منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، ادبیات فارسی، اندازه گیری

تحلیل و ۵/۱۲% سوالات به سطح کاربستن اختصاص یافته است. آیا سوالات امتحاناتنهایی، تمام فصلهای کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال میبایست، تعداد و درصد سوالاتی که طراحان آزمون به هدفها و محتوای فصلهای مختلف کتاب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، روایی محتوا، توزیع فراوانی

نتایج نشان از برقراری مفروضات داشت، با استفاده از نرم افزار BILOGMG3 مقادیر پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری برآورد گردید. لازم به ذکر است که با توجه به نامعلوم بودن پارامترهای سوال و توانایی، جهت برآورد

منابع پایان نامه درباره نرم افزار، دانش آموزان، دانش آموز، تحلیل اطلاعات

در مرحله بعد، جمع نمرات داده شده توسط مصححان به هر سوال محاسبه شد. سپس، برای اینکه دادههایمان را به دادههای دو ارزشی (جهت آماده سازی ورود به نرم افزار بایلوگ) تبدیل کنیم، مطابق قرارداد زیر نمرهی هر

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، علوم تجربی، دانش آموزان

منبع خطا برای هر استفادهی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته میشود. اگر چه روشهای کمی امکان تحلیل جامع و دقیق سوالات آزمون را میسر میسازند؛ با این وجود از عهدهی تحلیل ساختاری و محتوایی سوالات بر نیامده و نیاز به بررسیهای کیفی

منابع پایان نامه درباره دانش آموزان، دانش آموز، زیست شناسی، روش تحقیق

(دو سطح ۳ و۴) استفاده شده در امتحانات عمومی دبیرستان در اردن برای سالهای تحصیلی(۲۰۱۳ – ۲۰۱۰) که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، به تعداد ۳۷۵ سوال نمونه این مطالعه را تشکیل میدهد. ۶/۶۹ درصد از کل سوالات، سطوح پایین شناختی(دانش، ادراک و کاربرد) را

منابع پایان نامه درباره جامعه آماری، روایی محتوا، روش نمونهگیری، زیست شناسی

بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق، اوراق امتحانی کلیه دانشآموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی و داخلی سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲ استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها به ۵۱۵۶۱ میرسد که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، ۶۰۰ ورقه (۱۵۰

منابع پایان نامه درباره تحلیل محتوا، روانسنجی، علوم تجربی، همسانی درونی

اعتبار کمتری دارند. با این حال محققان کیفی این اندازهی کمتر – معتبر را ترجیح میدهند، زیرا این اندازهها آنچه را اندازه گیری میکنند که آنها میخواهند اندازه گرفته شود. یعنی روایی بیشتری دارند. بین این دو ویژگی روانسنجی آزمون، امکان تنش وجود دارد. اعتبار بالاتر میتواند با

منابع پایان نامه درباره روایی سازه، روایی محتوا، متغیر وابسته، ضریب همبستگی

SE (θ ̂) = ۱/√(I (θ)) خطای معیار برآورد در IRT در زمینههایی مشابه خطای معیار اندازهگیری در CTT است. هر دو، به ترتیب با آگاهی و اعتبار رابطهی معکوس دارند. با این حال تفاوتهای عمدهای نیز دارند. از جمله اینکه مقدار خطای معیار برآورد در

منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، استاندارد، استاندارد سازی، ملاحظات اقتصادی

بسیاری از مشکلات بالقوه روش دو نیمه کردن (روشهای جداگانه دو نیمه کردن که منجر به برآورد اعتبارهای مختلف میشود، نمرهگذاری جداگانه هر نیمه، یکسانی واریانس دو نیمه) را ندارد. شرط استفاده از این روش این است که، همهی سوالات باید به صورت صفر و یک نمره گذاری

منابع پایان نامه درباره همسانی درونی، ضریب همبستگی، معادله ساختاری، اندازه گیری

کل واریانس نمره مشاهده شده منعکس کننده واریانس خطا است. در ۱ = ρ_(xx ́ ) ، نمره مشاهده شده برابر نمره واقعی است. در نتیجه کل واریانس نمره مشاهده شده منعکس کننده واریانس نمره واقعی است. اعتبار یک پارامتر نسبی است و در عمل، ضریب اعتبار چیزی بین