معرفت است (معزی ۱۳۸۱: ۱۲۶). این چنین دانش و معرفتی را انسان می‌تواند ادارک کند و بر ادراک انسانی خود تکیه کند، و این جنین علم و معرفتی است که انسان را ثابت و استوار نگاه می‌دارد (معزی: ۱۳۸۱: ۱۲۷). بر اساس آموزه‌های قرآن‌کریم عقل و خرد در