منابع پایان نامه درباره دانش آموزان، دانش آموز، زیست شناسی، روش تحقیق

(دو سطح ۳ و۴) استفاده شده در امتحانات عمومی دبیرستان در اردن برای سالهای تحصیلی(۲۰۱۳ – ۲۰۱۰) که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، به تعداد ۳۷۵ سوال نمونه این مطالعه را تشکیل میدهد. ۶/۶۹ درصد از کل سوالات، سطوح پایین شناختی(دانش، ادراک و کاربرد) را میسنجند و سطح ادراک با ۱/۳۳% بیشترین تعداد سوال را به خود […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره جامعه آماری، روایی محتوا، روش نمونهگیری، زیست شناسی

بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق، اوراق امتحانی کلیه دانشآموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی و داخلی سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲ استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها به ۵۱۵۶۱ میرسد که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، ۶۰۰ ورقه (۱۵۰ ورقه از هر درس نامبرده) انتخاب گردید. برای ارزشیابی این اوراق از […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره تحلیل محتوا، روانسنجی، علوم تجربی، همسانی درونی

اعتبار کمتری دارند. با این حال محققان کیفی این اندازهی کمتر – معتبر را ترجیح میدهند، زیرا این اندازهها آنچه را اندازه گیری میکنند که آنها میخواهند اندازه گرفته شود. یعنی روایی بیشتری دارند. بین این دو ویژگی روانسنجی آزمون، امکان تنش وجود دارد. اعتبار بالاتر میتواند با استانداردسازی کردن فرایند سنجش به دست بیاید که آن هم بالقوه گستره […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره روایی سازه، روایی محتوا، متغیر وابسته، ضریب همبستگی

SE (θ ̂) = ۱/√(I (θ)) خطای معیار برآورد در IRT در زمینههایی مشابه خطای معیار اندازهگیری در CTT است. هر دو، به ترتیب با آگاهی و اعتبار رابطهی معکوس دارند. با این حال تفاوتهای عمدهای نیز دارند. از جمله اینکه مقدار خطای معیار برآورد در سطوح مختلف توانایی تغییر میکند در حالی که خطای معیار اندازهگیری در CTT برای همه […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، استاندارد، استاندارد سازی، ملاحظات اقتصادی

بسیاری از مشکلات بالقوه روش دو نیمه کردن (روشهای جداگانه دو نیمه کردن که منجر به برآورد اعتبارهای مختلف میشود، نمرهگذاری جداگانه هر نیمه، یکسانی واریانس دو نیمه) را ندارد. شرط استفاده از این روش این است که، همهی سوالات باید به صورت صفر و یک نمره گذاری شده باشند. KR20 = k/(k-1) (1- (∑▒pq)/(s_t^2 )) k: تعداد سوالات آزمون […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره همسانی درونی، ضریب همبستگی، معادله ساختاری، اندازه گیری

کل واریانس نمره مشاهده شده منعکس کننده واریانس خطا است. در ۱ = ρ_(xx ́ ) ، نمره مشاهده شده برابر نمره واقعی است. در نتیجه کل واریانس نمره مشاهده شده منعکس کننده واریانس نمره واقعی است. اعتبار یک پارامتر نسبی است و در عمل، ضریب اعتبار چیزی بین این دو کرانه خواهد بود. تعاریف آماری اعتبار ضریب اعتبار برابر است […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره استاندارد، اندازه گیری، ارزیابی کیفی، همسانی درونی

دارند. ICC ها ممکن است همدیگر را قطع کنند که این پیامد داشتن شیبهای متفاوت است. به این علت که در مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری، عامل حدس وجود ندارد، این مدلها برای سوالات تشریحی یا باز پاسخ مناسب هستند. مدل سه پارامتری۱۰۱ با تغییری که توسط برن بام۱۰۲ ( ۱۹۶۸) در مدل منطقی دو پارامتری ایجاد شد، پارامتر […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره تحلیل عاملی، همترازسازی، تحلیل عامل، مدل ریاضی

روانی و تربیتی مفید واقع شود و مواردی از قبیل سنجش انطباقی۸۷، کنش افتراقی سوال۸۸، همترازسازی۸۹ نمرات آزمونها و ایجاد بانک سوال از کاربردهای با ارزش این نظریه محسوب میشوند. مفروضات نظریه پرسش – پاسخ از آنجا که نظریه پرسش – پاسخ مبتنی بر مدل است، بنابراین پیش فرضهای مدل باید برقرار باشد تا بتوان از آن استفاده کرد. اگر […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره میانگین مجذورات، تحلیل واریانس، روش نمونهگیری، نظریه مجموعه

جامعه در یک سوال در جهان برحسب مدل خطی زیر بیان میشود: x_pi= μ اصلی میانگین 〖+ μ〗_p- μ فرد اثر 〖 + μ〗_i- μ سوال اثر μ_i+ μ باقیمانده اثر – μ_p – 〖+ x〗_pi طبق گفتهی برنان (۲۰۰۳)، همهی اثرات (به غیر از μ) اثرات تصادفی نامیده میشوند زیرا آنها مرتبط با روش نمونهگیری تصادفی از جامعه و […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره اندازه گیری، تحلیل داده، تعمیم پذیری، میانگین مجذورات

واریانس مربوط به رویههای (منابع خطا) اندازهگیری که محقق قصد بررسی آنها را دارد و با در نظر گرفتن ملاحظات عملی و منطقی طراحی میشود. مطالعهی تصمیم۶۳ (مطالعه D) یک مطالعه D از مؤلفههای واریانس برآورد شده مطالعه G به منظور برآورد اثرات سطوح مختلف طرح بر اتکاپذیری اندازهها استفاده میکند تا بدین وسیله بهترین روش اندازهگیری (کمینهسازی منبع خطا […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره استاندارد، اندازه گیری، تحلیل واریانس، تجزیه واریانس

این نظریه ما را به پیشبینی نحوه عملکرد یک فرد یا یک گروه از آزمودنیها در مواجه با یک سوال خاص قادر نمیسازد. نظریه کلاسیک آزمون به اندازه کافی برای توزیعهای نمره مشاهده شده آزمون که اثرات پایه و سقف دارند دلیل موجهی نمیآورد، جایی که نسبت بزرگی از نمره آزمودنیها در هر دو انتهای پایین و بالای دامنهی نمره […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره مبانی نظری، اندازه گیری، علوم اجتماعی، سیستم واحد

سربرگ را به ترتیب شماره مسلسل رمز به صورت ۵۰ تایی از هم تفکیک میکنند و هر ۵۰ نسخه اوراق امتحانی را همراه با سوال و راهنمای تصحیح در پاکت گذاشته و تحویل مصححان میدهند. پس از تصحیح، عین اوراق را در همان پاکت از مصححان دریافت و سپس اوراق تصحیح شده توسط مصحح اول را به ترتیب انجام شده […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5