بازاریابی رابطه مند و نام و نشان تجاری

2-3 پیشینه تحقیقدر این بخش از فصل دوم به مرور تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پایان نامه حاضر می پردازیم. به همین منظور این تحقیقات را در دوبخش طبقه بندی کرده ایم. ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقلتی که در خارج از کشور انجام گرفته است، می پردازیم.2-3-1 پیشینه تحقیقات داخلی : نویسندگانروش تحقیقموضوعنتایجعلیرضامؤتمنی و هومن […]

ادامه مطلب

بنیان های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مصرف کنندگان

محبوبیت برندمحبوبیت برند عبارت است از میزان علاقه ای که مصرف کننده در قیاس با دیگر رقبا نسبت به برند ابرازمی دارد. ارتباط مستقیمی میان محبوبیت برند و سود دهی سازمان وجود دارد. این محبوبیت تنها یک قضاوت شخصی نیست، بلکه ارزیابی کلی محبوبیت برند در سطح جامعه است. بسیاری از تلاش مدیران صرف می شود تا به گونه ای […]

ادامه مطلب

پایان نامه بازاریابی رابطه مند/انواع بازاریابی رابطه مند

انواع بازاریابی رابطه مند : مورگان و هانت در سال 1994 الگویی از انواع بازاریابی رابطه مند ارائه کردند. جهت دست یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر ضروری است: 1)رابطه بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه سازی کیفیت محصولات 2)رابطه بین سازمان و شرکت های خدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی ،آژانسهای تبلیغاتی […]

ادامه مطلب

پایان نامه حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند

واژه چرخه عمر مشتری، به مراحل ارتباط بین مشتری و سازمان بر می گردد. و آگاهی از آن موجب سودآوری مشتری و سازمان و حفظ مشتریان خواهد شد. عموماً 4 مرحله در چرخه عمر مشتری وجود دارد: مشتریان بالقوه: افادی که هنوز مشتری نیستند ولی در بازار هدف قرار دارند؛ مشتریانی که عکس العمل نشان می دهند: مشتریان بالقوه یا […]

ادامه مطلب

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

دسته بندی مشتریان تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در نظر گرفته شده برای عامل اول مشخص شد که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و وفاداری به […]

ادامه مطلب

بازاریابی اجتماعی و نیروی انسانی

7013وجودکارکنان شایسته وباتجربه سبب شده تا خدمات مطلوبی را دریافت کنم.63060926619چیدمان مناسب وجذاب بانک به من در انجام راحت تر کارهای بانکی ام کمک می کند.1230509270با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق مشاهده می شود که بیشتر پاسخگویان در مورد سوالات 1 و2 و3 و 4و 8 و 13 و 19 نظر موافق دارند. آنها با این امر که […]

ادامه مطلب

بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و آگاهی از نام و نشان تجاری

ما درکنار شما هستیم برای مسیری طولانی. برای موفقیتی ماندگار . ما عاشق مشتریانمان هستیم . ما از نقاط قوت مان برای ارائه ارزش به مشتری استفاده میکنیم.2-49-پیشینه تحقیق 2-49-1-پیشینه تحقیق در منابع فارسی:دکتر امیرمحمدشریف رضویان ونسیرین خیلا در سال 1388تحقیقی تحت عنوان” استفاده از بازاریابی اجتماعی برای افزایش میزان استفاده از کلاه ایمنی در بین دوچرخه سواران “را انجام […]

ادامه مطلب

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مفهوم بازاریابی اجتماعی

این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است. این پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای بین مشتریان توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده […]

ادامه مطلب

استراتژی بازاریابی و گروه های اجتماعی

از آنجا که هیچ مفهومی عاری از نظریه وجود ندارد،نظریه پردازان مختلفی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسی،روان شناسی، مدیریت بازاریابی و … به مطالعۀ رفتار مصرف کننده و ذکر نظریاتی در مورد مصرف و رفتار مصرفی پرداخته اند که به نمونه هایی از آنها اشاره خواهیم کرد.3ـ1ـ2ـ1. تورشتاین وبلن (1929 ـ 1857) مصرف کنندگان ابتدای دورۀ […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی […]

ادامه مطلب
1 2 3 15