عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و حاکمیت شرکتی در ایران

5-4-2) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی1- با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیارکمی درزمینه ی نقش ترکیب سهامداران (حضور سهامداران نهادی) به عنوان یکی ازعوامل اصلی حاکمیت شرکتی انجام شده است. در همین راستا تحقیقاتی با محوریت تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ترکیب سهامداران بر محیط پیرامونی شرکتها و با مفروضات زیر صورت گیرد: الف) تاثیر […]

ادامه مطلب

سازوکارهای حاکمیت شرکتی

خوشطینت، محسن و محمد تقی قسوری (1384). «مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها»، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 9، صص. 4-63.راعی، رضا و سعید فلاحپور (1383). «پیشبینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی»، تحقیقات مالی، شماره 17، صص. […]

ادامه مطلب

پایان نامه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره شرکت سنگ­بنای حاکمیت شرکتی مدرن است(حسن وبوث،2009) و به بازار این علامت را می­دهد که شرکت و مدیران اجرایی و موظف به طور مؤثرکنترل ونظارت می­شوند(فاما 1983[1]). پیففروسالانسیک[2](1978) بحث می­کنند که مدیران غیر موظف هیأت مدیره نقش محوری در ارتقای ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا می­کنند. ایزدی […]

ادامه مطلب

نظام راهبری شرکتی و تئوری نمایندگی

کمیته حسابرسی نقش اساسی را در تقویت نظام حاکمیت بنگاه ها و افزایش اعتبار سرمایه گذاری ها بر عهده گرفت.مجازات های سنگین در حد مجازاتهای جنایی برای دستکاری در حساب ها (تا حد بیست سال زندان) پیش بینی شد.هم زمان با تصویب قانون ساربینز-اکسلی در آمریکا در ابتدای سال 2003 گزارش اسمیت در خصوص کمیته های حسابرسی و گزارش هیگزدر […]

ادامه مطلب

نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پاسخگویی

برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است که از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای راهبری شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است. راهبری شرکتی که با […]

ادامه مطلب

پروژه های سرمایه گذاری و استانداردهای حسابداری

نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه دوم پژوهشفرضیه دوم تحقیق بر مبنای این سوال مطرح شده است که آیا ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی، رشد تامین مالی خارجی شرکتها را بیشتر کاهش میدهد یا ارائه مجدد ناشی از سایر عوامل ؟ با توجه به اینکه مقدار متغیر POST*FRAUD در ارتباط با معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت، منفی […]

ادامه مطلب

اعتماد سرمایه گذاران و کیفیت اقلام تعهدی

در تحقیق مزبور تحت عنوان “کیفیت اقلام تعهدی و تجدید ارائه صورتهای مالی” با توجه به نمونه ای متشکل از شرکتهایی که صورتهای مالی خود را در طول دوره تحقیق (1997-2003) تجدید ارائه نموده اند، به بررسی سنجه های مستقیم ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی پرداخته شده است. در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی برای 2 سال قبل از تاریخ تجدید […]

ادامه مطلب

شرکت های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله ای را با عنوان”رابطه ساختار مالکیت (میزان مالکیت نهادی) بر عملکرد مالی (گذشته و آتی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو در سالهای 1386 تا 1390 انجام دادند. آنها تاثیر مالکیت نهادی را بر عنوان اجزای حاکمیت شرکتی بر عملکرد بررسی کردند و مطالعه آنها موید وجود رابطه مستقیم بین […]

ادامه مطلب

سیستم معادلات همزمان و شرکتهای پذیرفته شده

دوم: بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.در این مطالعه از 10 معیار مختلف برای سنجش نقدشوندگی استفاده شده است . این معیارها در بازده زمانی یکساعته در روز (12تا 1 بعداز ظهر) محاسبه شده و سپس میانگین آنها در طول یک فصل بدست آمده است .معیارهای مورد استفاده شامل موارد زیر است:1- حجم معاملات […]

ادامه مطلب

رابطه مثبت و معنی دار و شرکتهای پذیرفته شده

جدول شماره 2-1) ‏خلاصه تحقیقات خارجینتیجه عنوان پژوهش سال نام محققرابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. هر چند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد. مالکیت نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکتهای اروپایی 2000 تامسن و پیترسوناین تحقیق برای محاسبه عملکرد […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام

“رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.نوروش و […]

ادامه مطلب

شرکتهای سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر روان است. بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. […]

ادامه مطلب
1 2 3