منابع مقالات علمی : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …

نمودار (۴-۱۰): ماتریس همبستگی بین احساس خودکارآمدی و سبکهای مقابلهای ۹۳نمودار (۴-۱۱): ماتریس همبستگی بین ادراک بیماری و سبکهای مقابلهای ۹۵فصل اول:کلیات پژوهشمقدمه:جامعهشناسی پزشکی و …

سامانه پژوهشی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

نتیجه‌گیری همان‌طور که گفته شد اساس کار این تحقیق، بررسی و پیش‌بینی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌های …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی …

Chen, Sh. (2004). “Real exchange rate fluctuations and monetary shocks: a revisit” International Journal of Finance & Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 9(1), pages …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

۰۳۱۲۱۳/۰ مأخذ: محاسبات تحقیق (الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۴ اطلاعات کلی خروجی شبکه عصبی مصنوعی، (الف):آموزش شبکه، (ب):اعتبارسنجی، (ج): کل شبکه، (د): آزمون شبکههمچنین …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی …

مأخذ: محاسبات تحقیق انتخاب شبکه انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور با الگوریتم آموزشی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده به منظور تحقق هدف اصلی این مطالعه، که همانا بررسی و پیش‌بینی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

مأخذ: محاسبات تحقیقبا توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج آماره‌های AIC و SBC نشان می‌دهد که بهترین مدل GARCH، مدل GARCH از مرتبه‌ی (۱و۰) می‌باشد.پس …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از …

در ادامه معادله رفتاری مناسب برای بیان رفتار متغیر نرخ ارز معرفی می‌گردد.برای این منظور مدل‌های خودتوضیح میانگین متحرک(ARMA) با مرتبه‌های مختلف، مورد بررسی قرار …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از …

PCGR= α + β RERV+ δ SIY + η TOTG + λ POPG + ε به طوری که PCGRرشدGDP واقعی سرانه، RERV انحراف نرخ ارز …