جذب منابع مالی و رضایت مشتریان

شناخت رابطهمتقابلآگاهیکارکنانوکارآییشعبشناخت رابطهمتقابلتعارضاتداخلیوکارآییشعبشناخت رابطهمتقابلکارکنانوسایرواحدهاوکارآییشعب؛شناخت رابطهمتقابلرقباوکارائیشعب؛شناخت رابطهمتقابلایجادهماهنگیوکارآییشعبلذاباتوجهبهاینتعریفمدیریکشعبههموارهبایستیوضعیتوعملکردخودراباانتظاراتردههای نقطههدفمیباشد. بطورمثالاگرهدفیرابرایجذبمنابعبهشعبهابلاغنمودهاند،هموارهدرپایانهفته، ماه،فصلو. . . باگزارشگیریدرشعبهایننظارتوکنترلرارئیس شعبهمیتواندانجامدهد،چنانچهاز هدف عقبترباشد،بایستیباتلاش مضاعف ورفعموانع،سریعتربههدف تعیینشدهدستیابدوچنانچهدر نقطههدف ویابالاترازآنباشند،بهلحاظاینکهدرنقطهمثبتیازارزیابیعملکردقرارگرفتهاندباانگیزهبالاتر سعیدرافزایش آنوعملکردفراترازهدف داشتهباشند( فاتحی، 1390).استفادهاز کارکنانمجربوباروابطعمومیمناسبکهدارایسوابقوتحصیلاتمرتبطباشندبهمنظور کاهشمیزاناختلافعملکردبانکباانتظاراتمشتریاندرخصوصارائهخدمات،حائزاهمیتاست. زیراکهارائهخدماتبانکیبستگیمستقیمبهقابلیتنیرویانسانیشاغلدراینصنعتداشتهویکیازمؤلفههایاساسیافزایشوارتقایکاراییمحسوبمیشود(یزدانیدهنوی،1384).2-2-5-2-3 مهارتهای فنی :مهارتهای فنی یعنی توانایی به کار بردن دانش، روش و تکنیک و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از طریق تجربه، آموزش و تعلیم به دست میآید. آشنا بودن […]

ادامه مطلب

بانک در جذب منابع مالی و برنامهریزی استراتژیک

کارگزاری سهامارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتهامدیریت بیمهبیمهنگهداری اوراق و داراییهای موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، 1382).2-2-4-3-6 تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادارابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد میکنند، ولی در ترازنامه سنتی بهصورت دارایی یا […]

ادامه مطلب

استفاده از تبلیغات برای کمک به فروش خدمات بانک و شرایط یک محیط مناسب برای جذب منابع مالی

بانکهاوموسساتمالی،بهطورذاتیحیاتیوابستهومنوطبهمشارکتوتعاملبامشتریاندارندوتقویتاینمیزانمشارکتباهدفافزایشسهمازبازار،شالودهوبنیانرقابتیشدهاستکهازطریقتنوعبخشیدرخدماتونحوهارایهآنها،اعمالتخفیفدرهزینهوتسهیلدرفرایندارایهخدماتواستفادهگستردهازابزارهایارتباطیورسانههایجمعی نمودمییابد (برزین،1389). رسانه ،وسیله،مرکبیامحملیاستکهپیامبهوسیلهآنازیکمحیطبهمحیطدیگریانتقالدادهمیشود(بلوریان،1376). ویکیازوظایفمهمآن،ارتباطاستکهنقشمهمیدرتبلیغاتوبازاریابیدارد(خوبه،1386).تبلیغاتازطریقانواعمختلفرسانههاارائهمیگردد. رسانههایمختلفبهعلتتاثیرگذاریهایمتفاوتبرمخاطب،واکنشهایمتفاوتیرابههمراهخواهندداشت. بنابراین،میتوانبهجراتاظهارداشتانتخابرسانهتبلیغاتی،عاملمهمیدرموفقیتهرفعالیتتبلیغاتیاست (آدولجو وهمکاران،2009).درخصوصبانکهامیتوانگفتانتخابابزارهایتبلیغاتیبانکداریبهگروههایهدفبانک بستگیدارد(مایالنکیس ، 2008). بااینفرضکه هررسانهداراینقاطقوتوضعفخاصخوداست،استفادهازالگوهایترکیبیکهدرآنیکیاچندرسانهرهبروجودداردوازسویسایررسانههاحمایتمیشود،مناسباست. یکیازوظایفمهمهربازاریاب،تعیینمؤثرترینترکیبتبلیغاتیاست.انتخابرسانهخودیکیازتصمیماتاساسیبرنامهتبلیغاتیاست.بهعبارتدیگر،مدیرانبازاریابیبههنگامتهیهیکبرنامهتبلیغاتیبایدهموارهکاررابا شناساییوتعریفبازارهدفوانگیزشهایخریدارآغازکنند(کاتلر،1388).2-2-5-1-2-1 استفاده از تبلیغات برای کمک به فروش خدمات بانکبانکها به دلایل زیر برای فروش خدمات خود تبلیغ میکنند:به منظور ایجاد تصویری عمومی این تصویر ممکن است از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد و ممکن است بانکها با عناوینی مانند: بانکی که معامله […]

ادامه مطلب

عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چه متغیرهای اقتصادی در جذب سپرده ها تأثیر گذارند؟ آیا متغیرهایی مثل: درآمد ملی، نرخ ارز، تورم و شاخص بهای دارایی هایی چون: کالاهای شبه سرمایه ای مانند خودرو، مسکن و قیمت سکه طلا روی حجم سپرده های بانکی مؤثرند؟ آیا عوامل مؤثر در بانکداری از قبیل تبلیغات، تعداد […]

ادامه مطلب

تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و منابع تامین مالی کوتاه مدت

د) مشتریان ، ه) کارکنان واحد تجاری ، و) دولت وموسسات تابع آن ، ز) عموم مردمو همچنین بیان میدارد در عین حال که صورتهای مالی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان پیشگفته باشد، نیازهایی وجود دارد که بین همه استفاده کنندگان مشترک است. به طور ویژه همه آنها کم وبیش به وضعیت مالی، نتایج عملیات و سازگاری […]

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی و کارشناسی ارشد

شکریکیا، علی(1378). ب‍ررس‍ی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر در ج‍ل‍ب رض‍ای‍ت م‍ش‍ت‍ری‍ان و ن‍ق‍ش و اه‍م‍ی‍ت دان‍ش ش‍غ‍ل‍ی ک‍ارک‍ن‍ان در ای‍ن زم‍ی‍ن‍ه در ش‍ع‍ب م‍س‍ت‍ق‍ل ب‍ان‍ک سپه ای‍ران .پایاننامه کارشناسی ارشد. مؤسسه عالی بانکداری ایران. تهران.شیخانی،سعید(1379). راههایتوسعهبانکداریالکترونیکیدرایران. تهران،اولین همایشبانکداریالکترونیکی.صص 166- 153.صفدری،نفیسه(1388). بانک،بازاریابیومزیترقابتی.ماهنامهتدبیر،ش205.صص39-44.فرجیسبکبار، حسنعلی و عشورنژاد و غدیر و رحیمی، سعید و فرهادیپور، احمد(1391). ارزیابیظرفیتدستگاههایخودپردازدرشعببانکهاومؤسساتمالیومطالعهموردی:حدواسطمیدان (GCA) و (ANP) اعتباریبااستفادهازانقلابتامیدانفردوسیخیابانانقلابتهران. مجله مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهایسالچهارم،شمارهچهاردهم.فرهنگی، علی اکبر و […]

ادامه مطلب

منابع مالی بانکها و بهبود مستمر کیفیت

ج)با توجه به نتایج فرضیه سوم که مبین رابطه معنیدار بین عوامل رضایت مشتریان با موفقیت بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است، پیشنهاد میشود:بانکهای کشور در ساختار سازمانی خود تجدید نظر کنند و ساختار انعطافپذیر و پویا با محور قرار دادن « نیازها و انتظارات مشتریان » طراحی و به اجرا در آورند.جهت پاسخگویی بیشتر و راهنمایی مشتریان، شغل « […]

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی و عوامل نیروی انسانی

با توجه به اینکه هدف اصلی این پایاننامه، بررسی و تعیین عوامل اصلی موفقیت SFC بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است موضوع SFC دارای ابعاد گوناگونی میباشد. لذا ابتدا ابعاد SFC تعیین گردید: کارآمدی مدیریتی، کارآمدی نیروی انسانی، کارامدی رضایت مشتریان، کارآمدی فنآوری.در تعیین ابعاد چهار گانه از مطالب ذکر شده در تحقیق کانالز استفاده شد، ایشان چهار منبع: نیروی […]

ادامه مطلب

استفاده از اینترنت و منابع مالی بانکها

دربانکداریسنتیدستورانتقالوجوهبااستفادهازاسنادکاغذیصورتمیگیرد .بهعلاوهجهتپردازشاطلاعاتازنظرعملیاتیبهنیروهایزیادینیازاست.یکیازمعایب بانکداریسنتیتاخیرموجوددرپردازشچکهامیباشد،دراینزمینهبانکهامیبایستیبابکارگیریامکاناتمناسباینتاخیررابهحداقلممکنبرسانند(شیخانی، 1379). درواقعسیستمهایمالیتجارتبرجریانپیچیدهاسنادکاغذیمتکیهستند،اینحالتبسیارکند،پرهزینهوپرخطااست .اسنادکاغذیبرایبانکها،مشتریانومحیطیکموضوعپرهزینهونوعیاسرافمیباشد(ویر ، 2007).2-2-5-4-1-2 بانکداری دو گانه بانکهای دوگانه با توجه به ساختاری که انتخاب کردهاند، به خوبی میتوانند با انعطافپذیری بالا و سرعت مناسب خدمات بانکی را در دو فضای سنتی و الکترونیکی پاسخ دهند. بانکداری دو گانه به مشتریان این امکان را میدهد که سطح گستردهای از نقل و انتقالات وجوه و اطلاعات را […]

ادامه مطلب

جذب و حفظ مشتریان و رسیدگی به شکایات

خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده نمایند، خدمات ارائه شده باید با انتظارات مشتریان مطابقت داشته باشد. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد دارای کیفیت است، بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت میکند.بانکها به وسیله تبلیغات انتظارات مشتریان را بالا میبرند ولی اگر نتوانند به وعدههایشان عمل کنند، […]

ادامه مطلب

شاخصهای محیط مناسب از نظر فیزیکی و مدیریت منابع انسانی

ویژگی مدیریتی: نحوه اداره سازمانها و ایجاد ارتباط سالم بین همکاران با هم و بازدههای مدیریتی میتواند یک محیط کار سالم را بهوجود آورد. مدیریت سازمان باید سعی نمایند که کارکنان از کار خود احساس رضایتمندی شغلی داشته باشند.اصولا کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی، جذب، نگهداری و ارتقاء کارکنان است. اگر مدیریت سازمان بتواند افراد سالم و متخصص را جذب […]

ادامه مطلب
1 2 3 25