پایان نامه با واژگان کلیدی حداکثر قدرت، ورزشکاران، روش پژوهش

2-2-1-1-1-6 اثر گیرافتادگی تحت اخرمی 24
2-2-2 ریتم اسکاپولوهومرال 24
2-2-3 اعمال عضلانی 26
2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران 30
2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر 31
2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی 32
2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال 33
2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف 37
2-2-9 تغییرات کینماتیک کتف 38
2-2-10 نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه 41
2-2-11 تغییر الگوی فراخوانی عضلات 42
2-2-12 روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه 44
2-2-12-1 تحلیل استاتیک دوبعدی 44
2-2-12-1-1 رادیوگرافی 44
2-2-12-1-2 گونیامتر و اینکلینومتر 46
2-2-12-2 تحلیل دوبعدی دینامیک 47
2-2-12-2-1 دیجیتال فلوروسکوپی 47
2-2-12-3 تحلیل سه‌بعدی استاتیک 47
2-2-12-3-1 Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47
2-2-12-3-2 Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers 48
2-2-12-3-3 تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری 49
2-2-12-4 تحلیل سه‌بعدی دینامیک 50
2-2-12-4-1 Electromagnetic and active optical tracking with bone pins 50
2-2-12-4-2 Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors 51
2-2-12-4-3 passive video-based motion capture 52
2-3 پیشینه تحقیق 55
2-3-1 پوزیشن استراحت کتف 55
2-3-1-1 پوزیشن استراحت کتف در آزمودنیهای سالم 55
2-3-1-2 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه 57
2-3-1-3 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال 57
2-3-2 حرکات کتف در طی الویشن شانه 57
2-3-2-1 حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم 57
2-3-2-2 حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه 59
2-3-2-3 حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال 60
2-3-3 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال 61
2-3-4 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر 62
2-3-5 تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال 63
2-3-6 بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه 64
2-3-7 فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال 65
2-3-7-1 سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه 65
2-3-7-2 سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال 66
2-3-7-3 الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه 66
2-3-8 هم انقباضی عضلات مجموعه شانه 67
2-3 نتیجه‌گیری کلی 71
2-3-1 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن 71
2-3-2 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن 73

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 79
3-2 روش پژوهش 79
3-2-1 جامعه آماری 79
3-2-2 نمونه آماری 79
3-2-2-1 روند گزینش آزمودنی‌ها 80
3-2-2-2-1 شرایط ورود به مطالعه 80
3-3 متغیرهای پژوهش 80
3-3-1 متغیر مستقل 80
3-3-2 متغیر وابسته 80
3-4-3 ابزار تحقیق 81
3-5 روش جمعآوری اطلاعات 82
3-5-3 مرحل? اول جمعآوری اطلاعات 82
3-5-3-1 روش اندازهگیری قد 82
3-5-3-2 روش اندازهگیری جرم 82
3-5-1-3 روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها 83
3-5-2 مرحله دوم جمعآوری اطلاعات 84
3-5-2-1 آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری 84
3-5-2-1-1 پایایی آزمون‌های EMG 84
3-5-2-1-2 پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال 85
3-5-2-2 اطلاعات الکترومیوگرافی 85
3-5-2-2-1 محل قرارگیری الکترودها 86
3-5-2-2-1-1 دلتوئید میانی 86
3-5-2-2-1-2 دلتوئید قدامی 86
3-5-2-2-1-3 عضله تحت خاری 87
3-5-2-2-1-4 ذوزنقه فوقانی 88
3-5-2-2-1-5 ذوزنقه میانی 88
3-5-2-2-1-6 ذوزنقه تحتانی 89
3-5-2-2-1-7 دندانه‌ای قدامی 89
3-5-2-2-1-8 پشتی بزرگ 90
3-5-2-3 روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی 90
3-5-2-4 روش اندازه‌گیری MVIC عضلات 95
3-5-2-5 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال 96
3-5-2-5-1 اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن 97
3-5-2-5-2 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اینکلینومتر 98
3-5-4 روش آماری 100
3-5-4-1 آمار توصیفی 100
3-5-4-2 آمار استنباطی 100
فصل چهارم: نتایج
4-1 مقدمه 102
4-2 آمار توصیفی 102
4-2-1 اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنیهای تحقیق 102
4-2-2 اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق 103
4-2-3 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 104
4-2-3-1 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر 104
4-2-3-2 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر 105
4-2-3-3 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر 105
4-2-3-4 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های
ا
نجام‌شده توسط اینکلینومتر 106
4-2-3-5 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 107
4-2-3-6 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن 108
4-2-3-7 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن 108
4-2-3-8 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکسگرفتن 109
4-2-4-1 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 110
4-2-4-2 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 111
4-2-4-3 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 112
4-2-4-3-1 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 113
4-2-4-3-2 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا) 116
4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 120
4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 120
4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگهداری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 124
4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 124
4-3 آمار استنباطی 128
4-3-1 پایایی ابزارهای تحقیق 128
4-3-1-1 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر 128
4-3-1-2 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکسگرفتن 129
4-3-1-3 روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن 130
4-3-1-4 پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC) 131
4-3-1-5 پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه 132
4-3-1-6 پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 134
4-3-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق 142
4-3-2-1 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر 142
4-3-2-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 143
4-3-2-3 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه 144
4-3-2-4 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه 146
4-5 آزمون فرضیههای تحقیق 153
4-5-1 فرضیه اول 154
4-5-2 فرضیه دوم 159
4-5-3 فرضیه سوم 172
4-5-4 فرضیه چهارم 185
4-5-5 فرضیه پنجم 196
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه 205
5-2 چکیده پژوهش 205
5-3 بحث و بررسی 216
5-3-1 نقش سیستم حسی حرکتی 217
5-3-1-1 مکانیسمهای مسئول پایداری عملکردی مفصل 221
5-3-1-1-1 هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک 221
5-3-1-1-2 ثبات رفلکسی 222
5-3-1-1-3 انقباض اولیه عضلانی 223
5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی 225
5-4-1 الگوی فراخوانی عضلات 225
5-4-2 سطح فعالیت عضلات 228
5-4-3 نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه 234
5-4-4-1 پوزیشن استراحت کتف 245
5-4-4-2 حرکت کتف در طی الویشن 247
5-5 محدودیتهای تحقیق حاضر 251
5-6 نتیجه‌گیری کلی 252
5-6 پیشنهادهای پژوهشی 253
5-7 پیشنهادهای کاربردی 253

فهرست شکل‌ها
عنوان
صفحه
شکل 2-1: رابطه بین حرکات کتف و بازو 25
شکل 3-1: روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها 84
شکل 3-2: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید میانی 86
شکل 3-3: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید قدامی 87
شکل 3-4: محل قرارگیری الکترودها برای عضله تحت خاری 87
شکل 3-5: محل قرارگیری الکترودها برای عضله فوق خاری 88
شکل 3-6: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه میانی 88
شکل 3-7: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه تحتانی 89
شکل 3-8: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی 89
شکل 3-9: محل قرارگیری الکترودها برای عضله پشتی بزرگ 90
شکل 3-10: شکل شماتیک از انجام آزمون‌های ابداکشن شانه برای جمع‌آوری اطلاعات EMG 92
شکل 3-11: انجام ابداکشن شانه در 45 درجه ابداکشن در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی 93
شکل 3-12: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 98
شکل 3-13: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر 100

فهرست جدول‌ها
عنوان
صفحه
جدول 2-1: نسبتهای
گلنوهومرال به کل حرکت بازو و گلنوهومرال به کتف در دامنه‌های مختلف ابداکشن بازو 35
جدول 2-2: خلاصه مطالعات انجام‌شده در مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *