مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد تصویر شرکت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)محققروش شناسیاهداف حامی گری حاصل شدههووک و همکاران (1990)بررسی 19 شرکت مختلف در نیوزلندتوالی اهداف به ترتیب اولویت : (1) بهبود حسن نیت (2) بهبود تصویر شرکت (3) افزایش

مسئولیت اجتماعی شرکت و تبلیغات توصیه ای

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} برقراری و حفظ روابط با هواداران از طریق تکنولوژیهای ارتباطی مانند سایت رسمی شرکت و ایجاد سایتهای هواداری و سیستمهای اطلاع رسانی پیامکی.(با توجه به شکل2-2)بخشبندی بازار بر اساس میزان اشتیاق و تعلق هوادار و تدوین برنامههای بازاریابی متناسب با نیازها و خواستههای این بخش ها.با درک

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} * در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و...) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار

اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده و مزیتهای ایجادشده از نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} برند برای مشتری وتولیدکننده منافعی در بردارد. از جمله مزایای برند برای مشتریان عبارتاند از1.کاهشریسکدرکشدهتوسطمشتری؛2.نشاندادنمنمطلوبو3. کاهش جستجو برای یافتن کالای مطلوب. در واقع چنانکه پیداست یکی از مهمترین مزایای برند کاهش ریسک درکشده از سوی مشتری است. وجود برند، ریسک درکشده مشتری را هنگام خرید

انتظارات مشتریان و تصویر نام تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ج) مدیریتی د) تجاری سازی 2-2-3-8 معایب بسط و توسعه برند بسط نام تجاری در بازارهای نامربوط، اگر نام تجاری توسعه یافته بیش ازحد از گروه بندی محصول دور باشد، ممکن است منجر به از دست رفتن اطمینان گردد.سازمان باید بر روی گروهبندی محصولات

ارزش نام و نشان تجاری و عملکرد مالی شرکت ها

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ارزیابی قدرت نزدیکی مصرف کننده با نام ونشان تجاری شرحی از تداعی ها و باورهای مصرف کننده درباره نام ونشان تجاری ارزش افزوده ادراک شده مصرف کننده از یک نام در مقایسه با محصولی مشابه و بدون نام مطلوبیت کلی که مصرف کننده با استفاده

دوران پیش از تاریخ و قالیچه های تصویری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} حضور هنر الیاف به مثابه رسانه ای با کار ماده ای آشنا و آمیخته با زندگی روزمره از یکسو و تحولات ناشی از پیشرفت های علمی،تکنولوژی و ایدئولوژیکی از سوی دیگر سبب پیدایش روندی رو به رشد در هنر منسوجات قرن بیستم سراسر دنیا

قالیچه های تصویری و فارغ التحصیلان

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در مدت دو سال چهار اثر تاپیستری اجرا شد که طی برگزاری نمایشگاهی برای اولین بار به معرض نمایش در آمد که در ابتدا بازدیدکنندگان آن را گلیم می پنداشتند. نمونه آثار دیگری در کارگاه های وزارت فرهنگ و هنر بافته شد.تصویر36- تاپیستری-جمیله

تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فرضیه 5: تداعی برند مبتنی بر کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می‎‎شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی

تداعی برند مبتنی بر شرکت و ابعاد ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله ای تحت "بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران" روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به