مالکیت سهامداران نهادی و تحلیل همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطه […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام

“رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.نوروش و […]

ادامه مطلب

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و عملکرد سرمایه گذاران

مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و صندوق های سرمایه گذاری

3-شرکت های سرمایه گذاری 4- بانک هادر دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شوند و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.هایاشی (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که […]

ادامه مطلب

دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت فکری

الف-استفاده غیرمجاز از داده به دست آمده از فضا در زمین صرفنظر از مکان ایجاد، ثبت، دستیابی و انتشار، زمانیکه محل استفاده غیرمجاز در زمین باشد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. دعاوی انتقالی کپیرایت، موضوعات قاعده حل تعارض و صلاحیت سرزمینی را در بر میگیرند که در بحثهای پیشین به آنها پرداخته شد. لیکن به طور کلی دادگاهها به عنوان […]

ادامه مطلب

حقوق مالکیت فکری و تحصیلات تکمیلی

اهمیت و نوآوری این تحقیق در اینجاست که در این رساله، تمامی ابعاد حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن در ماوراء جو و تعارضات احتمالی این حقوق با حقوق فضا را مورد پژوهش قرار میدهد.5-ضرورت انجام تحقیقافزایش روزافزون کنفرانسهای بینالمللی در خصوص به رسمیتشناختن مالکیتفکری در ماوراءجو چون ارائه مقاله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در این زمینه نشاندهندهی اهمیت […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

Adj R2 = 0.314 4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش(Stepwise): به دلیل احتمال وجود خود همبستگی مثبت و خفیف بین جملات خطا، واینکه مقدارضریب تعیین تعدیل شده ضعیف می باشد؛ لذا با استفاده ازتحلیل رگرسیون(Stepwise)، معادله مدل برازش می شود. دلیل انتخاب روش Backward برای برازش مدل با توجه به داده های نرم افزار Minitab می باشد. با توجه […]

ادامه مطلب

اطلاعات مربوط به سهامداران و رابطه مثبت و معنی دار

نام فرضیه شرح فرضیه نوع رابطه نتیجۀ ازموناول بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تاییددوم بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تاییدسوم بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. …. ردچهارم بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تایید5-2-2) خلاصه […]

ادامه مطلب

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و حاکمیت شرکتی در ایران

5-4-2) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی1- با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیارکمی درزمینه ی نقش ترکیب سهامداران (حضور سهامداران نهادی) به عنوان یکی ازعوامل اصلی حاکمیت شرکتی انجام شده است. در همین راستا تحقیقاتی با محوریت تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ترکیب سهامداران بر محیط پیرامونی شرکتها و با مفروضات زیر صورت گیرد: الف) تاثیر […]

ادامه مطلب

شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه […]

ادامه مطلب

شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد برای فرضیه دوم)بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد برای فرضیه سوم)بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد بین […]

ادامه مطلب

سیستم معادلات همزمان و شرکتهای پذیرفته شده

دوم: بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.در این مطالعه از 10 معیار مختلف برای سنجش نقدشوندگی استفاده شده است . این معیارها در بازده زمانی یکساعته در روز (12تا 1 بعداز ظهر) محاسبه شده و سپس میانگین آنها در طول یک فصل بدست آمده است .معیارهای مورد استفاده شامل موارد زیر است:1- حجم معاملات […]

ادامه مطلب
1 2 3 9