رفتار مصرفکننده و بازاریابی ورزشی

آگاهی از شناسه، به توانایی فرد در حفظ و بیادآوری شناسه تحت شرایط معین، اشاره دارد. آگاهی از شناسه، متشکل از تداعی و تشخیص شناسه است. تداعی شناسه عبارت است از توانایی بیادآوری شناسه بدون هیچ کمک خارجی، به هنگام مواجهه با طبقه خاصی از محصول. تشخیص شناسه، یعنی توانایی مصرف کننده در تأیید ظواهر قبلی شناسه. بهعبارت دیگر، تشخیص […]

ادامه مطلب

رفتار مصرف کننده و بازاریابی ورزشی

شناسهی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیهی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص276). که در پرسشنامه سوالات 27الی31 مربوط به شناسهی تیم میباشد. 1-7-1) اشتیاق هواداراشتیاق هوادار، به میزان وابستگی، انگیزش و درگیری فرد با یک رشته ورزشی بخصوص اشاره دارد(مینگهان، 2001، 276). که در پرسشنامه […]

ادامه مطلب

خود پنداره و بازاریابی

0/43رد5. بین شناسهی تیم و نگرش نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.9/140/74تأیید6. بین شناسهی تیم و حمایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/120/80تایید7. بین شناسهی تیم و رضایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/160/86تأیید1-3-5) فرضیه اول، بررسی یا تعیین رابطهی بین وجهه و اعتبار درک شده از تیم با شناسهی آن تیمیکی از موضوعات مرتبط با […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر ادراک و ارتباطات بازاریابی

قصد خریدقصد خریدتصویرتصویرشکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)شکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)5-1-6-2) الگوی سرگی و همکاران (2008)عنوان: بررسی تأثیر تناسب ادراک شده از تصویر رویداد بر وفاداری به شناسهدر این تحقیق سرگی و همکاران (2008) با بسط دادن مفهوم «تناسب ادراک شده» به حوزه حامیگری و ارتباطات بازاریابی، مدلی را توسعه […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.• استراتژی های بازاریابی نام […]

ادامه مطلب

بازاریابی و مدیریت بازار

دلاور،علی.(1384).مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران:انتشارات رشد.دهدشتی شاهرخی،زهره; پورحسینی،امیرحسین(1392)، ارائه الگوی تاثیر فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش،موسسه مطاعات و پژوهش های بازرگانی،دوره 5،شماره1،صص61-84.دعایی،حبیب اله،حسینی،زهرا(1387)،نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادرای بنگاه ها(با تاکید بر امیخته محصول)،بررسی های بازرگانی،شماره 32.رابینز،استیفن پی و ای جاج ، تیموتی (1389).مبانی رفتار سازمانی،(سید محمد اعرابی،سید محمد تقی زاده مطلق،مترجمان)تهران:دفتر […]

ادامه مطلب

بازاریابی و مدیریت بازار

الف- منابع و مآخذ فارسی:ابراهیمی، عبدالحمید؛خیری،بهرام و یادگاری،سمیه (1387).ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران ).مجله مدیریت بازاریابی،شماره11،49-35.احمدی، پرویز.، خدامی، سهیلا.، تقوی شوازی، الهه(1387)، برندینگ، قلب استراتژی های تجاری، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره اول، صص 23-44. اسلام،علی اکبر(1382)، برنامه ریزی بازاریابی […]

ادامه مطلب

آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی […]

ادامه مطلب

نظریه هویت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی

در حوزه رفتار مصرفکننده، مدت زمان رابطه میان حامی و حمایت شونده، میتواند میزان تداعی شناسه در ذهن مصرفکننده را تحت تاثیر قرار دهد(جوهر و فام، 1999، ص305). دیده شدن نام یک حامی به همراه یک رویداد یا تیم ورزشی برای سالهای مدید، میتواند مصرفکننده را به تعمق در محصولات حامی وا دارد و در نتیجه باعث ایجاد تداعی قوی […]

ادامه مطلب

میزان سرمایه گذاری و استفاده از مشاوران

همچنین شرکتهایی که قصد ورود به حوزه حامیگری را دارند و میخواهند از آن به عنوان یک راهبرد موثر در ارتباطات بازاریابی خود استفاده کنند، میتوانند از نتایج این پژوهش بهرهجویند. تیمهای ورزشی نیز میتوانند با توجه نتایج این تحقیق راهبردهای مناسبی برای شناسایی هواداران خود و جذب حامی اتخاذ کنند.1-2) مقدمهامروزه ورزش به عنوان یک صنعت تجاری بزرگ، مفهومی […]

ادامه مطلب

معرفی سایت بسپار

سایت بسپار در سال ۱۳۹۲ در زمینه صنعت ساختمان و با هدف تسهیل تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و همچنین ایجاد روابط بین پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی با مشتریان و مالکان املاک،در فضای مجازی، راه اندازی شد این سایت در موضوعات تخصصی از جمله معماری  و دکوراسیون، مواد و مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی، خدمات ساختمانی، ابزار و تجهیزات ساختمانی و […]

ادامه مطلب
1 2 3 4