس و اضطراب

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} عشق و عاشقیاقبال معتقد است که عشق و عاشقی از سوی خداوند در انسان نهادینه شده است، و این بر عهدۀ انسان است که این نهادۀ فطری را در وجود خود بیدار کند. مقام عشق(دل و دل دار) نزد اقبال، از مقام حس و عقل والاتر است؛

طرح فلسفه و اندیشه ای مستقل و تأکید بر اهمّیت مفهوم خودی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ای که جان را باز می دانی ز تنای اسیر رنگ، پاک از رنگ شوزندگی هنگامه برچید از فرنگباز روشن می شود ایّام شرقزیر گردون رسم لادینی نهادکاروان زندگی بی منزل استحکمت اشیاء ز اسرار حق استاز خدا ترسنده تر گردد دلشآه در افرنگ تأثیرش جداستسحر این

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فصل چهارم:یافته های تحقیق 43 سؤال اوّل: مبانی تربیت از دیدگاه اقبال لاهوری چیست؟ 44 (مبانی)انسان شناسی از منظر اقبال لاهوری 46 ساختار انسان 46 ویژگی های انسان 46 اشرف مخلوقات (ارزشمندی انسان) 46 تفکّر و تعقّل 48 مختار ومسئول

برنامه های آموزشی و مراکز آموزش عالی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وی اعتقاد دارند برای اینکه فعالیتهای فوق برنامه مفید فایده گردد باید اصولی را در نظر گرفت که عبارتند از:1- برخورداری از برنامه وکنترل: هر نوع فعالیت تربیتی باید دارای برنامه باشد. برنامه طرحی است که برای استفاده از وقت میباشد که از دو جزء

رفتار درمانی دیالکتیک و درمان مبتنی بر پذیرش

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1- درمان شناختی رفتاری در طول رشد و تحول خود شواهد تجربی، بالینی و پژوهشی بسیاری دال بر کارآمدی خود فراهم نمود. این درمان از همان ابتدای شکلگیری با پژوهش عجین شد و شروع به جمعآوری شواهد عینی در تأیید کارآمدی، کارآیی و مقرون و به صرفه

آمادگی برای تغییر و مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4) آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موفقعیت های جدید. مهارت های تفکر انتقادی: 1) ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار 2) آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها 3) واقف شدن به این مسئله

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و حیطه های آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} « دانش آموزان دبستانی می توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند. دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند. دانش آموز باید هر روز بیش از پیش