اختلال های شخصیت اجتنابی و اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

متخصصان قبول دارند که اختلال های تجزیه ای عموماً درنتیجه آسیب شدیدی که معمولاً با تجربیات سوء استفاده شدن در کودکی مرتبط هستند، ایجاد می شوند. درمان به ماهیت اختلال تجزیه ای بستگی دارد، بطوری که هدف از آن، منسجم کردن عناصر تجزیه شده ی شخصیت و شناخت فرد است.برای دستیابی به این هدف، عموماً از هیپنوتراپی و سایر فنون […]

ادامه مطلب

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی و اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی

اما عمده فرضیات روان تحلیلی در مورد شکل گیری اختلال هویت جنسی را استالر مطرح کرده است. او در این فرضیه چنین ساختار خانوادگی را برای مرد مبتلا به اختلال هویت جنسی بیان می کند. مادر چنین پسری خود در دوران کودکی مبتلا به اختلال هویت جنسی بوده و یک مردانگی قوی همزمان با زنانگی خود داشته است. مادربزرگ این […]

ادامه مطلب

ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها و اختلال شخصیت خود شیفته

مطالعه هرمان، کرسکا و دالکو (2002) با استفاده از آزمون MMPI نشان داد که در مقیاس مردانگی تبدل خواهان مرد به زن (MF) خودشان را به طور معناداری کمتر از مردان گروه کنترل در مقایسه با زنان گروه کنترل ارزیابی کردند. مقایسه ی تبدل خواهان زن به مرد (FM) و گروه های کنترل نشان داد که در مقیاس زنانگی، تبدل […]

ادامه مطلب

اختلال شخصیت خود شیفته و سازمان بهداشت جهانی

تقریبا در 40 تا 50 درصد موارد ، علایم تا دوران بزرگسالی دوام می آورند. در افراد مبتلا ممکن است فزون کنشی کاهش یابد ولی همچنان تکانشی مستعد حادثه باقی بمانند. هرچند پیشرفت های تحصیلی و آموزشی این افراد پایین تر از سایر افراد است ولی سابقه اشتغال اولیه آنها از کسانی که تحصیلات مشابه دارند متفاوت نیست. معمولا اختلال […]

ادامه مطلب

اختلال استرس پس از سانحه

8- افراد دیندار از الگوی تصمیمگیری خاصی استفاده میکنند. این الگو فرد را در جهت افزایش تصمیمگیریهای مفید برای اطرافیان و خود و کاهش تصمیمگیریهای خود مخرب سوق میدهد، و این امر تا حدی از شدت استرسهای زندگی میکاهد.9-دین تنها منبع پاسخگو به سؤالات نهایی است؛ بویژه در موارد اضطراری که علم قادر نیست به فرد کمک کند. این مسأله […]

ادامه مطلب

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای ناسازگار

تداوم طرحواره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام میدهد (درونی یا رفتاری) تا وضعیت فعلی طرحواره را حفظ کند. تداوم طرحواره، تمام افکار، احساسها و رفتارهایی را در بر میگیرد که بهجای بهبود طرحواره، در نهایت باعث تقویت آن میشود. طرحوارهها توسط سه سازوکار اولیه تداوم مییابند: تحریفهای شناختی، الگوهای زندگی خودآسیبرسان و سبکهای مقابلهای. فرد خود از […]

ادامه مطلب

مدل اجتناب شناختی نگرانی

ارتباطات کارکردی بین آمیگدال و پری فرونتال کورتکسآمیگدال2-6 مدلهای نظری مطرح شده برای اختلال اضطراب فراگیرمفهوم سازی های نظری و مدل سازی های مختلفی برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر صورت گرفته است که هر کدام روی مکانیسم های بیماری زایی مختلف تمرکز کرده و راهبردهای جدید درمانی متنوعی را ابداع نموده اند. که در ادامه هرکدام از این مدل […]

ادامه مطلب

:«رابطه بلاواسطه بین خطای مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب میگویند». به عبارت دیگر «رابطه علی و معلولی بین تقصیر و زیان» (درودیان، 1370: 58). برخی دیگر نیز میگویند: «ناشی شدن ضرر از فعل، به نحوی که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پیش نمیآمد» (کاتوزیان، 1370: 271) و یا «فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت […]

ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می دهد. همان طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه ی داخلی هم «دامنه ی آن، همچنان رو به […]

ادامه مطلب

امر به معروف و نهی از منکر و تحولات خانواده

3ـ9ـ4 مثبت نگری به این معنا که به شخصیت، احساس، رفتار و فکر نوجوان نگرش مثبتی داشته باشیم. از پیامبر اکرم (ص) روایتی نقل شده که « إنّ اللَّه تعالى لیعجب‏ من الشّاب لیست له صبوه ». همانا خداوند از جوانی که جوانی نکند تعجب میکند. (پاینده،1382: 303). اگر از ویژگیهای زمان نوجوانی آگاهی داشته باشیم رفتار و اعمالی که […]

ادامه مطلب

– مسقل برای مقایسه ی دانش آموزان دختر و پسر در مورد نیازهای دانش آموزان ……………………………………………………………………………………. 91 جدول 4-15. آزمون t- مسقل برای مقایسه دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر در مورد نیازهای آموزشی- تربیتی ………………………………………………………………………… 95 جدول 4-16. آزمون t- مسقل برای مقایسه ی دانش آموزان و دبیران در مورد نیازهای دانش آموزان 96فهرست نمودارهانمودار4-1. توزیع درصدی متغیر جنسیت […]

ادامه مطلب

حمایت اجتماعی ادراک شده و آمادگی برای تغییر

بررسی ساختار ارزشی دانشجویان تربیت مدرس، عنوان تحقیقی است که توسط فرامرزی (1379) در مقطع کارشناسی ارشد و با توجه به نظریه ساختار ارزشی شوارتز و مقیاس بررسی ارزشهای وی با استفاده از نمونهای متشکل از 186 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. نتایج نشان داد که اولویت ارزشهای ده گانه دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از: […]

ادامه مطلب
1 2