تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

انسان و فضا
تعلیم و تربیت در ایران باستان
اهداف از آموزش و پرورش
انواع آموزش
آموزش سنتی معماری
نتیجه گیری
1-1-مقدمه
تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ،انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.
معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند ، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است ، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومیاست.
ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است . برایمقابلهبااینمعضلبایدمعماریگذشتهرادرکو منطبق بر شرایطامروزیکرد. باتوجهبهرشدشهرنشیناندیگرمانندگذشتهوبهروشهایسنتینمیتوانیمبناهایمعماریخلقکنیمچونهمنیازماازفضاهای معماریعوضشدهاندوهمروشهایساختسنتیپاسخگونیستند،امامیتوانباتوجهبهفناوریهاینوینمعماریبومیرابهزبانامروزترجمهوتبدیل کرد.چگونگیبهکارگیریاصول،مبانیوالگوهایمعماریایرانیوتبدیلآنهابهخطوطرح؛ پایانبخشمباحثنظریاستادمیرمیراناست . ازنظراو اگرچهمادرمعماریایرانیترکیبوتکثیراشکالوپیچیدگیآنهاراداریمامامیتوانبهاصولومبانیوالگوهاییدستیافتکهحضوردائمدرمعماری داشتهوباصورتهایگوناگونوتکاملیافته،خودرانشاندادهاند. شناختگذشتهموجبدرکزمانحالاست درحالیکه آینده بازتابگذشتهایاستکهزمانحالآنرامشروطکردهباشد.
بیان مسئله :
امروزهباهرکسدربارهمعماریبومیبهگفتوگونشینیمبیاختیاربهورقزدندفتریمیپردازندکهسخنهاوشکلهاییازگذشتهدرآننوشتهآمده ومنقوشاند. امروزههمهبهمعماریبومیبهعنوانمیراثیازگذشتهها
مینگرند،وحتیاینشکرابهخودراهنمیدهندکهآناننیزهمینامروزهممی توانندزایندهمعماریایباشندحاویآندستهاززیباییهاوجاذبههاوترنمهاکهاینعنوانبهخاطرمیآورد. معماریبومیچیزینیستکهمانتوانیم امروزهبیافرینیم،وچیزینیستکهدیگرانبسیارپیشازماساختهودیگرکسیراتوانآفرینشنباشد. معماریبومییعنیمجموعهواحدهایشهریکهدر سرزمینیمعینگردهمآمدهاندوباهماهنگیهاییکهدرزمینهشکل،زمینهحجمگذارییا ،»پلانولومتریک» درزمینهکاربری،درزمینهرنگآمیزیو آهنگسطوحپروخالیو… هماهنگیهاییرادربردارند.
معماریگذشتهمادارایهویتبودهچراکهمتناسببافرهنگ،اقلیم،کاربرانومنطقهطراحیمیشد،کهدرآنآرامشوراحتیاحساسمیشدولی امروزههیچرنگوبوییازاینمعماریوخطوطدرساختمانهامشاهدهنمیشود. معماریامروزنهتنهاانعکاسدهندهفاکتورهایبومی،محلهای،منطقهای واقلیمیسایتخودنیستبلکهازپتانسیلهایفرهنگاقتصادینیزبیبهرهاست. بیشکاینمعمارینهتنهاهویتبومیومحلهایراتقویتنمیکند بلکهدرمسیرحرکتجهانیتکقطبیویکصداویکفرهنگدرحالحرکتاست.درصورتعدمدرکفرهنگی،اجتماعیواقلیمیفضا،فضارا بهدرستینفهمیدهیادرآناحساسراحتینخواهیمکرد. دراینصورتاز« ناهمخوانیفضاباانسان» سخنبهمیانمیآید. ناهمخوانیفضاباانسانموجبات عدمارتباطیاضعفارتباطآندورافراهممیآوردوبینفردوفضاناهمخوانیعاملهویتیپیدانمیشود . درصورتعدمارتباطمابینفردوفضافردبا حادثهایبهنام« بحرانهویت» مواجهمیشود. مردمبهفضاهایهویتمندنیازدارندتابهآنهاتعلقداشتهباشند.
تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران
2-1- انسان وفضا
روابط میان موجودات زنده و فضایی که در آن به زندگی و کار و تحصیلات مشغول است این طور نیست که به طور غریزی شکل گرفته باشد بلکه بیشتر اکتسابی است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واکنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری که توسط پیشینیان و یا اجدادشان شکل گرفته است از قبل شکل گیری می شود مانند ترس از تاریکی ترس از بلندی .بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شکل گیری های فردی است که قالب های شکل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.
3-1- تعلیم و تربیت در ایران باستان
در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مکان هایی متفاوت انجام می گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشکده و آموزشکده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده است .)میر شکرایی ش 13و14)
4-1-اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان
1- هدف نیرومندی و بهداشتی
2-هدف اقتصادی
3- اهداف جنگی و نگهداری مرز و بوم