منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، استاندارد، سطح معنادار

نرمال(۳) است میتوان گفت که توزیع دارای کشیدگی منفی است. در آزمون زیست شناسی نیز با تقسیم آمارهی کجی و کشیدگی بر خطای استاندارد، به ترتیب مقادیر(۷/۱) و (۲۱/۶-) بدست آمد. با توجه به اینکه مقدار کجی در بازه (۲ ،۲-) قرار دارد، میتوان گفت که توزیع نمرات آزمودنیها در این آزمون، از لحاظ کجی نرمال بوده و توزیع آن […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره استاندارد، ادبیات فارسی، زیست شناسی، توزیع فراوانی

میکند برابر ۱۷/۰ میباشد و برای آزمودنیهایی است که توانایی آنها، در دامنهی ۴۰/۱ تا ۸۰/۱ قرار دارد. مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در جدول زیر به بیشینه آگاهی هر سوال همراه آن سطح توانایی که این بیشینه آگاهی در آن اتفاق میافتد، اشاره شده است. جدول ۴-۳۶ : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، توزیع فراوانی، استاندارد، روانسنجی

معناداری ۱الف ۰۴/۱- ۴/۲۸ ۰۰۱/۰ ۵۲/۱- ۴۹/۰ ۷ ۷۳/۰ ۱ب ۳۰/۱- ۹/۱۱ ۱۶/۰ ۵۰/۱- ۷۰/۰ ۴/۸ ۳۹/۰ ۱ج ۱۴/۱- ۷/۱۰ ۳۰/۰ ۳۳/۱- ۶۸/۰ ۶/۱۶ ۰۵/۰ ۱د ۱۶/۰ ۵/۸۶ ۰۰۱/۰ ۳۵/۰ ۳۶/۰ ۹/۱۳ ۱۸/۰ ۲الف ۱۹/۱- ۶/۳۹ ۰۰۱/۰ ۸۵/۱- ۴۶/۰ ۵/۱۲ ۲۵/۰ ۲ب ۰۹/۰- ۲/۱۸ ۰۳/۰ ۰۸/۰- ۷۵/۰ ۸/۱۰ ۲۹/۰ ۲ج ۰۸/۰- ۳/۴۶ ۰۰۱/۰ ۰۹/۰- ۵۰/۰ ۲/۱۱ ۳۴/۰ ۲د ۸۷/۰- ۱/۲ […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، استاندارد، اندازه گیری، زیست شناسی

مدل دو پارامتری با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه در مدل دو پارامتری از آنجا که طبق بررسیهای انجام شده، مدل دو پارامتری بهترین برازش را […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، سطح معنادار، روانسنجی، توزیع فراوانی

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه نمیتواند بطور کامل برآورد گردد. زیرا عوامل متعددی عملکرد آزمودنی را تحت تاثیر قرار میدهند. آنچه در این میان مهم است، حضور عامل یا مؤلفهی غالب […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، تحلیل اطلاعات

۲/۰ – – – بین ۲/۰ تا ۳/۰ – – ۱ ( ۶۴/۱% ) بیشتر از ۳/۰ – ۳۵ (۳۸/۵۷ %) ۲۵ (۹۸/۴۰ %) تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور، فاقد سوالات دشوار بوده است. از دو جدول بالا می توان دریافت که نتایج تحلیل کلاسیک با داده های خام […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، اندازه گیری، استاندارد

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به دست آمده برای اندازهگیری نسبی و مطلق، کمتر از ۷۰/۰ است و حاکی از عدم اعتبار نمرهگذاری مصححان است. پایین بودن ضرایب تعمیمپذیری را میتوان […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، اندازه گیری، دانش آموزان

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵ درصدی دومین عامل بزرگ تشکیلدهندهی خطای نسبی است که به این معناست؛ مصححان در نمرهگذاری سوالات مختلف آزمون متفاوت عمل کردهاند. با توجه به بالا بودن ضریب […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، ادبیات فارسی، اندازه گیری

تحلیل و ۵/۱۲% سوالات به سطح کاربستن اختصاص یافته است. آیا سوالات امتحاناتنهایی، تمام فصلهای کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال میبایست، تعداد و درصد سوالاتی که طراحان آزمون به هدفها و محتوای فصلهای مختلف کتاب اختصاص دادهاند، بررسی شود. قابل ذکر است که به منظور چگونگی توزیع سوالات به فصلهای […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، روایی محتوا، توزیع فراوانی

نتایج نشان از برقراری مفروضات داشت، با استفاده از نرم افزار BILOGMG3 مقادیر پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری برآورد گردید. لازم به ذکر است که با توجه به نامعلوم بودن پارامترهای سوال و توانایی، جهت برآورد همزمان آنها از روش بیشینهی درستنمایی حاشیهای استفاده گردیده است. در این […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره نرم افزار، دانش آموزان، دانش آموز، تحلیل اطلاعات

در مرحله بعد، جمع نمرات داده شده توسط مصححان به هر سوال محاسبه شد. سپس، برای اینکه دادههایمان را به دادههای دو ارزشی (جهت آماده سازی ورود به نرم افزار بایلوگ) تبدیل کنیم، مطابق قرارداد زیر نمرهی هر سوال مجدداً به ۰ و ۱ کدگذاری شد. برای دادههایی که ۳ مصحح آنها را تصحیح کرده بودند؛ نمرات ۳ و ۲ […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، علوم تجربی، دانش آموزان

منبع خطا برای هر استفادهی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته میشود. اگر چه روشهای کمی امکان تحلیل جامع و دقیق سوالات آزمون را میسر میسازند؛ با این وجود از عهدهی تحلیل ساختاری و محتوایی سوالات بر نیامده و نیاز به بررسیهای کیفی به عنوان مکمل روشهای کمی کاملاً احساس میشود. در این تحقیق به منظور بررسی شکلی، ساختاری […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5