روش و ابزار و تحلیل آماری

………….61
2-4 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-3 جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..70
3-4 روش و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-4-1چارچوبنظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-5 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-6 اعتبار (پایایی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-7 روش های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-8 متغیرهای مورد بررسی در مدل……………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3 آمار استباطی. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3 -1 آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامه…………………………………………………………………………..88
4-3-1-1تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………….88
4-3-1-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-1-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-3-1-1-3 فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1-1-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..92