فرایند یادگیری سازمانی و استقرار مدیریت دانش

-محدود کردن تحقیق به یک واحد دانشگاهی به دلیل کنترل زمان وهزینه اجرای تحقیق (دانشگاه علوم پزشکی)-محدود کردن تحقیق به یک شهر (ساری )محدودیت خارج از کنترل محقق – افت آزمودنی ها، از محدودیت های تحقیق می توان به عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه های تحویل شده به اعضای جامعه آماری اشاره نمود که محقق به ناچار با مراجعات بعدی […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و سازمان اسناد و کتابخانه ملی

فرهادی ، ربابه . (1383) . فناوری اطلاعات ، تحول نقشها ، ضرورت مدیریت دانش. فصلنامه کتاب . شماره 59.قلی زاده ، رضوان حسین. شعبان ورکی ، بختیار . مرتضوی ، سعید .(1384) . نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد . مجله علمی – پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی . شماره اول.قورچیان ، نادرقلی […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و دانشگاه علوم پزشکی

با توجه به مقدار آزمون (12/448=x2) و سطح معناداری بدست آمده (000/0=sig ) می توان گفت که بین هر یک از عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت وجود دارد؛ آزمون فریدمن نیز این تفاوت را نشان می دهد ، لذا با 99 درصد اطمینان عوامل زیر ساختی به ترتیب عبارتند از: 1- زیر ساخت فنی، 2- فرهنگ سازمانی ، 3- منابع […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و فعالیت های روزانه

11اسکیرم و امیدن (2000)برخورداری از چشم اندازی الزام آور، رهبری دانش، فرهنگ توزیع دانش، یادگیری هوشمندانه، زیرساخت های تکنولوژیک(صلواتی، 1384) موانع استقرار مدیریت دانش فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی می تواند بزرگترین مانع برای موفقیت مدیریت دانش باشد.اجرای دانش سه جنبه دارد:سهیم سازی دانشکاربرد دانشاستفاده ی مجدد از دانشجنبه ی اول یعنی سهیم سازی دانش با فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیم دارد. فرهنگی […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و سازمان اسناد و کتابخانه ملی

بخش دوم تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیقدر ادامه به طور مختصر پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارائه می شود، لازم به یادآوری است که در زمینه مدیریت دانش، پژوهش هایی صورت گرفته است، صرفاً به تعدادی از آنها در این زمینه اشاره می شود.تحقیقات انجام شده در داخل کشورابونوری و همکاران (1390) […]

ادامه مطلب

مدیریت دانش سازمانی و استقرار مدیریت دانش

مدیریت دانش اثربخش تا حد زیادی بر مدیریت دانش ضمنی استوار است. روابط غیر رسمی، تعامل میان وظیفه ای و بین سازمانی را ارتقاء داده و شیوه اصلی تسهیم دانش ضمنی و همین طور قالب ریزی و تولید دانش ضمنی است.انعطاف پذیریبرای تولید اثربخش رهاوردهای مبتنی بر دانش، ساختار باید انعطاف پذیر باشد.روابط غیر رسمیاستعاره سودمند برای توصیف این نوع […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و مفهوم مدیریت دانش

اعتماد نیز یکی دیگر از جنبه های اساسی فرهنگ دانش- مدار است. بدون درجه ی بالایی از اعتماد متقابل میان کارکنان، آن ها در مورد مقاصد و رفتارهای یکدیگر بدبین خواهند شد و بنابراین دانش خود را با یکدیگر تسهیم نمی کنند. ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد و گروه ها به تسهیل فرایندهای تسهیم دانش کمک قابل توجهی […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و فرایندهای شناختی

ابعاد قابلیت اصلی سازمان را بارتون (1995) در چهار بُعد شناسایی کرده است که برای کاربرد هر ابتکاری از جمله مدیریت دانش، وجود این چهار بُعد ضروری است: الف- مهارت ها و دانش ها منظور از این مـورد، مهارت ها و دانش عمـومی یا تخصصی است. دانش و مهارت فقط در جایی که متولد می شوند- ذهن افرادی که مالک […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات

رتبه هریک از عوامل در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه چگونه است؟تعاریف واژه ها و اصطلاحات تعاریف نظریمدیریت دانشمدیریت دانش، تلاشی برای آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل کردن این دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند (پروساک، 1998).تکنولوژی اطلاعاتی مجموعه ی ابزارها، فنون و روشهای ذخیره سازی، پردازش، اشاعه […]

ادامه مطلب

استقرار مدیریت دانش و دانشگاه علوم پزشکی

جدول4-7: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت یادگیری سازمانی دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..84جدول4-8: : نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت ساختار سازمانی دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..85جدول4-9: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت منابع انسانی…….85جدول4-10: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت مدیریت دانش…….جدول4-11: نتایج حاصل از آزمون رتبه ای فریدمن در مورد رتبه هر یک از عوامل […]

ادامه مطلب

آموزش عالی غیر دولتی و دانشگاه علوم پزشکی

پیشینه دانشگاه تهران:دانشگاه تهران نخستین دانشگاه ایران است. دانشگاه تهران در زمان رضاشاه پایه گذاری و بنا شد و به اصرار شخص رضاشاه فرهنگستان زبان واژهٔ «دانشگاه» را بجای «اونیورسیته» برگزید.فکر تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۰۵ خورشیدی توسط دکتر سنک نماینده مجلس نخستین بار پدیدار شد. در نامه ای به وزیر معارف درباره اقدام به تاسیس دانشگاه، دکتر سید […]

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی و کارشناسی ارشد

شکریکیا، علی(1378). ب‍ررس‍ی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر در ج‍ل‍ب رض‍ای‍ت م‍ش‍ت‍ری‍ان و ن‍ق‍ش و اه‍م‍ی‍ت دان‍ش ش‍غ‍ل‍ی ک‍ارک‍ن‍ان در ای‍ن زم‍ی‍ن‍ه در ش‍ع‍ب م‍س‍ت‍ق‍ل ب‍ان‍ک سپه ای‍ران .پایاننامه کارشناسی ارشد. مؤسسه عالی بانکداری ایران. تهران.شیخانی،سعید(1379). راههایتوسعهبانکداریالکترونیکیدرایران. تهران،اولین همایشبانکداریالکترونیکی.صص 166- 153.صفدری،نفیسه(1388). بانک،بازاریابیومزیترقابتی.ماهنامهتدبیر،ش205.صص39-44.فرجیسبکبار، حسنعلی و عشورنژاد و غدیر و رحیمی، سعید و فرهادیپور، احمد(1391). ارزیابیظرفیتدستگاههایخودپردازدرشعببانکهاومؤسساتمالیومطالعهموردی:حدواسطمیدان (GCA) و (ANP) اعتباریبااستفادهازانقلابتامیدانفردوسیخیابانانقلابتهران. مجله مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهایسالچهارم،شمارهچهاردهم.فرهنگی، علی اکبر و […]

ادامه مطلب
1 2 3 7