0 Comments

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

-قانون مجازات عمومی مصوب 1304 : ماده 21 –مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی شود .-قانون مجازات عمومی مصوب 1352 : ماده 21 – مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم […]

0 Comments

اصل قانونی بودن مجازاتها

یا در ماده 680 درخصوص شکار غیرقانونی حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده مجازات مرتکب «حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال» میباشد. همچنین وفق ماده 949 قانون مذکور، مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول «حبس تعزیری تا دو ماه […]

0 Comments

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید. فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرماز آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به […]

0 Comments

وجود انگیزه شرافتمندانه و محرومیت از حقوق اجتماعی

در حقوق فرانسه تهدید جرمی عمدی است و هدف از اعمال آن ایجاد تشویش و نگرانی در فرد تهدید شونده می باشد. در تحقق این جرم سوء نیت عام کفایت می کند و نیازی به احراز قصد نتیجه و سوء نیتی خاص نیست، زیرا جرمی مطلق است، بنابراین عمد و اختیار و قصد در گفتار […]

0 Comments

وجود انگیزه شرافتمندانه و اقدامات تأمینی و تربیتی

در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط […]

0 Comments

اهلیت اجرای حق و انعقاد قرارداد

د- رضایت بیمار باید قبل از عمل جراحی و طبی یا مقارن با آن ابراز شود . بنابراین رضایتی که پس از عمل ابراز شود تأثیر تامی در توجیه عمل نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم باشد . (صانعی ،1380ص241)رضایت بیمار از نظر زمانی نیز می تواند […]

0 Comments

نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی و شکل گیری اضطراب در جریان تحول

آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد، بی پناهی، احتمال مجازات، یا برآورده نشدن نیاز های اجتماعی […]

0 Comments

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

1. برخورداری از عدالت جزای بومی؛ 2. بازسازی شخصیت بزهکاران و بازاجتماعی آنان در فضای فرهنگ بومی و در مسیر آموزش های ملی و مذهبی معمول در زندان های خودی و احتما کمتر تحقق چنین هدفی در زندان های کاملاً نامانوس بیگانه.3. تسهیل ارتباط و امکان ملاقات محکومان با اعضای خانواده و دیگر بستگان.4. برخورداری […]

0 Comments

توبه قبل از قیام بینه و توبه بعد از قیام بینه

کلیات1-1- بیان مسئلهدر منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده میشود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی میباشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر […]

0 Comments

عوامل رافع مسئولیت کیفری و مبارزه با مواد مخدر

ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش بینی کرده است: هر کس دیگری را به جبر […]