کشورهای درحال توسعه و پرداخت حق بیمه

در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود. غالباً، بیشتر توجه معطوف به قانونگذاری و اقدامات اداری است و معمولاً توجه کافی به امر آموزش نمی شود اما نباید فراموش کرد که قانونگذاری تنها زمانی که از پیش بر مبنای آموزش استوار شده باشد ثمربخش است.آموزش، […]

ادامه مطلب

شرکتهای تعاونی و صنایع و معادن

3)ارائه کمکها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات4)شرکت در مجامع بینالمللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانکها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامعبا تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون کشور، مرکز تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و […]

ادامه مطلب

اختیارات هیأت مدیره و شرکتهای تعاونی

4) تصویب برنامه و بودجه سالانه که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود.5) رسیدگی و اتخاذتصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأتمدیره پس از اظهارنظر هیأت بازرسی6) رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسینکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که، تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب […]

ادامه مطلب

مجمع عمومی فوق العاده و رسیدگی به شکایات

2) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجهی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی 3) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط4) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص5) نظارت بر […]

ادامه مطلب

اختیارات هیأت مدیره و مدیران و کارکنان

4)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل میشود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، معرفی صاحبان امضا مجاز برای اسناد تعهدآور و […]

ادامه مطلب

مدیریت و رهبری و شرکتهای تعاونی

1-تصویب مجمع عمومی فوقالعاده2-کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در صورتی که ظرف مدت 3ماه تعداد اعضا به حدنصاب مقرر نرسیده باشد.3-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه تعاونی در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی فوقالعاده مدت را تمدید نکرده باشد.4-توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه5-عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از 3بار […]

ادامه مطلب

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی

8)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت9)اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانوندر مورد بند اول این ماده، باید توجه داشت که عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان زمانی […]

ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی و شرکتهای تعاونی

بر اساس قسمت اخیر ماده 30 قانون بخش تعاون، سهم ،مبین میزان رأی اعضا در مجامع عمومی نیست. زیرا در شرکت تعاونی هر عضو، صرف نظراز میزان سهم او فقط دارای یک رأی خواهد بود. اما از طرفی به موجب ماده 46 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی سهم میتواند معیاری برای تعیین میزان منافع اعضا در شرکت باشد؛ چرا که شرکتهای […]

ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی و تعهدات قانونی

الف) خروج اختیاری ماده 12 قانون بخش تعاونی، اصلی را اعلام مینماید که به موجب آن خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. این ماده ناشی از احترام به اصل آزادی اراده است که در مورد عضویت در شرکت های تعاونی نیز حاکم است بدین ترتیب که ورود به عضویت آزاد است و باقی ماندن […]

ادامه مطلب

قانون برنامه چهارم توسعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی

“مطلب قابل طرح در مورد مهلت های 15 روزه که در بالا ذکر شد این است که، به نظر میرسد، قانونگذار مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده و وی میتواند در مهلت های مقرر به هیأت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را اثبات کند، در این صورت موضوع منتفی میشود و ارجاع آن […]

ادامه مطلب

هزینه تمام شده و شرکتهای تعاونی

ج)منبع تأمین سرمایه: با دقت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی، این امر روشن میشود که تأمین سرمایه در شرکتهای تجاری در هنگام تأسیس تنها از طریق آوردههای نقدی و غیرنقدی اعضاء شرکت امکانپذیر بوده و از طریق دیگری امکان تأمین سرمایه پیشبینی نشده است. این در حالیست که شرکتهای تعاونی همانطور که بعداً […]

ادامه مطلب

شرکتهای تعاونی و شرکتهای تجاری

مبحث یکم: همکاری دو یا چند شریکهمانگونه که قبلاً اشاره کردیم، تعاونی اجتماع ارادی و داوطلبانهی اشخاصی است که دارای اهداف یا نیازهای مشترک هستند و برای تأمین آنها مؤسسهای مستقل تشکیل میدهند. بنابراین اشخاصی که دارای هدف یا نیاز مشترک باشند از عناصر اساسی تعاونی محسوب میشوند. در تعاونیها به هر یک از این اشخاص که ممکن است حقیقی […]

ادامه مطلب
1 3 4 5 6 7 441