پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شرق شناسی، قرآن کریم، تفسیر قرآن، علوم قرآن

پروژه ی شناسایی قرآن کریمِ جابری در گرو آشنایی با پروژه ی نقد عقل عربی اوست.

واژگان کلیدی: محمد عابد الجابری، شناسایی قرآن، مدخل إلی القرآن، عقل عربی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
2- پیشینه ی علمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
3- مسائل و پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6
4- اهداف و ضرورت ها / فواید علمی و کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: زندگی نامه و کتاب شناسی محمد عابد الجابری ………………………………………………………………………………..9
2 – 1 زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2 – 1 – 1 زندگی نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2 – 1 – 2 تألیفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2 – 1 – 3 مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2 – 1 – 4 جوایز و دستاوردهای علمی…………………………………………………………………………………………………………….15
2 – 2 کتاب شناسی تفصیلی از جابری بر اساس سیر زمانی…………………………………………………………………………..18
فصل سوم: بررسی اندیشه های جابری در زمینه ی میراث و علوم قرآنی ………………………………………………………….23
3 – 1 مروری بر آرای غیر قرآنی جابری……………………………………………………………………………………………………………..24
3 – 1 – 1 ابن خلدون………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
3 – 1 – 2 ابن رشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
3 – 1 – 3 پروژه ی نقد عقل عربی و نقدهای وارد بر آن………………………………………………………………………………….26
3– 1 – 3 – 1 تکوین العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………27
3– 1 – 3 – 2 بنیه العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………….28
3– 1 – 3 – 3 دو اصل و یک روش نظام معرفتی……………………………………………………………………………………………..30
3 – 1 – 3 – 4 تقسیم بندی نقدهای وارد شده بر جابری………………………………………………………………………………..32
3 – 1 – 3 – 5 العقل السیاسی العربی……………………………………………………………………………………………………………….35
3 – 2 بررسی و نقد آرای قرآنی محمد عابد الجابری………………………………………………………………………………………….37
3 – 2 – 1 معرفی کتاب مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآن……………………………………..37
3 – 2 – 1 – 1 بخش اول: خوانش هایی در باره ی
محیط قرآن کریم(قراءات فی محیط القرآن الکریم)……………………………………………………………………………………………37
3 – 2 – 1 – 2 بخش دوم کتاب: قرآن کریم:
روند ایجاد و شکل گیری(القرآن: مسار الکون و التکوین)…………………………………………………………………………………..41
3– 2 – 1 – 3 بخش سوم کتاب: القصص فی القرآن الکریم(قصص در قرآن کریم)……………………………………….43
3 – 2 – 2 نقد تعریف قرآن جابری……………………………………………………………………………………………………………………50
3 – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری…………………………………………………………………………..53
3 – 2 – 4 نقد واکاوی های قرآنی جابری طبق ترتیب نزول…………………………………………………………………………….55
3– 2- 5 نقد دیدگاه جابری در باره ی امی بودن پیامبر(ص)……………………………………………………………………………58
فصل چهارم: مقایسه ی آرای جابری در زمینه ی علوم قرآنی با دیگر جریان های فکری ………………………………..64
4 – 1 – 1 پیرامون تفسیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..66
4 – 1 – 2 روش تفسیر قرآن به قرآن علامه محمد حسین طباطبایی……………………………………………………………..68
4 – 1 – 3 جابری و تفسیر قرآن به قرآن…………………………………………………………………………………………………………..71
4 – 1 – 3 – 1 تفسیر قرآن به قرآن؛ تفسیر النص بالنص (تفسیر متن به متن)……………………………………………..71
4– 2 – 1 الف: زندگی نامه ی شیخ محمد عبده……………………………………………………………………………………………….77
4– 2 – 2 ب: زندگی نامه ی محمد رشید رضا………………………………………………………………………………………………….78
4 – 2 – 3 سبک تفسیری المنار…………………………….
..
………………………………………………………………………………………..79
4 – 2 – 3 – 1 عقل در تفسیر المنار…………………………………………………………………………………………………………………84
4 – 2 – 4 اندیشه ی تفسیری محمد عابد الجابری…………………………………………………………………………………………..85
4 – 3 – 1 زندگی نامه ی نصر حامد ابوزید……………………………………………………………………………………………………….89
4 – 3 – 2 بررسی تطبیقی میان دو کتاب «مفهوم النص» و «مدخل الی القرآن الکریم» …………………………….89
4 – 4 – 1 زندگی نامه ی محمد ارکون……………………………………………………………………………………………………………..94
4 – 4 – 2 بنیادهای قرائت معاصر قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………94
4– 4 – 2 – 1 التاریخانیه(تاریخی نگری)………………………………………………………………………………………………………….95
4– 4 – 2 – 2 التأویل(هرمنوتیک)…………………………………………………………………………………………………………………….96
الف: تأویل بر محور زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..96
ب: تأویل بر محور غایات(تأویل مقاصدی)…………………………………………………………………………………………………………..96
4– 4 – 2 – 3 به کارگیری روش های علوم انسانی………………………………………………………………………………………….98
4 – 4 – 2 – 4 عقل گرایی در تفسیر متن قرآنی……………………………………………………………………………………………98
فصل پنجم: تأثیر جریان شرق شناسی بر اندیشه ی محمد عابد الجابری ………………………………………………………102
5 – 1 – 1 پیرامون شرق شناسی و پسا شرق شناسی……………………………………………………………………………………103
5 – 1 – 2 اندیشه ی محمد عابد الجابری پیرامون ابعاد مختلف دانش شرق شناسی………………………………….105
5 –2–1 محمد عابد الجابری و جمع قرآن………………………………………………………………………………………………………108
5 –2–2 نولدکه، جابری و عدم جمع قرآن در زمان پیامبر(ص)…………………………………………………………………….111
5 – 3 منتقدان و اندیشه ی شرق شناسی محمد عابد الجابری……………………………………………………………………..115
5– 4 – 1 روش ها و ابزار کار جابری……………………………………………………………………………………………………………….120
5 – 4 – 1- 1 نظام معرفتی (اپیستمه ی) فوکویی…………………………………………………………………………………………120
5- 4- 1- 2 رویکرد ساختارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………121
5- 4- 1 – 3 ناخودآگاه معرفتی ژان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *