ماهیت اضطراب//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

اضطراب و نقش آن در ساختار شخصیت: از ديدگاه فرويد، اضطراب زيربناي تمام ناهنجاري‌هاي رواني است. هرگاه خطري ارگانيزم را تهديد كند من با ايجاد احساس نگراني شخص را آگاه مي‌كند. به اين ترتيب شخص يا با آن خطر به مقابله مي‌پردازد و يا از رودررويي با آن مي‌پرهيزد. بنابراين تعريف، اضطراب در اصل انسان را براي مقابله با خطر […]

ادامه مطلب

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

بریش و کارفولاس (2009) مطالعهای مروری درباره تجزیه تحلیل خود مدیریتی و تاثیر آن در ارتقاء رفتارهای کلاسی مناسب از سال 1988 تا 2008 را انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد که تاثیر خود مدیریتی در عملکرد کودک بیشتر از مدیریت توسط معلم است (بریش ، کارفولاس، 2009).راک و تد (2007) به بررسی تاثیر راهبرد خود نظارتی در تولید تکلیف […]

ادامه مطلب

راهبردهای خود تنظیمی و فرایندهای شناختی

نمودار 4-28 : روند درصد تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی چهارم……….………………123429 : نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده توسط آزمودنی پنجم………………………………125نمودار 4-30 : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی پنجم در مراحل آزمایش………………………………………………………………….……………126نمودار 4-31 : روند درصد تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی پنجم……………………… 127نمودار 432 : درصد بهبودی تعداد تکالیف صحیح […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای

45/0**55/0095/030/0**همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می شود ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد، بین دو متغیر استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری ، و استعداد به اعتیاد و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود داشته که این رابطه در سطح 05/0 معنادار است. فصل پنجمبحث و نتیجه گیریپیش درآمد در این پژوهش که از نوع […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و دانشگاه علامه طباطبائی

5-4- پیشنهادات با توجه به شیوع بالای اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان و اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن و همچنین بررسی و مطالعات گسترده تر در جهت تعیین شیوع در جمعیت عمومی و هم در ارزیابی روانشناختی دانشجویان در هنگام ثبت نام اولیه، توجه بیشتر به این اختلال در مراکز مشاوره دانشگاهی و آگاه نمودن بیشتر […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای

24همانگونه که از جدول 3-2 مشخص است سئوالهای 2 و 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد. 3-3-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران ( 2002 )، تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رگرسیون گام به گام

با توجه به تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانپزشکی ،که تشخیص اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی توجه دریافت کرده اند، مشاهده شده بسیاری از بیماران در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کنار آمدن با وقایع دچار مشکل می باشند و تا کنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است . 2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده عبدی و همکاران […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برای وابستگی به مواد

فرانکوس، اوریاکومب و تیگنو ل (2000 )، در مطالعه ای نوجویی هیجانی (یکی از مؤلفه های تنظیم هیجانی) به عنوان عامل مستعدکننده سوء مصرف مواد معرفی کرده اند. در بازنگری پژوهشهای تنظیم هیجان، گروس) a1999،b1999 )، اشاره نمود که تفاوت های فردی در تعدیل هیجان در هریک از مراحل تولید هیجان ها مشاهده می شود. برای مثال در خلال مرحله […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برون گرایی و روان نژندی

پذیرش : تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخدادتمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعیتمرکز مجدد بر برنامه ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آنارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصیکنار آمدن با دیدگاه(دیدگاه پذیری): تفکرات مربوط به کم […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انجمن روانپزشکی آمریکا

تعریف مفهومی: مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دارد ( تامپسون، 2005 ). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد .تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان و تنظیم هیجان شناختی

فرد دیده می شود نسبت به تنظیم هیجان شناختی که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می باشد، دستاوردهایی چون رشد صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ، 2000)، سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل، هیجان تنظیم نشده با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه است .مثلا گفته شده است که عدم تنظیم هیجان […]

ادامه مطلب

نظریه یادگیری اجتماعی و برانگیختگی هیجانی

به نظر بندورا (1982) توانایی تجسم نتایج احتمالی فعالیتها، طریق دیگری است که در آن مکانیزمهای انتظاری، انگیزه و فعالیت انسانی را تنظیم میکنند. افراد تلاش میکنند تا نتایج قابل انتظار مثبت را به دست آورند و از نتایج منفی دوری کنند. اما باید گفت که تأثیر انتظار نتایج بر روی انگیزه عملکرد، تا حدودی تابع باور کارآمدی فرد است. […]

ادامه مطلب
1 2 3 9