توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی و مفاهیم توانمندسازی

دیدگاه روان سیاسیدیدگاه روان نمادیندیدگاه روان شناختیمی باشد .2-1-4-1-توانمند سازی از دیدگاه عقلایی از دیدگاه عقلایی توانمندسازی فرایندی است که یک رهبر یا مدیر ، محیط قدرت خویش را با زیردستانش تسهیم می کند ( در اینجا منظور از قدرت ، برخورداری از اختیار رسمی یا کنترل بر منابع سازمانی است نه قدرت شخصی )و نیز تاکید بر مشارکت در […]

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان تکه ای از متن پایان نامه : جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی بصورت بیمه و غیره را حقی […]

ادامه مطلب

کنوانسیون های بین المللی و سازمان های منطقه ای

سومین کنفرانس جهانی زن از 15 و 16 جولای 1985 و با حضور گسترده دولت ، سازمان ها و دیگر نهادهای زیربط در شهر نایروبی کنیا برگزار شد این کنفرانس در پایان و دهه ملل برای زنان و با مضمون اعتلای زنان تا سال 2000 به منظور بررسی و ارزیابی دست آوردهای دهه درباره هدف های سه گانه «تساوی ، […]

ادامه مطلب

نقش خود کارامدی والدینی و انعطاف پذیری خانواده

تمایلات کمال گرایانه ممکن است پیامد محیط دوران کودکی باشدف محیطی که یکی از مولفه های آن سبک والد گری است. تعداد زیادی از پژوهشگران کمال گرایی را نتیجه تعامل کودکان با والدینشان می دانند. خیلی از کودکان کمال گرا در خانواده هایی زندگی می کنند که عملکرد کمتر از کامل را مورد انتقاد آشکار و ضمنی قرار می دهند. […]

ادامه مطلب

دانشجویان کارشناسی ارشد و دیدگاه جامعه شناسی

مهرداد میردامادی (1380) در رساله خود فضای فضای مجازی را به مثابه فضای شهری مطالعه می کند. وی به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا فضای مجازی توانسته بدیلی برای فضای شهری باشد یا خیر. بدین منظور پیشینه های فرهنگی اجتماعی کاربران اینترنت و دلائل روی آوری آنان به چنین ارتباط اجتماعی جدید در قالب نظریه تولید فضای […]

ادامه مطلب

وزارت ورزش و جوانان و برنامه ریزی تخصصی

کار سازمان های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رسد؛ سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرایند تصمیم گیری ها، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری رسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و […]

ادامه مطلب

بهزیستی روانشناختی و مشکلات روانشناختی

اولین و عمده ترین کار در انجام تحقیق پیرامون کیفیت زندگی، انتخاب ابزار مناسب برای گروه مورد مطالعه دارای مشکل بهداشتی است. در طی دهه های اخیر، ابزار های گوناگونی برای اندازه گیری کیفیت زندگی طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. برخی از این ابزار ها عمومی بوده و برخی دیگر در رابطه با سنجش کیفیت زندگی افراد […]

ادامه مطلب

فقدان حمایت اجتماعی و دیدگاه زیست شناختی

این نوع درمان ها در مورد کودکان آشفته و درگیری ها و خشونت های زناشویی سودمند واقع شده است. مشکل نظریه پردازان در این مورد از اینجا ناشی می شود که چنین الگوهای تعاملی را به دشواری می توان در پژوهش های علمی به اثبات رسان بنابراین، بیشتر متکی بر قضاوت های بالینی است.الگوی اجتماعی- فرهنگی این رویکرد همان رویکرد […]

ادامه مطلب

نظریه پردازان سرمایه اجتماعی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی

نیروی کار شهری در بخش های مرکزی و پیشرفته جهان شامل توده عظیم کارگرانی می شود که اکنون در بخش مدرن تولید مشغول به کارند این توده عظیم به دو بخش تقسیم می شوند. الف ) کارگران پایداری که به خاطر داشتن امتیازات حرفه ای توان چانه زدن با کارفرما یان را دارند اینان در اتحادیه قدرتمندی سازمان یافته اند […]

ادامه مطلب

برنامه چهارم توسعه و برنامه ریزی کالبدی

–  تمام شهرهای مذکور پس از اعمال قواعد طرح های جامع، دچار رشد شتابان جمعیت در آبادی های پیرامونی گشته اند.–  پدیده اسکان غیر رسمی همچون موجی از مرکز شهرها به پیرامون آنها گسترش می یابد–  سکونت گاه های غیر رسمی، حتی در کلان شهر تهران، از شعاع 30 کیلومتری از مرکز فراتر نمی روند. در حالی که شهرهای اقماری […]

ادامه مطلب

فعالیت های اجتماعی و جرایم سازمان یافته

ب) اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عوامل برونی که خرید و فروش زنان و دختران به قصد روسپی گری و دیگر صور بازرگانی جنسی ، ازدواج های تحمیلی و کار تحصیل را ترغیب می نماید در راستای امحای خرید و فروش زنان از طریق من جمله تقویت قوانین موجود به منظور تامین حمایت […]

ادامه مطلب

فهرست شکل ها و نمودارهانمودار 1-1: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..5نمودار 1-3: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..95نمودار 2-3: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..95نمودار 1-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..100نمودار2-4: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………104 فهرست جداول جدول 1-1: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36جدول 1-3: جامعه آماری تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91جدول 2-3: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………92جدول 3-3: متغیرهای مورد نظر در تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….94جدول 4-3: مقیاس های مورد […]

ادامه مطلب
1 2 3