بازاریابی اجتماعی و کیفیت ادراک شده

………. 97
5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی…………………………………………………………………………………………. 98
5-2-3-پیشنهاد به سایر محققان……………………………………………………………………………………. 99
5-3-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 99
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..103
پیوست(ضمائم) 104
نمونه پرسشنامه …………………… .. . 105
فهرست جداول
جدول(2-1)تفاوت های عمده بین بازاریابی اجتماعی و بازاریابی تجاری…………………………………………………………20
جدول(2-2)بازاریابی اجتماعی ……………………………………….………………………… 23
جدول (2-3)ویژیگی های کلیدی بازاریابی اجتماعی …………….…………………….……………… 24
جدول(2-4) استعاره های مختلف از نام تجاری….………………………………………………. 29
جدول 1-4 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………….63
جدول 2-4 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ….………………………………………………..64
جدول 3-4 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان……………..……..……………………………… 65
جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه ی استفاده از خدامت بانک ملی پاسخ دهندگان ………..…………….………65
جدول 5-4 توزیع فراوانی سوالات شاخص وفاداری به نام تجاری..………….……………………… … 66
جدول 6-4 توزیع فراوانی سوالات شاخص آگاهی از نام تجاری ….….…….…………..………………..67
جدول 7-4 توزیع فراوانی سوالات شاخص شهرت نام تجاری …….….………….……………………..68
جدول 8-4 توزیع فراوانی سوالات شاخص رضایت از نام تجاری …….……….…………………………68
جدول 9-4 توزیع فراوانی سوالات شاخص کیفیت ادراک شده از نام تجاری…….……..………………. 70
جدول 10-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر ارزش نام تجاری ……….………………71
جدول 11-4 نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه میانگین متغیر ارزش نام تجاری با عدد 3 ..………………72
جدول 12-4 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر وفاداری به نام تجاری ………………….. 73