بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۶

بر امام واجب است که علمای فاسق و طبیبان جاهل و کرایه دهندگان مفلس را به زندان افکند. ۵- از امام صادق (ع) روایت است …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۷

یکی از مواردی که مورد توجه و احترام شارع مقدس قرار گرفته است بحث نفس و جان انسان می باشد که همواره تاکید فراوانی بر …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۸

محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدا… (ع) قال …