پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، آموزش الکترونیک، تکنولوژی آموزشی، آموزش الکترونیکی

Ha فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) ۲۹ ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری ۳۰ سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی ۳۲ لوازم تحقق تکنولوژی یادگیری ۳۳ یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی […]

ادامه مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، تکنولوژی آموزشی

Ha33 یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳ دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴ مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴ شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵ الف- خاستگاه فلسفی بهره‌گیری از رسانه ۳۶ مکتب پراگماتیسم ۳۷ محوریت تجربه در فلسفه پراگماتیسم ۳۸ ب- خاستگاه روان‌شناختی بهره‌گیری از رسانه ۳۹ یک- تاکید بر نقش حواس در فرایند یادگیری ۴۰ […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد استاندارد، آب آبیاری، شبکه عصبی، طبقه بندی

جمله معیارهای فیزیکی مانند کدورت، دما، رنگ و بو، معیارهای شیمیایی مانند کل جامدات محلول و سختی و معیارهای بیولوژیک مانند عوامل بیماری‌زا و شاخص‌های بیماری‌زایی. با توجه به اینکه آلودگی به صورت وجود ناخالصی‌ها در آب به حدی که از استفاده آن برای منظور مشخص جلوگیری کند، تعریف می‌شود، بنابراین تعریف کیفیت آب تابع منظور مورد استفاده است و […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، آلودگی آب، محیط زیست، اتحادیه اروپا

زیادشدن، نگرانی‌هایی را بوجود می‌آورد. اگر آب زیرزمینی آلوده شود، مشاهده آن مشکل‌تر و لذا نگرانی آن هم بیشتر است. از بین بردن آلودگی یک آبخوان طولانی و مشکل بوده و هرگز نمی‌توان آن را بطور کامل انجام داد. پس بهترین کار پیش‌گیری از آلودگی می‌باشد. پیش‌گیری و مقابله بر روی عملیات فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکیه دارد. روش‌های […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، بهره بردار، منابع آب زیرزمینی، استان اصفهان

و ساقه بیشتر از برگ است. در صورتی که دانه معمولاً محتوی نیترات نیست. شدت اثر سمیت نیترات در حیوانات به عوامل چندی از جمله غلظت نیترات در آب و علوفه، مقدار کل نیترات مصرف شده و سرعت مصرف نیترات بستگی دارد. خطر دیگر مقدار زیاد نیترات در علوفه، خفگی انسان و دام در نتیجه گازهای تخمیری نیترات است. وقتی […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد عوامل محیطی، پوشش گیاهی، ایالات متحده، مواد غذایی

تلفات را افزایش می‌دهد. همچنین کمبود سایر مواد غذایی سبب کاهش عملکرد و در نتیجه آبشویی نیترات در اعماق پایین‌تر از ریشه می‌شود. کوددهی یکباره، که متأسفانه در مناطق خشک و نیمه خشک مانند کشور ما مرسوم است، باعث افزایش آبشویی نیترات و کاهش بازده کودهای نیتروژن‌دار خواهد بود. استفاده از آزمون خاک و اضافه نمودن نیتروژن در موقع نیاز […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد فرسایش بادی، محصولات زراعی، مواد غذایی، مرور زمان

در مورد مقدار نیتروژنی که بوسیله فرسایش از دست می‌رود در دست نبوده و این مقدار بستگی به میزان فرسایش در نقاط مختلف دارد که خود تابعی از عوامل مختلف می‌باشد. فرسایش در این زمینه حالت انتخابی دارد بدین طریق که اولاً خاک سطحی را از بین ‌برده و ثانیاً ذرات ریز و نرم خاک را جابجا می‌کند و این […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد درجه حرارت، قیمت تمام شده، محصولات کشاورزی، محصولات زراعی

نگهداری و قابل جذب نگهداشتن عناصر غذایی خاک می‌باشند. در بیشتر موارد، از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می‌شود. معمولاً تا نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن هوا به وسیله غده یا ریشه‌های یونجه در خاک تثبیت می‌گردد. کود‌های سبز، به خاطر دارا بودن سرعت رویش بالا و ریشه‌های قوی می‌توانند مقدار زیادی از عناصر محلول […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد مواد غذایی، منابع طبیعی، شرایط آب و هوایی، نواحی روستایی

قم ۲۰-۴۰ درصد به گونه ترکیبات پروتئینی (مشتقات اسیدهای آمینه) و ۵-۱۰ درصد به صورت قندهای آمینه و ترکیبات گلوکز آمین بوده و بقیه که هنوز چندان شناخته نشده‌اند، در قالب ترکیبات لیگنینی و آمونیومی همراه با مواد کربنی یافت می‌شوند (سالاردینی, ۱۳۶۷). بیش از ۴۰ درصد نیتروژن خاک که به صورت ترکیبات اسیدها و قندهای آمینه، مجموعه پورین و […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، بهبود کیفیت، ریاضی فیزیک، محدودیت مالی

ردشدگان پسر به دختر کمی بیش از ۵/۱ برابر است. ۷۶% نمونهی مورد مطالعهی ویکمن (۲۰۱۳)، از هر دو جنس نیز، در امتحاننهایی زیستشناسی رد شده بودند. میانگین نمرهی کل آزمودنیها در دروس زیستشناسی و ادبیاتفارسی بهترتیب برابر با (۹۷/۹، ۱۹/۱۳) است که عملکرد ضعیف دانشآموزان در درس زیستشناسی را نشان میدهد. در مطالعهی سلیمانی (۱۳۸۴) و سادئی (۱۳۷۶) نیز، […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره روانسنجی، ادبیات فارسی، استاندارد، آموزش و پرورش

ل توانستهاند به نحو مناسبی بین آزمودنیهای قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشتهاند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخصهای مذکور، بر طبق نظریه کلاسیک از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردارند. ضریب اعتبار دروس مورد مطالعه در این تحقیق، از اعتبار بدست آمده در مطالعهی واحدی و فزونمهر (۱۳۸۴) و […]

ادامه مطلب

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، اندازه گیری، دانشجویان

ز بودند. در سوالات بررسی شدهی ریاضیات در مطالعهی گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعهی آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعهی کارا مصطفی اوقل (۲۰۰۳) در خصوص سوالات فیزیک و شیمی دبیرستان، در سطوح پایین شناختی طرح شده بودند. در شیوه نامه طراحی سوالات استاندارد و مفهومی مقطع متوسطه […]

ادامه مطلب
1 2 3 5