منابع و ماخذ تحقیق ذهن آگاهی، پیش آزمون، تحلیل واریانس، گروه کنترل

جلسه آزمودنیها به گروههای چند نفری تقسیم و در مورد موضوعات اجتماعی به بحث و گفتگو میپرداختند و سپس جمع بندی و نتیجهگیری توسط مربی و همه گروهها انجام میشد. همچنین فرمهایی حاوی سوالات و نکات کلیدی بحث جهت تسهیل در جمع بندی نظرات تهیه شده بود که در اختیار گروهها قرار میگرفت (محتوای جلسات آموزشی در پیوست ذکر شده […]

ادامه مطلب

منابع و ماخذ تحقیق ذهن آگاهی، فراشناختی، محیط زیست، راهبردهای فراشناختی

درمان منجر به کاهش افسردگی و پایداری اثر درمان درطول زمان ‌شد. همچنین، منجر به افزایش رضایت زناشویی در گروه آزمایش نسبت به کنترل (پس آزمون) شد. حبیبی (1392) در بررسی اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی دریافتند که آموزش ذهن‌آگاهی در گروه آزمایش، نمرات مقیاسهای سلامت جسمانی و […]

ادامه مطلب

منابع و ماخذ تحقیق رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، وجدان کاری، نوع دوستی

وقت شناسی333 وانجام دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است. 2- رفتارهای اجتناب334 از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای همکاران وسازمان شامل؛ اجتناب از شکوه، شکایت وسرزنش دیگران بابت چیزهای کم اهمیت می باشد (مارکوزی و ژان، 2004). ارگان (1988) مقیاس چند بعدی […]

ادامه مطلب

تحقیق درمورد توسعه شهری، توسعه شهر، مدیریت شهری، اقشار کم درآمد

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیرساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العادهی شبکهی شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، در […]

ادامه مطلب

تحقیق درمورد بندر انزلی، اسکان غیررسمی، توانمندسازی، نظام اقتصادی

2-6-1: سطح کلان 28 2-6-2: سطح میانی 29 2-6-3: سطح خرد 292-7: علل بروز حاشیهنشینی 32 2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 322-8: اسکان غیررسمی در ایران 32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران 33 2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران 332-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی 362-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و کنترل بوده است. در مجموع 160 نفر از دانشآموزان از سطح طبقاتی متوسط شهر راجناندگاون، ناحیهای ازمنطقهی چتیسگر142 به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی(80 نفر) و کنترل(80 نفر) […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد عزت نفس، هراس اجتماعی، افراد مبتلا، یشرفت تحصیلی

اجتماعی بالا از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یا انجام عملی که باعث شرمندگی شود، بیمناکاند. تحقیقات حاکی از آن هستند که اضطراب اجتماعی با گرایش به اختصاص توجه به اطلاعات تهدید آمیز اجتماعی، از جمله اضطراب مرتبط با احساسات، رفتارها و عدم رضایت از دیگران همراه است(تایلر، 2010). 2-1-4-2-5- نظریه آسیب شناختی99 یکی از حوزههایی است که […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اضطراب اجتماعی، پردازش اطلاعات، یادگیری اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی

ارتباط اجتماعی میباشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب میشود افراد در موقعیتهای اجتماعی احساس اضطراب کنند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2002). اختلالات اضطرابی انواع مختلف دارند که اضطراب اجتماعی یکی از آنهاست(کاپلان، سادوک و سادوک1994؛ […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای زندگی، خودآگاهی، تفکر نقادانه، روابط بین فردی

توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعه مهارتهای مدیریت خویشتن هستند. خشم، سوگ و اضطراب همگی باید مدیریت شده و فرد باید یاد بگیرد که چگونه با سوگ، فقدان یا ضربههای روحی مقابله نماید. مدیریت استرس، مدیریت زمان، روشهای تفکر مثبت و آرام سازی بخشی از این گروه مهارتهای زندگی هستند(فتی و موتابی. ب، 1385: 11). یونیسف(2004)، همچنین مهارتهای زندگی […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، آموزش مهارت، خودآگاهی

نظریه به روش‌های آموزش مهارتهای زندگی مربوط میشود. روشهایی که در آنها تأکید بر مشاهده عینی است و در آن فراگیران در جریان یادگیری و آموزش فعالانه شرکت میکنند، می‌تواند در یادگیری بسیاری از مهارتهای زندگی مؤثر باشد. این روشها شامل مشاهده، ایفای نقش، آموزش همسالان و آموزش عادی میباشد(27PAHO، 2001: 16). چنین فرض شده است که این باورها، اعمال […]

ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، پرخاشگری، شب امتحان، اضطراب اجتماعی

میزان این تنش و استرس درونی از حد معینی بگذرد، مانع از هر گونه تلاش میشود. به علاوه، خستگی ذهنی و روانی زیادی را به ما تحمیل میکند و ممکن است به اختلالاتی چون اضطراب و افسردگی منجر شود(اصلی نژاد و همکاران، 1387: 81). مهارت رفتار جرأتورزانه(قاطعیت) مهارت قاطعیت یا توانایی«نه» گفتن، یکیاز مهارتهای زندگی است که باعث توانایی بهتر […]

ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، آموزش مهارت، هوش هیجانی

اساس این نظریه، یادگیری فرایند فعال و مبتنی بر فعالیت یادگیرنده است که از طریق مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن حاصل شده است. عمده‌ترین دلالت این نظریه به روش‌های آموزش مهارتهای زندگی مربوط میشود. روشهایی که در آنها تأکید بر مشاهده عینی است و در آن فراگیران در جریان یادگیری و آموزش فعالانه شرکت میکنند، می‌تواند در یادگیری بسیاری […]

ادامه مطلب
1 2 3 6