الگوی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

…………………..102
شکل (6-4)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد……………………………………………………………………107
فهرست جداول
جدول (1-2)؛ تعاریف مختلف حامیگری………………………………………………………………………………………………23
جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری……………………………………………………………………………39
جدول (4-2)؛ ابعاد مختلف تناسب میان حامی و حمایت شونده)………………………………………………………..46
جدول (1-3)؛ مقیاس لیکرت 5 طیفی…………………………………………………………………………………………………85
جدول (2-3) تقسیمبندی سؤالات با توجه به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………..86
جدول (3-3) مقادیر ضریب آلفایکرونباخ برای متغیرهای تحقیق……………………………………………………..88
جدول (1-4) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «سن» نمونه های تحقیق………………………………………………..91
جدول(2-4) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر«تحصیلات» در نمونه های تحقیق…………………………………….92
جدول(3-4) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «وضعیت تاهل» در نمونه های تحقیق……………………………..93
جدول(4-4) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «جنسیت» در نمونه های تحقیق…………………………………….94
جدول (5-4) توزیع فراوانی مرتبط با متغیر «میزان هواداری» نمونه های تحقیق………………………………95
جدول(6-4) شاخصهای پراکندگی، مرکزی و توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………96
جدول 7-4 ؛ نتایج حاصل از اجرای معادلات ساختاری…………………………………………………………………….109
جدول (8-4) اثرات تفکیک شده متغیرها………………………………………………………………………………………..111
جدول (9-4) ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………….113
جدول 10-4 نتایج آزمون کروسکال واریس با تاکید بر متغیر تعداد سالهای هواداری…………………….117
جدول 11-4………………………………………………………………………………………………………………………………….117
جدول 12-4 نتایج آزمون کروسکال واریس با تاکید بر متغیر تحصیلات………………………………………..119
جدول 13-4…………………………………………………………………………………………………………………………………119
جدول 14-4………………………………………………………………………………………………………………………………..122
جدول 15-4………………………………………………………………………………………………………………………………..123