مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان

آسیب شناسی آموزش های بلند وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه فراگیران منابع مورد استفاده آراسته ح، محمودی راد،م(1382) آموزش اثربخش: رویکردی براساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.، ویژه نامه آموزش پزشکی، جلد 5، ص 21ابطحی، س، ح(1379) ارزشیابی برنامه آموزشی . مجموعه مقالات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کشور، تهران، 1379ابطحی، س ح،(1366) مفهوم، […]

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان

استرون ، حسین ،” تعهد سازمانی” ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، دوره پنجم ، بهار 1377 ؛ 17، 4-73اسکات ، سینتیا ؛ ژافه ، دنیس ، “تواناسازی کارکنان “(ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ) ، تهران : موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ،1375بلانچارد ، کنت ؛ کارلوس ، جان ؛ راندولف ، آلن ، “مدیریت تواناسازی کارکنان […]

ادامه مطلب

محدودیت ها و مشکلات و توانمندسازی کارکنان

5-6-3-پیشنهادات در مورد احساس موثر بودن افراد توانمند بر این باورهستند که با فعالیتهای خود می توانند بر آنچه اتفاق می افتد تاثیر بگذارند ، آنها بر این باورند که می توانند با تحت تاثیر قراردادن محیطی که در آن کار می کنند با نتایجی که حاصل می شوند ، تغییر ایجاد کنند . برای افزایش احساس موثربودن در کارکنان […]

ادامه مطلب

توانمندسازی کارکنان و عوامل روان شناختی

میان جنسیت کارکنان با عوامل روانشناختی توانمندسازی ارتباط معنی داری وجود ندارد.میان سن کارکنان بااحساس موثربودن و احساس شایستگی ارتباط معنی دار وجود دارد .میان سابقه کاری کارکنان با احساس موثر بودن ارتباط معنی دار وجود دارد .میان رده شغلی کارکنان با احساس موثربودن و احساس شایستگی ارتباط معنی دار وجود دارد . فصل سومروش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات […]

ادامه مطلب

توانمندسازی کارکنان و مزایای توانمندسازی

افزایش انگیزه درونی کارکنان احساس شایستگی احساس معنی داربودناحساس موثر بودن احساس خودمختاری توماس و ولتهاوس (1990)اسپریتزر (1995) احساس اعتماد وتن و کمرون (1998) هم دیدگاه مکانیکی و هم ارگانیکی تصویر ناقصی از توانمندسازی کارکنان را ارائه می دهند . هریک برداشت های متفاوتی از توانمندسازی دارند .اکثر مدیران ، دیدگاه مکانیکی نسبت به توانمندسازی دارند اما این دیدگاه فی […]

ادامه مطلب

ویژگی های شخصیتی کارکنان و توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان بدون هزینه نیست. یکی از پیامدهای توانمندسازی ، افزایش حیطه شغلی کارکنان می باشد که این خود مستلزم این است که کارکنان بطور شایسته آمزوش داده شوند تا بتوانند خود را با الزامات دامنه وسیع تر مشاغل انطباق دهند. در نتیجه ، یکسری هزینه های آموزشی را به سازمان تحمیل می کند. توانمندسازی بر امر استخدام نیز تاثیر […]

ادامه مطلب

رویکردهای توانمندسازی کارکنان و رویکرد های توانمندسازی

بسیاری از محققان فرض کرده اند که توانمندسازی همان تفویض قدرت یا شرکت کارکنان در قدرت می باشد .نویسندگان فوق اینگونه نگریستن به توانمندسازی را “رویکرد ارتباطی” می نامند. براساس این دیدگاه توانمندسازی فرایندی است که طی آن رهبر یا مدیر قدرتش را با زیردستان تقسیم می کند .بیشتر صاحب نظران مدیریت ، توانمندسازی را با عنوان مدیریت مشارکتی مانند […]

ادامه مطلب

برنامه های توانمندسازی و توانمندسازی کارکنان

بر عهده گرفتن مسئولیت کامل پیامدهای هر نوع تصمیم گرفته شده نولر معتقد است این مدل از توانمدسازی در سازمان حالت آرمانی دارد .در شکل زیر این مدل نشان داده شده است . (خلج ، 1388 ،108-107)شکل شماره 2-10 –مدل توانمندسازی آرمانی نولر(برگرفته از خلج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1388، 108) 2-1-5-9- مدل چهار مرحله ای توانمندسازی تری […]

ادامه مطلب

سلسله مراتب نیازهای مازلو و توانمندسازی کارکنان

بخش اول :توانمندسازی2-1-1- تعریف توانمندسازی تعاریف گوناگونی از واژه توانمندسازی توسط محققین در این زمنیه ارائه شده است :توانمندسازی عبارت است از شناختن ارزش افراد و سهمی که می توانند در انجام امور داشته باشند (Constanse & Mark,2002,24).توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت های لازم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای […]

ادامه مطلب

پایان نامه توانمندسازی کارکنان:-مدل توانمندسازي اسپرتيزر

مدل توانمندسازي اسپرتيزر به اعتقاد اسپرتيزر (1995) برخلاف گرايش روز افزون منابع علمي مديريت به توانمندسازي، فقدان توانمندسازي روانشناختي در يك محيط كاري (كه به‌واسطة نظريه‌ها به‌دست آمده است) جلوي تحقيقات بيشتر را در محيط كاري مي‌گيرد. به نظر وي توانمندسازي يك متغير مستمر و پيوسته است كه در آن كاركنان ممكن است درجات مختلفي از آن را تجربه كنند. […]

ادامه مطلب

ابعاد توانمندسازی روان شناختی و استقلال و آزادی عمل کارکنان

الف) تغییرات سازمانی ب ) ساختار سازمانیج) نظام پاداش دهیدر سازمانهای دیوان سالار که قوانین و مقررات هدایت کننده رفتار کارکنان می باشند ، از ابراز عقاید جلوگیری به عمل می آید ، استقلال و آزادی عمل کارکنان محدود شده و بی عدالتی در توزیع قدرت ایجاد می گردد که نهایتاً به کاهش حسن خودکارآمدی منجر می شود. مرحله دوم […]

ادامه مطلب

آموزش ضمن خدمت کارکنان و کشورهای درحال توسعه

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1391پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، 1385ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، 1380جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1367حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، 1381خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، 1385ستودهتهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، 1390سلیم، غلامرضا، سیرتحول تعاون در ایران و […]

ادامه مطلب
1 2 3 6