مقاله علمی با منبع : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۹

ابو بصیر گفت از امام صادق پرسیدم که حکم مردی که زنش را ظهار کرده چیست ؟ فرمود : این است که اگر با او …

مقاله دانشگاهی – بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۱۰

دیدگاه فقها عامه در حبس جیب بر ۱- ابویوسف : هم چنین طرار اگر آستین را ببرد و ۱۰درهم بردارد دستش قطع می شود و …

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۱۱

گفتار اول: حبس مرتد مردی که مرتد باشد با استناد به روایتی که در کتاب اصول کافی دکر شده است کشته می شود ( ولی …