منابع مقاله درمورد مدیریت مشارکتی

در سازمان ها یک کارمند بایستی با افراد همکاری کند حتی اگر به آنها اعتماد نداشته باشد.اطمینان: اومان «اظهار می کند که بین دو مفهوم اطمینان و اعتماد تمایز وجود دارد او بیان می کند گرچه این دو مفهوم به انتظاراتی اشاره دارد که ممکن است به نا امیدی و یأس هدایت شود به این علت که «اعتماد شناخت و […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد رفتار سازمانی

در بر می‌گیرد و به همین علت چارچوب وی در مجموع نظریات نظریه پردازان سیستم حقوقی چارچوبی کاملاً جامع است. این الگو مورد استفاده تعدادی از محققان در تحقیقات سازمانی قرار گرفته است (اسکات، ترجمه بهرنگی، 1380، ص 105-100).دیدگاه نظریه پرداز نظریه مفاهیم اساسی سیستم حقیقی التون مایو روابط انسانی گروه‌های غیررسمی چستر بارنارد همکاری همکاری همه برای تحقق یک […]

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت در مورد : کیفیت زندگی کاری

………………………………..11-1- مقدمه 21-2- تعریف و بیان موضوع تحقیق 21-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 41-4- اهداف تحقیق 51-4-1- هدف اصلی 51-4-2- اهداف فرعی 51-5- سؤالات تحقیق 61-5-1- سؤالات اصلی 61-5-2- سؤالات فرعی 61-6- فرضیه های تحقیق 61-6-1- فرضیه اصلی 71-6-2- فرضیه فرعی 71-7- استفاده کنندگان از تحقیق 71-8- قلمرو تحقیق 71-8-1- قلمرو زمانی تحقیق 71-8-2- قلمرو مکانی تحقیق 81-8-3- قلمرو موضوعی […]

ادامه مطلب

دانلود مقاله با موضوع استانداردهای حسابداری

کمیته‌های مرتبط با قانون‌گذاری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، تعریف واحدی را برای ویژگی «مربوط‌بودن» اطلاعات ارائه نموده‌اند و همگی بر سودمندی و اثرگذاری این ویژگی برای ایجاد تغییر در تصمیم از طریق کمک به استفاده‌کنندگان برای انجام پیش‌بینی‌هایی در مورد نتایج رویه‌های گذشته، حال و آینده یا به منظور تأیید یا تصحیح انتظارات قبلی آنها اتفاق نظرداشته‌اند.ویژگی «مربوط بودن» متشکل […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد مدیریت مشارکتی

ی و عملیاتی متغیرهای پژوهش1ـ8ـ1متغیر وابستهاعتماداعتماد، به میزان آسیبپذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته میشود. برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(2002) استفاده شده است و سوالات 29 تا 40 پرسشنامه مربوط به متغییر اعتماد می […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران

روبرو شد. (کاتز، پیشگفتار توتونچیان، 1370، ص 95) در فعالیت دیگری ریچارد اسکات به سال 1981، ضمن انتشار کتابی با عنوان سازمانها سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز، مفاهیم و نظریه‌هایی که درباره سازمان و مدیریت در قرن اخیر ارائه شده است را در قالب سه دیدگاه مذکور، دسته‌بندی و به مانند ظرفی در بر گیرنده نظرات و رویکردها معرفی نمود(اسکات، […]

ادامه مطلب

دانلود مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده

زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد مدیریت آموزشی-خرید پایان نامه

تعریف نظری: «منظور از مهارت مبتنی بر درک کلی در اینجا قدرت تلقی مؤسسه بصورت یک واحد کلی است. یعنی اینکه مدیر تشخیص دهد چگونه هر یک از وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هر یک از قسمتها، الزاماً قسمتهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، 1370، ص 99) «برای اینکه مدیران […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد رهبری خدمتگزار

…………………………….. 152ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. 172ـ1ـ5 اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. 182ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… 182ـ1ـ7ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. 202ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. 202ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… 212ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. 212ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… 22بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 242ـ2 مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… 242ـ2ـ1 نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. 252ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… 252ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. .25 2ـ2ـ4 ابزار مدیریتی …………………………………………………………………………………….. […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درباره سری های زمانی

از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران23.000.718**تایید فرضیههمان‌طور که در جدول (4-3) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95%، مقدار Prob = .000 به دست آمد. از آنجایی که مقدار 0.05 Prob < می‌باشد، لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض مقابل تایید […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درمورد سری های زمانی

افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران23.000.718**تایید فرضیههمان‌طور که در جدول (4-3) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95%، مقدار Prob = .000 به دست آمد. از آنجایی که مقدار 0.05 Prob < می‌باشد، لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض مقابل تایید میگردد. […]

ادامه مطلب

منابع مقاله درباره بورس اوراق بهادار تهران

گرداوری اطلاعات از منابع اطلاعاتی و داده ای زیر استفاده کرده ایم:الف) اطلاعات کتابخانه ای از جمله: مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛ ب) استفاده از داده های […]

ادامه مطلب
1 2 3 5