الگویابی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

ATSمتاهل94.621230.00مجرد202.0377376.001-5) مقدمهدر فصل چهارم فرضیههای تحقیق مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و وضعیت تأیید و یا رد فرضیهها مشخص شد. در این فصل ابتدا خلاصهای از پژوهش انجام شده ذکر میشود و سپس نتایج حاصل از یافتهها بیان میشود. در ادامه این فصل به محدودیتهای بنیادی و محدودیتهای عملیاتی تحقیق اشاره میشود و در پایان نیز با توجه به […]

ادامه مطلب

الگوی ادگار شاین و همبستگی اجتماعی

امروزه ریشه همه تحولات اجتماعی را در فرهنگ جامعه جستجو میکنند و صاحبنظران علوم اجتماعی و مدیران جامعه معتقدند که ریشه درخت تحول و توسعه هر جامعهای فرهنگ آن جامعه است. گروههای انسانی در قالب تعاملات فرهنگی حیات را به لحاظ اجتماعی قابل زیست مینمایند چنین تعاملاتی ضمن اینکه تابع مواریث مشترک و قابل فهم بشری طی اعصار و قرون […]

ادامه مطلب

تولید ناخالص داخلی و الگوی اثرات تصادفی

(4-3) درست همان گونه که از متغیرهای موهومی برای ملاحظه و بررسی تأثیر تکی استفاده کردیم، می توانیم تأثیر زمان را نیز بررسی کنیم به این معنی که تابع مورد بررسی طی زمان انتقال می یابد و این انتقال به دلیل عواملی چون تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات در مقررات دولتی و یا سیاست های مالیاتی و اثرات خارجی از قبیل جنگ […]

ادامه مطلب

مدل مفهومی اولیه و همبستگی پیرسون

124فهرست نمودارهاعنوان صفحه نمودار(1-1) :مدل مفهومی اولیه تحقیق 12نمودار(2_1): نحوه شکل گیری رفتار انسان 14نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نیازهای مازلو 20نمودار(2_3): الگوی تلفیقی انگیزش شغلی 60نمودار (4-1): مشخصات جنسیتی نمونه آماری 91نمودار(4- 2): مشخصات سنی نمونه آماری 92نمودار (4-3) سطح تحصیلات نمونه آماری 93نمودار (4-4): سنوات تجربه نمونه 94نمودار (4-5): میزان درآمد نمونه 95چکیدهمنظور از انگیزش کار، اوضاع و احوال و […]

ادامه مطلب

فلسفه تعلیم وتربیت و نظریههای شخصیت

در دیدگاه جامعه شناختی، شخصیت نظام تعاملی هنجاری شده تعریف میشود، بطوریکه نظام واسط بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی است که در اثر جامعهپذیری تکوین ورشد مییابد. مفهوم انسان قبل از پرداختن به شخصیت و ابعاد آن لازم است الگوی مفهومی انسان را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که شخصیت و ابعاد آن بر مبنای مفهوم انسان، مفهومسازی میشود. […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر شرکت و ابعاد ارزش ویژه برند

حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله ای تحت “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای واسطه بررسی نموده است. و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل یابی معادلات ساختاری

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت بار عاملی 85نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت ضرایب معناداری 85نمودار 4-12) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت بارهای عاملی 86نمودار 4-13) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت ضرایب معناداری 87نمودار 4-14) مدل تحلیل […]

ادامه مطلب

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی

از آنجا که جهتگیری گفت و شنود و جهتگیری همنوایی در عملکرد خانوادهها نقشی مهم دارند، ابعاد زیربنایی انواع مختلف خانوادهها را تشکیل میدهند و آنها را تعریف میکنند. اهمیت و تأثیر بر عملکرد خانواده توسط شماری از کارشناسان ارتباطات – اگرچه نه لزوماً تحت عنوانهای یکسان مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال، نوللر، 1995، به نقل از کوئرنر […]

ادامه مطلب

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش هدف بررسی روابط بین دوعنصر بازاریابی یعنی تبلیغات و پیشبرد فروش و ایجاد ارزش ویژه برند بوده است..این پژوهش همچنین اثرات متمایز تبلیغات پولی وغیر پولی بر ارزش برند را نشان می دهد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که شرکت ها می توانند فرایند مدیریت ارزش ویژه برند رابا توجه به روابط موجود بین ابعاد […]

ادامه مطلب

استراتژی های بازاریابی

3-2-روش تحقیقپژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر روش تحقیق باشد.هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه هایی را انتخاب می کند تا هرچه دقیق تر و سریع تر به پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر دست […]

ادامه مطلب

آگاهی از نام و نشان تجاری

در صورت ناتوانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها، در جذب و حفظ مشتریان، ایجاد پارک های علمی با عدم توجیه اقتصادی رو به رو خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از مطالعات از نرخ بالای شکست کسب وکارهای دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری حکایت می کنند که این امر توجه مدیران کسب و […]

ادامه مطلب

چگونه تدریس کنیم؟

 انواع ارائه بر اساس نظریه نمایش اجزاء تمام ارائه‌های آموزشی از یک سری از ارائه‌ها و نمایش‌های مجزا تشکیل می‌شوند. یک ارائه را می‌توان به عنوان یک توالی از انواع ارائه، همراه با رابطه درونی میان آن دانست. بر اساس نظریه نمایش اجزاء، هر یک از عناصر یا اجزای آموزشی(تعمیم‌ها و نمونه‌ها) را می‌توان به دو شیوه ارائه کرد (رائو به […]

ادامه مطلب
1 2 3 9