کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه سومدر فرضیه سوم ادعا بر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف

کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: صرف خطرپذیری بازار، Rm بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع 6 پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‎گذاری کوتاه مدت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیدگلی و همکاران (1387) در تحقیقی تحت عنوان " انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیارمیانگین بازده، انحراف معیار بازده و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران " نتیجه‎گیری نمودند که، که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه‎گذاران موثر بوده و بنابراین بر

منابع تحقیق با موضوع عرضه کننده، عرضه و تقاضا، ارزش بازار، ساختار بازار

پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.تعریف قیمت: مجموع رقم پولی ای است که مشتری حاضراست به ازای دراختیارگرفتن محصول بپردازد. ازسوی دیگرقیمت درواقع بیانگرارزشی است که محصول برای مشتری ایجاد می

دانلود تحقیق با موضوع ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

این معیار حاصل تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر (IC32)سرمایه به کار گرفته شده (کل دارییها ،به استثنای بدهیهای بدون بهره) ج) رشد سود هر سهم (GEPS) :

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:1- دو

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و رویکرد بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 17.حسینی، میرزا حسن رضائی، مهدی ؛(1390) ،بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره 5.18..خورشیدی، غلامحسین؛ مقدمی ،صابر؛(1382) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.19.خیلا، نسرین بازاریابی وبازاریابی اجتماعی(1387) ،فصلنامه راز بهزیستی ،سال هفدهم،

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در