تحقیق درمورد بندر انزلی، اسکان غیررسمی، توانمندسازی، نظام اقتصادی

2-6-1: سطح کلان 28
2-6-2: سطح میانی 29
2-6-3: سطح خرد 29
2-7: علل بروز حاشیهنشینی 32
2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 32
2-8: اسکان غیررسمی در ایران 32
2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران 33
2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران 33
2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی 36
2-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی 38
2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 42
2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی 42
2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه 43
2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش 43
2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف 44
2-11-5: ارائه زمین و خدمات 44
2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی 45
2-11-7: سیاست توانمندسازی 45
2-11-8: ارتقای محیطی 46
2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی 47
2-13: مشکلات برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران 48
2-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیری 48
2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی 48
2-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی 49
2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی 49
2-15-1:طرحهای شهری 49
2-15-2 قوانین زمین شهری 50
2-15-3: شهرهای جدید 50
2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی 51
2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی 52
2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی 53
2-17-2: مشکلات  فرارو 53
2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو 54
2-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی 55
2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی 55
2-19: بررسی تاثیر سکونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی 58
2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود) 59
2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری 59
2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری 60
2-23: مهاجرت و اسکان غیررسمی 64
2-24: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی 64
2-25: تجمیع زمین 66
2-26: فرآیند تجمیع زمین 67
2-27: تجمیع زمین در ایران 69
2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) 69
2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) 69
2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) 69
2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری 72
2-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین 73
2-30: طرحهای تجمیع 73
2-31: پیشینه و سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن 75
2-32: مهمترین مزایای کاربرد روش سازماندهی مجدد زمین 79
2-33: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالکان و دولت 81
2-34: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین 82
2-35: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین) 84
2-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم 85
2-37: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین 87
2-37-1: اصول پروژه 92
2-37-2: مشارکت شهروندان 95
2-37-3: سازماندهی و مدیریت 95
2-37-4: مزایای این پروژه 96
2-37-5: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین 97
2-37-6: فرآیند انجام پروژه 99
2-38: نتیجه گیری 102
فصل سوم
3- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها 104
3-1: ویژگی‌های جغرافیای محدوده مورد مطالعه 104
3-1-1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی 104
3-1-2: زمین شناسی 105
3-1-3: توپوگرافی 106
3-2: ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی 107
3-2-1: آب و هوا 107
3-2-2: درجه حرارت 107
3-2-3: بارندگی 108
3-2-4: رطوبت نسبی 108
3-2-5: باد 111
3-2-6: منابع آب 112
3-2-7: خاک‌ شناسی 114
3-2-8: پوشش گیاهی 115
3-3: ویژگی‌های جغرافیای انسانی 116
3-3-1: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی 116
3-3-2: تاریخچه شهر بندر انزلی 116
3-3-3: جمعیت و خانوار 118
3-3-4: ساختار جنسی و سنی جمعیت 119
3-3-5: حرکات جمعیتی (مهاجرت) 121
3-3-6: زبان و مذهب 122
3-3-7: سواد 123
3-4: ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی 123
3-4-1: جمعیت فعال و غیر فعال 123
3-4-2: جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت 124
3-4-3: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی 127
3-4-4: محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی 127
3-4-5: کاربری اراضی شهر بندر انزلی 129
فصل چهارم
4- یافته های تحقیق 133
4-1: یافته های توصیفی 135
فصل پنجم
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 156
5-1: آزمون فرضیه 156
5-1-1: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است. 156
5-1-2: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است. 156
5-2: نتیجه گیری 157
5-3: پیشنهادات 158
5-4: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی 158
5-4-1: راهبردهای اجتماعی 158
5-4-2: راهبردهای اقتصادی 159
5-4-3: راهبردهای خدماتی 159
5-4-4: راهبردهای کالبدی 160
5-4-5: راهبردهای مدیریتی 160

فهرست جداول
جدول ‏21: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته 25
جدول ‏22 :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی 41
جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری 42
جدول ‏24 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی 61
جدول ‏25 :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب 62
جدول ‏
2
6 : بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب 63
جدول ‏27 : راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی 65
جدول ‏28 : مزایا و معایب روشهای مداخله در ایران 85
جدول ‏29 : ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه 94
جدول ‏210 : گزینه های مختلف برای دریافت زمین 94
جدول ‏31 : وضعیت جوی شهر بندرانزلی برحسب ماه،1376-1388 109
جدول ‏32 : وضعیت بارندگی و دمای شهر بندر انزلی برحسب ماه طی دوره آماری سال‌های 1951– 2009 111
جدول ‏33: توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال 1385 113
جدول ‏34 : جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی 118
جدول ‏35 : ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی در سال 1385 119
جدول ‏36 : توزیع سنی جمعیت شهر بندر انزلی بر حسب گروه‌های عمده سنی در سال 1385 120
جدول ‏37 : مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته به شهر بندر انزلی (1385- 1375) 122
جدول ‏38 : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه 1385- 1375 122
جدول ‏39 : تعداد باسوادان در جمعیت6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی 123
جدول ‏310 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت 124
جدول ‏311 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس 124
جدول ‏312 : توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات 125
جدول ‏313 : جمعیت فعال شهر بندر انزلی، 1385 125
جدول ‏314 : برآورد شاغلان برحسب گروه‌های عمده فعالیت و به تفکیک جنس 126
جدول ‏315 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت 128
جدول ‏316: سطوح کاربری‌های مختلف، تعداد و سهم آنها 130
جدول ‏41 : نظام تحلیل ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی محله نویر بندرانزلی 134
جدول ‏42 : جنسیت پاسخگویان 135
جدول ‏43 :سن سرپرست خانوار 135
جدول ‏44 : محل تولد سرپرست خانوار 136
جدول ‏45 : شغل سرپرست خانوار 136
جدول ‏46 : مدت سکونت درواحد مسکونی فعلی 137
جدول ‏47: محل سکونت قبلی 137
جدول ‏48 : تعداد واحد مسکونی دراین ملک 138
جدول ‏49 : تعداد خانوار ساکن دراین واحد مسکونی 138
جدول ‏410: تعداد کل افراد ساکن دراین واحد 138
جدول ‏411 : سطح تصیلات 139
جدول ‏412 : نوع تصرف واحدمسکونی 140
جدول ‏413 : سازنده خانه مسکونی 141
جدول ‏414 : مساحت کل زمین واحد مسکونی 141
جدول ‏415 : مقدار زیربنای واحد مسکونی 142
جدول ‏416 : میزان رضایت از واحد مسکونی 143
جدول ‏417 : میزان رضایت از کیفیت ساخت واحد مسکونی 144
جدول ‏418 : وضعیت دسترسی به خدمات عمومی 144
جدول ‏419 : میزان رضایت از همسایگان واحد مسکونی 145
جدول ‏420 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی 145
جدول ‏421 : تمایل جهت نوسازی واحد مسکونی در ابعاد بزرگتر 146
جدول ‏422 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی با وام بانکی 147
جدول ‏423 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی 148
جدول ‏424 : تمایل جهت تجمیع زمین بصورت آپارتمانی 149
جدول ‏425 : تمایل جهت مشارکت دولت و ادغام با همسایگان مجاور 149
جدول ‏426 : تمایل جهت افزایش خدمات محله ای 150
جدول ‏427 : بررسی رابطه بین تمایل به تجمیع در مردم با متغیرهای انتخابی 151

فهرست اشکال
نمودار ‏21 : الگوی نظری جهت تبیین حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی 31
نمودار ‏22 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی 66
نمودار ‏23 : موارد استفاده از پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین 100
نمودار ‏31متوسط دمای ماهانه شهر بندر انزلی طی دوره آماری 1951 – 2009 110
نمودار ‏32 : گلباد شهر بندر انزلی، فروردین 1390 112
نمودار ‏33: هرم سنی جمعیت شهر بندر انزلی برحسب گروه‌های عمده سنی، 1385 120
نمودار ‏41 : سن سرپرست خانوار 135
نمودار ‏42 : تعداد کل افراد ساکن دراین واحد 139
نمودار ‏43 : سطح تحصیلات 140
نمودار ‏44 : مساحت کل زمین واحد مسکونی 142
نمودار ‏45 : شما تا چه حدی از وضعیت سکونت دراین واحد مسکونی از لحاظ وسعت آن رضایت دارید؟ 143
نمودار ‏46 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی 146
نمودار ‏47 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی 148

فهرست اشکال
تصویر ‏21 : نیاز به پروژه تجمیع زمین، در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارند. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی. 67
تصویر ‏22 : نمونه ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین برای طرح های توسعه شهری امکان پذیر نیست 67
تصویر ‏23 : فرآیند تجمیع زمین 68
تصویر ‏24 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد. 70
تصویر ‏25 : تبدیل بافت قدیمی و ارگانیک به ساختار منظم و مبتنی بر خطوط راه آهن از طریق اجرای طرحهای بازتنظیم زمین در یکی از شهرهای ژاپن 74
تصویر ‏26 : مکانیزم تکنیک بازتنظیم زمین 75
تصویر ‏27 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین با کاربرد طرح سازمان دهی مجدد زمین در ژاپن 78
تصویر ‏28 : ایده اصلی روش سازماندهی مجدد زمین، تغییر قطعه بندی زمین است 80
تصویر ‏29 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین به ترتیب در طرح راما چهار و طرح مانانگ کازیلا در شهر بانکوک 81
تصویر ‏210 : اصلاح قطعات
زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نکات مثبت اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین است 82
تصویر ‏211 : اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین، در اکثر موارد با افزایش تراکم همراه خواهد بود. 82
تصویر ‏212 : قطعه بندی پلاکهای مسکونی قبل و بعد از یکپارچه سازی اراضی 83
تصویر ‏213 : مکانیزم احیای زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین 86
تصویر ‏214 : نمونه هایی از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک 88
تصویر ‏215 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین درتایوان 89
تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *