مدل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی

یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها وجود دارد. اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم […]

ادامه مطلب

مدل ارزش افزوده اقتصادی و شرکت‌های پذیرفته شده

2-2-3-2. محدودیت های مالیمنظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که در تامین مالی برای تمامی سرمایه گذاری های مطلوب مانعی وجود داشته باشد. عدم توانایی در تامین وجوه برای سرمایه گذاری ها، ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباری و عدم توانایی در گرفتن وام، یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید، یا وجود دارایی های غیرنقدشونده باشد. به […]

ادامه مطلب

روش جهت یابی تجاری اسکاندیا و روش ارزش افزوده اقتصادی

درادبیات سرمایه فکری، مدل های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدل های خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شده اند. برخی دیگر صرفاً مدل های نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اندازه گیری سرمایه فکری پذیرفته شده مطرح نیستند به عبارت دیگر هیچ یک از این […]

ادامه مطلب

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

هدف اولیه بیشتر شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است. بدیهی است که این هدف منافع سهامداران را تامین می کند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک می کند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تأمین شده توسط سهامداران به حداکثر می رسد. این […]

ادامه مطلب

دانلود تحقیق با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، هزینه سرمایه

کننده برای تعیین عملکرد شرکت می دانند، اگر چه این حقیقت وجود دارد که شرکت هایی که سهام شان با ضریب P/E بالایی به فروش می رسد، شرکت هایی با رشد سریع هستند اما رشد سریع ضمانتی برای ضریب P/E بالا نیست و نرخ رشد به تنهایی معیار مناسبی نمی باشد.نرخ رشد تابعی از این دو عامل است:1- میزان سرمایه […]

ادامه مطلب

اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایگاه اقتصادی اجتماعی

شارع پور و دیگران (1388) به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامهطباطبایی پرداختهاند. این مطالعه ، با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، به دنبال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با مدارا میباشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و تعداد 220 نفر از دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاه […]

ادامه مطلب

ملاحظات اقتصادی و مفاهیم و تعاریف

نمودار 3-1. پیوستار زبان علم و زبان ادب (برگرفته از رفیعی و صحرایی، 1392: 36)در شرح نمودار بالا باید گفت زبان و ادبیات به عنوان دو نظام نشانه شناختی همواره با یکدیگر در تعاملند و خدماتی را به یکدیگر می دهند. به طور خلاصه، می توان خدمت زبان به ادبیات را در اختیار قرار دادن مادۀ مورد نیاز آن برای […]

ادامه مطلب

ارزشهای اجتماعی و فارغ التحصیلان

«خرید یک اتومبیل رفتن به تعطیلات کنار دریا یا اسکی ،نشانه های دست یافتن به تمدن مصرفی است واز طریق تبلیغات تجاری مورد ستایش قرار می گیرد بنابراین اوقات فراغت عامل از خود بیگانگی جدیدی شده است ونابرابریهای اجتماعی را تشدید می کند .زیرا نادارها فاقد امکاناتی هستند که بنیاد چنین شیوۀ گذران اوقات فراغتی را تشکیل دهند…».(ژیرار،آگوستین ،1372 ،205 […]

ادامه مطلب

روش حداقل مربعات معمولی و رشد و توسعه اقتصادی

آزمون اثر نهایی توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و باز بودن تجاری بر روی انتشارات CO2ارائه یک بسته سیاستی جامع زیست محیطی، تجاری، مالی و اقتصادی جهت حفظ رشد اقتصادی در ایران1-9 فرضیه های تحقیقمتغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن تجاری و انتشار گاز CO2 هم انباشته هستند. به این معنا که میان متغیرها […]

ادامه مطلب

شرکتهای سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی

هولدینگهای مختلط هولدینگ هایی هستند که رویکرد آنها توجه کردن به ریسک بنگاه است . تفاوت و تنوع محصولات بنگاههای متعلق به هولدینگ (البته با کسب و کار محوری )جزو ویژگی های این نوع هولدینگ است . از انواع مختلف هولدینگهای مختلط در ایران می توان به (سازمان گسترش، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اشاره کرد.یک شرکت مادر، یک سازمان […]

ادامه مطلب

فعالیت های اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی

3-استفاده از سهم بازار موجود و دفاع از سهم بازار، در این میان دفاع از سهم بازار می تواند شامل استراتژی های روبرو شود:الف- دفاع از وضع و موقعیتب-دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب و حمله مقدمج- دفاع بر اساس حمله متقابل.دنباله روهای بازارگروههایی هستند که به شدت در جستجوی در یافتن سهم بیشتری از بازار هستند؛بنابراین شرایط رقابتی فشرده […]

ادامه مطلب

فعالیت های اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی

– مفهوم قطبی شدن بیان می دارد، که رشد سریع صنایع هدایت کننده منجر به تمرکز سایر واحدهای اقتصادی به قطب رشد می گردد. که این تمرکز اقتصادی به طور طبیعی باعث تمرکز جغرافیایی از طریق جریان منابع و جذب فعالیت های اقتصادی به تعداد محدودی از مراکز در یک منطقه می گردد. حتی اگر بعدها برخی از این عوامل […]

ادامه مطلب
1 2 3 9