پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رضایت شغلی کارکنان

خلق کلی این فرا­عامل هوش هیجانی– اجتماعی دربرگیرنده­ی خوش­بینی و شادی است که در زیر تعریف شده­اند. این فرا­عامل به­طور تنگاتنگی با خود­انگیزی ارتباط دارد. این خرده مقیاس، توانایی لذت بردن از خودمان، دیگران و به­طورکلی زندگی را تعیین می­کند، و به­علاوه بر نگاه کلی ما بر زندگی و احساس کلی خرسندی اثر می­گذارد. افرادی که در این تسهیل­کنند­ه­ی هوش […]

ادامه مطلب

ابعاد تعهد سازمانی و بررسی فرضیه چهارم

اغلب پاسخگویان ، پرستاران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، معادل 7/87 درصد بودند .اکثر پاسخگویان ، پرستاران متاهل، معادل 8/71 درصد بودند . اغلب پاسخگویان ،پرستاران فاقد مسکن ملکی، معادل 65 درصد بودند . میزان فراوانی مسکن ملکی 35 درصد ، مسکن سازمانی 8/9درصد ، مسکن استیجاری 35 درصد و منزل پدری 2/20 درصد بود .اغلب پاسخگویان از نظر […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

به پژوهشگران و محققان بعدی توصیه می شود که : این پژوهش در سطح شهر بندرعباس و در بین پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس انجام گرفته است، از این رو پیشنهاد می شود تا این تحقیق را در سایر سازمان ها و بیمارستان ها به انجام رسانند و ابعاد مختلف و روشهای دیگری را نیز محک بزنند. پژوهش […]

ادامه مطلب

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ابعاد رضایت شغلی

جدول 4-16 رابطه بین تعهد عاطفی و رضایت شغلیتعهد عاطفی ماهیت کار سرپرست همکاران فرصت های رشد (ارتقا) پرداخت هاضریب همبستگی پیرسون .403** .278** .137 .313** .269**P- مقدار .000 .000 .081 .000 .001نتایج به دست آمده از انجام آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن است که چون P – مقدار ابعاد ماهیت کار ، سرپرست ، فرصت های […]

ادامه مطلب

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای ضد اجتماعی

یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است او می تواند با انجام به موقع کارها و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهرهوری موثر باشد . لذا بایستی کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت نمود . مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از […]

ادامه مطلب

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رضایت شغلی کارکنان

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در طی یک خبر در تاریخ 1389 که بر روی سایت رسمی آن انتشار یافت در خصوص نتایج یک بررسی آورده است که مدیران می توانند با افزایش تعهد عاطفی و تکلیفی در پرستاران عملکردشان را افزایش دهند . اکبری (1386) در مقاله خود تحت عنوان: رضایت شغلی و بهرهوری بیان […]

ادامه مطلب

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و نرم افزار تجزیه و تحلیل

اهمیت بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی از این رو روز افزون می باشد که می تواند موجب افزایش بهرهوری منابع انسانی گردد و این در حالی است که کمبود منابع از مسائل مهم سازمان ها تلقی می گردد و بهرهوری نیز نگرشی واقع گرایانه به زندگی و تفکری است که براساس آن شخص می تواند کارهای امروز را […]

ادامه مطلب

نظریه امید و انتظار و تعاریف تعهد سازمانی

2-17-3- نظریه ارزش : این نظریه مدعی است که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش های خصوصی و شخصی را می دهد یا نه (از کمپ به نقل از ماهر، 1370).این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزش های خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد ، او […]

ادامه مطلب

اهمیت نیروی انسانی در سازمان و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران که بخش قابل توجهی از زمان و انرژی سازمان و مدیریت را می گیرد و به عبارت بهتر هدر می دهد ، مسائل و مشکلات مربوط به پرسنل ، کارشناسان و بطور کلی منابع انسانی می باشد ، مسائل و مشکلاتی که در حوزه عدم تعامل ، تعارض ، تخلف ، تاخیر ، […]

ادامه مطلب

اهمیت تعهد سازمانی و عوامل روانشناختی

جدول شماره 4-18-میزان تعهد سازمانی حاصل از آزمون تی تست تک نمونه ای تعهد سازمانی کارکنان آماره درجه آزادی عدد معنی داریرد فرض صفر 571/66 99 000/0با توجه به جدول مشاهده می گردد که آماره t محاسبه شده برابر با 571/66 و درجه آزادی برابر با 99 میباشد و عدد معنی داری برای 000/0 است که از سطح خطا 05/0 […]

ادامه مطلب

ابعاد تعهد سازمانی و عوامل روان شناختی

که در آن : J: تعداد زیرمجموعه سوالات پرسشنامه sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه S2: واریانس کل به منظور بررسی پایایی تحقیق ، با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده در بین کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت و به کمک نرم افزار آماری spss میزان اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای کل […]

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و ویژگیهای مرتبط با نقش

تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیتهای مستمر براساس تشخیص و درک فرد از هزینههای مربوط به ترک سازمان تعریف میشود. پیش شرطهای تعهد عاطفی مطرح شده در این خصوص، پیش شرطهای مطرح شده به وسیلهی مودی و همکاران میباشند که به چهار دسته طبقهبندی میشوند. (Mowday & Steers & Porter , 1979 , 35) ویژگیهای شخصی: ویژگی شخصی نظیر […]

ادامه مطلب
1 2 3 27