ضمانت اجرای کیفری و حقوق مدنی و سیاسی

مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می باشد. البته لازمه ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی های تن و روان و سایر حقوق و آزادی های افراد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق الذکر نشان گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می باشد که حتی در عالی ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده اند، بر همین اساس حمایت از آزادی های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی های فردی و اجتماعی را متزلزل می سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.
الف) اهمیت تحقیق
تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی ها و خلاء های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟
2- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده 669 کدام می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق
1. تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می شود و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیل دهنده برخی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح می گردد. تهدید در واقع عاملی است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و یا وادار به خوددای از ارتکاب عمل می نماید و بدین صورت موجب سلب آزادی و اراده او می گردد. تهدید موضوع ماده 668 و 669 یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد ولی معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی است عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به طور مستقل ندارد.
2. تهدید مذکور در ماده 669 جرم مستقل و مطلق است در واقع تهدید ماده 669 از جرایم خاتمه نیافته است یکی از ابهامات ماده فوق این است که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه شود آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمی گردد)
به نظر می رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده 617 و 669 توجه نکرده است .مجازات کسی که تهدید به قتل می کند با کسی که تهدید به ضرب ساده می کند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش می کند تقریبا در ماده یکی است.
د) روش تحقیق
در این پایان نامه، کتابخانه ای، توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مقالات و پایان نامه ها و قوانین کشور ایران و کتب حقوقی می باشد.
هـ) سازماندهی تحقیق
این پایان نامه با توجه به پلان به دو فصل تقسیم می گردد:
فصل اول: رویکرد مفهومی (مفاهیم، روش ها، اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم شناختی و روانشناختی تهدید)
فصل دوم: ارکان بزه تهدید و درآمدی بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
فصل اول
مفاهیم، روش ها و اقسام و درآمدی بر
تحلیل جرم شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم
در این فصل تهدید از منظر مفهومی مورد توجه قرار گرفته است و به تبیین کلیات و موضوعات مرتبط با جرم تهدید پرداخته می شود. بدین ترتیب در این فصل مفهوم و تعریف جرم تهدید در حقوق ایران تعامل تهدید با معاونت در جرم و اخاذی مورد بررسی قرار می گیرد.