منابع پایان نامه و مقاله در مورد ارزش اجتماعی نام تجاری

  ارزش مالی یا اقتصادی برندها از سوی دارندگان آنها کاملاً پذیرفته شده است، اما ارزش اجتماعی آنها وضوح چندانی ندارد. آیا نام های تجاری …