پایان نامه مدیریت در مورد : ارزش ویژه برند

1-4- اهداف تحقیق 61-4-1- هدف اصلی 61-4-2- اهداف فرعی 71-5- سوالات تحقیق 71-5-1- سوال اصلی 71-5-2- سوالات فرعی 71-6- روش تحقیق 71-7- معرفی ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگی آن‌ها 81-8- تعریف جامعه آماری و ویژگی آن: 81-9- روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 81-10- ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (روایی- پایایی) 91-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101-12- قلمرو […]

ادامه مطلب

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: ارزیابی عملکرد

فعالیتها و عملیات است.ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخصهای کارایی بیان میشود. اگردرسادهترین تعریف ، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد.ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تحلیل واریانس

تغییر از سوی مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.برای آزمون این فرضیه، فرض مقابلبه این صورت بیان میشود که میانگین نمره پاسخها در سطح اطمینان 95 درصد بزرگتر از3 و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخها کوچکتر یا مساوی 3 میباشد.با توجه به جدول 9.4. مقدار t مشاهده شده معنیدار بوده […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان مدیریت : ارزش ویژه برند

1-4-1- هدف اصلی 61-4-2- اهداف فرعی 71-5- سوالات تحقیق 71-5-1- سوال اصلی 71-5-2- سوالات فرعی 71-6- روش تحقیق 71-7- معرفی ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگی آن‌ها 81-8- تعریف جامعه آماری و ویژگی آن: 81-9- روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 81-10- ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (روایی- پایایی) 91-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101-12- قلمرو تحقیق 101-12-1- قلمرو […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره عملکرد سازمان

کارکنان، مانند کارکنان ساعتی یا کارکنان رسمی سازمان، را شامل می‌شد؛ اما امروزه برای بالا بردن موفقیت سازمان و ضریب رضایت شغلی و رضایت حرفه‌ای، جهت اصلی به سوی شامل نمودن تقریباً تمام افراد است.مشارکت کارکنانبسیاری از برنامه‌ها با مشارکت به موفقیت نزدیک‌تر است.امروزه حرکت سازمانها به گونه‌ای است که در بخشهای دولتی و خصوصی، مشارکت قابل ملاحظه کارکنان را […]

ادامه مطلب

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: عملکرد کارکنان

آنها را سازمان های یادگیرنده مینامد و کارآمدی شان نیازمند خلاقیت در روش ها و نظام های مدیریتی است.5.1. چارچوب نظری پژوهشچارچوب نظری تحقیق مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است. لذا چهارچوب نظری این تحقیق را با توجه به متغیرهای تحقیق میتوان به شکل زیر به نمایش گذاشت. چارچوب مفهومی پژوهشبه اقتباس از گاتو (2000)6.1. اهداف […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره عملکرد سازمان

حوزه های سازمان که در سال 1976 مطرح گردید و کماکان به طور وسیعی به وسیله کارگزاران تحول سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.این مدل به کارگزاران تحول سازمان نشان می دهد که برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی چه جاهایی را باید جستجو کرد و در پی یافتن چه چیزی بود. ویزبورد، شش حوزه یا بخش بسیار مهم ( […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قلمزنی

و دانشگاه (افجه و نایینی، 1391، ص 107-108). 2-5. صنایع دستی2-5-1. تعریف صنایع دستیاز نظر یونسکو مصنوعاتی، صنایع دستی تلقی می‌شوند که کاملاً با دست یا به کمک ابزار دستی ساخته شده باشند. دخالت ابزارهای ماشینی در تولید مصنوعات دستی تا آنجا پذیرفته است که حضور مستقیم دست با نیروی انسانی را در تولیدات مربوطه نفی نکند (انتشارات یونسکو، 2006). […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک

بازارهای ملی و بین‌المللی؛امکان تهیۀ مواد و خدمات از سایرشرکتها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر؛کوتاه کردن و حتی حذف کانال‌های توزیع و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش سود؛امکان داشتن سطح کمتری ازموجودی؛کاهش هزینۀ ارتباطات راه دور؛کمک به شرکت‌های کوچک برای رقابت با شرکت‌های بزرگ؛ب: مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان:کاهش هزینۀ کالا و خدمات به دلیل امکان مقایسۀ سریع […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار

و فعالیت‌های فقرزدایی کشورها (به ویژه جهان سوم) ایفا می‌کند. مهر اصالت سازمان یونسکو در خصوص صنایع دستی- که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبه‌های کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مناسب به منظور تداوم تولید و حضور در بازارهای مقصد و در […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آمیخته بازاریابی

زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهرهوری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به صنایع دستی به عنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزش افزوده می‌نگرند و با سرمایهگذاری در این حوزه سودهای کلانی برداشت می‌کنند. (معموری و آزادزاده، […]

ادامه مطلب
1 3 4 5