کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه سومدر فرضیه سوم ادعا بر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است. در این پژوهش نیز همانند کور و همکاران (2008) از روش […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: صرف خطرپذیری بازار، Rm بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع 6 پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه شرکت های دارای ارزش دفتری منفی است؛ برابر با بازده بدون خطرپذیری برای دوره […]

ادامه مطلب

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‎گذاری کوتاه مدت

بیدگلی و همکاران (1387) در تحقیقی تحت عنوان ” انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیارمیانگین بازده، انحراف معیار بازده و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران ” نتیجه‎گیری نمودند که، که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه‎گذاران موثر بوده و بنابراین بر مرزهای کارایی تأثیرگذار است. همچنین آنان عنوان کردند که نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد […]

ادامه مطلب

منابع تحقیق با موضوع عرضه کننده، عرضه و تقاضا، ارزش بازار، ساختار بازار

پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.تعریف قیمت: مجموع رقم پولی ای است که مشتری حاضراست به ازای دراختیارگرفتن محصول بپردازد. ازسوی دیگرقیمت درواقع بیانگرارزشی است که محصول برای مشتری ایجاد می کند. همین موضوع را وقتی ازمنظرعرضه کننده بنگریم باید گفت، قیمت مبلغی […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

استثنای بدهیهای بدون بهره) ج) رشد سود هر سهم (GEPS) : EPS1 – EPS0(3) = GEPS EPS0 که در آن: EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی گذشته . EPS0 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری .سود هر سهم برابر است با سود متلعق به سهامداران عادی تقسیم به تعداد سهام سرمایه . د) سود […]

ادامه مطلب

دانلود تحقیق با موضوع ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

این معیار حاصل تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر (IC32)سرمایه به کار گرفته شده (کل دارییها ،به استثنای بدهیهای بدون بهره) ج) رشد سود هر سهم (GEPS) : EPS1 – EPS0(3) = GEPS EPS0 که در آن: EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی گذشته . EPS0 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.• استراتژی های بازاریابی نام […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و بازاریابی اجتماعی

در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:1- دو رویکرد اصلی برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وجود دارد که این تحقیق […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و رویکرد بازاریابی اجتماعی

17.حسینی، میرزا حسن رضائی، مهدی ؛(1390) ،بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره 5.18..خورشیدی، غلامحسین؛ مقدمی ،صابر؛(1382) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.19.خیلا، نسرین بازاریابی وبازاریابی اجتماعی(1387) ،فصلنامه راز بهزیستی ،سال هفدهم، شماره 35، 20.رحیمی، علی؛(1389) ، نگاه اجمالی به الگوی بازاریابی اجتماعی ،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 30.21.سلیمانی […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در نظر گرفته شده برای عامل اول مشخص شد که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و وفاداری به […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و فعالیت های بازاریابی

2-19-درک نام تجاری:درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری است فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این ها شامل فکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، درک اعتقادات ونگرش ها نسبت به نام تجاری […]

ادامه مطلب

استراتژی بازاریابی و ارزش برای مشتریان

محصول، محور ترکیب بازاریابی سبز و مهمترین عنصر موجود در کل استراتژی بازاریابی سبز است. با این حال بایستی به خاطر سپرد که محصول سبز به هدف نهایی محدود نیست بلکه تنها دربردارنده تمام عناصر محصول مثل مواد بکار برده، فرایند تولید، بسته بندی محصول و غیره می باشد. از این رو محصول سبز را می توان در سه زیرمقوله […]

ادامه مطلب
1 2 3 61