ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۹

۳- همان مأخذ، صص۱۹۱-۱۹۲ ↑   ۱- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ صص ۱۴۰-۱۴۱ ↑   ۲- همان مأخذ، ص۱۴۱ ↑   ۳- همان …

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو- قسمت ۲۱

Jossey Buss Pub.Kutash, J.L. & Schlesinger, L.B. (1981). Fantasies and Criminal Behavior.Kahn, R. L., Wolf, D. M., Quinn, R. P., snoek, J. P., & Rosenthul, …

بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۱

اثرات کوتاهمدت و طولانیمدت خستگی و فرسودگی ورزشی بر ابعاد مختلف زندگی ورزشکار و همچنین هزینه های سنگینی که برای جامعه دارند، آنها را در …

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۱۸

۳۹۸/۰     ۳/۴     ۰۰۰۱/۰       دوم     هوش معنویسلامت روان     ۴۴۴/۰     ۱۹/۰     ۵/۱۲ …

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۱۳

به درستی این اثر سعدی برای خودش دنیایی است یا تصویری درست و زنده از یک دنیاست. «سعدی در این کتاب انسان را، با دنیای …

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳

یکی از مسائلی که اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات درباره بازاریابی است. به منظور برطرف ساختن این …

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۳

در اینجا افتادن فرد ترسیده از جای بلند یا درون چاه افتادن وی خصوصیتی نداشت، بلکه تلف یا آسیب و صدمه در صورتی که رابطه‌ی …