منابع مقاله درمورد مدیریت آموزشی-خرید پایان نامه

تعریف نظری: «منظور از مهارت مبتنی بر درک کلی در اینجا قدرت تلقی مؤسسه بصورت یک واحد کلی است. یعنی اینکه مدیر تشخیص دهد چگونه هر یک از وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هر یک از قسمتها، الزاماً قسمتهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، 1370، ص 99) «برای اینکه مدیران مدارس به مهارتهای ادراکی مجهز شوند لازم است در دو زمینه فکری کار کنند، تفکر سیستمی داشته باشند و به ذهنیت فلسفی مجهز شوند. باید ویژگیهای ذهن فلسفی را بدانند و کم کم خود به آن ویژگیها مجهز شوند، بطور کلی فردی با ذهن فلسفی، خصوصیاتی را نشان می‌دهد که در سه بعد مرتبط، جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف گروه‌بندی می‌شود.» (سلطانی، 1375، ص 33-32).
از میان مدیران دبیرستانها مدیری دارای مهارت ادراکی است که بتواند امتیاز لازم را از
پرسشنامه کسب کند.
تعریف عملی: در این پژوهش میزان نمره ایست که آزمودنی از سولات 26 الی 35 پرسشنامه مهارت های مدیران کسب می کند که حداقل نمره 35 و حداکثر نمره 140 می باشد.
1-6-5- اثربخشی
تعریف نظری: اثربخشی سازمانی الزاماً به معنی سازمان خوب نیست چون که این مفهوم، نسبی است و ارزیابی سازمانها از این نظر بستگی به نوع نگاه و معیار سنجش دارد. (اسکات، ترجمه بهرنگی، 1380، ص 445) «اثربخشی در فرهنگ لغت یعنی اندازه اثر، اثربخشی به معنای توانایی در محصول، نفوذ، شایسته، قوی و… نیز معنی شده است، اما آنچه که دانشمندان علوم رفتاری در جستجوی آن هستند بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است.» (شیرازی، 1373، ص 288) «اثربخشی به صورت سنتی بر حسب درجه کسب هدف تعریف شده است.» (هوی و میسکل، ترجمه سید عباس‌زاده، 1376، ص 255).
بنابراین «سازمانی اثربخش است که اهداف صحیحی وضع کرده باشد یا توانایی خود را در نیل به اهداف نشان داده باشد.» (نیکنامی، 1375، ص 15). در عین حال «اولویت بندی صحیح اهداف و اطمینان به این که عملکردها نهایتاً اهداف سازمان را تحقق می‌دهند فرآیند پیچیده‌تری است، شاید این به تعریف اثربخشی نزدیکتر باشد یک راه‌حل در جهت رفع دشواری در تعریف اثربخشی سازمان این است که اثربخشی را با بهره گرفتن از مفاهیم سیستمی تعریف کنیم.» (شیرازی، 1373، ص 279) در این رابطه «پارسونز معتقد است که هر سیستم اجتماعی (به مانند مدرسه) باید چهار مشکل اساسی زیر را حل نماید. سازگاری، نیل به هدف، انسجام، پوشش. (شیرازی، 1373، ص 283). هوی و میسکل در اهمیت استفاده از روش پارسونز برای مطالعه اثربخشی مدارس گفته‌اند: «نتیجه آن عبارت از یک صورت‌بندی تئوریکی جامعتر برای هدایت تلاشهای تحقیقاتی آتی است.» (هوی و میسکل، ترجمه سید عباس‌زاده، 1376، ص 266).
تعریف عملی: در این پژوهش میزان نمره ایست که آزمودنی از پرسشنامه اثر بخشی کسب می کند که حداقل نمره 35 و حداکثر نمره می باشد.
از میان دبیرستانها دبیرستانی اثربخش است که امتیاز لازم را از پرسشنامه اثربخشی دبیرستان کسب نماید.

2-1 مقدمه
دنیای امروز، دنیای مدیریت است، با در نظر داشتن اینکه همه امور جامعه بوسیله سازمانها انجام می‌شود مدیران بعنوان اصلی‌ترین عامل در گردش کار آنها یکی از مهمترین کوششهای انسانی را بعهده دارند، همه مدیران در تمامی رده‌های سازمانی وظیفه پویایی محیط را بر عهده دارند تا کارکنان با همکاری گروهی در جهت تحقق اهداف تعیین شده، مأموریتهای محوله را به اجزا در آورند(کونتز و دیگران، ترجمه طوسی و دیگران، 1377، ص 1). از جمله نقشها و وظایفی که مدیران بر عهده دارند، رهبری است. رهبری یا بواقع هدایت در آموزش و پرورش را یک پدیده موقعیتی می‌دانند که بر حسب آنچه گروه کارکنان درک می‌کنند تعیین می‌شود و در ارتباط با هنجارهای گروه قرار می‌گیرد(اسکات، ترجمه بهرنگی، 1380، ص67).توانایی مدیر در هدایت درست کارکنان او را به پیشرفت و توسعه سازمان که در دنیای متغیر امروز از بیشترین اهمیت برخوردار است می‌رساند و توجه به همین اهمیت است که مدیریت را در اولویت قرار داده است(بهرنگی، 1374، ص 11).
اصولاً مدیران باید برای ایفای وظایف خود، بهسازی سازمان و تحقق اهداف به توانمندیهایی مجهز باشند که این توانمندیها در متون مدیریتی تحت عنوان مهارتهای سه گانه فنی، انسانی و ادراکی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
در یکی از پژوهشها محققانی که مؤسسات مالی و صنعتی را در یک کشور غربی مطالعه می‌نمودند به این نتیجه رسیدند که «مهمترین دلیل بیکاری افراد و شکست مؤسسات کمبود مهارت مدیران است»(وتن و دامرون، ترجمه شکرالهی، 1374، ص 22).
موفقیت و شکست، رشد و توسعه و بقاء سازمانها بستگی به کیفیت عمل مدیران آنها دارد. چون ایجاد روحیه تشریک مساعی، حفظ کارکنان و پویایی آنها که متضمن تحقق اهداف و اثربخشی سازمان است از وظایف مدیران می‌باشد.
مدرسه بطور عام و دبیرستان که در این تحقیق مدنظر است بطور خاص بعنوان یک سازمان با اهداف مشخص در قالب یک سیستم اجتماعی قرار دارد و بمانند هر سیستم اجتماعی دیگر دارای تعامل اجزای متشکل خود با هم می‌باشد و با محیط در ارتباط است. اثربخشی دبیرستان که شامل تحقق اهداف به منزله یک سیستم اجتماعی است از اصلی‌ترین وظایف مدیران و در گرو مهارتهای سه گانه فنی، انسانی و ادراکی آنان است.
در این فصل با مروری هر چند خلاصه بر مبانی نظریه‌های مدیریت و مکاتب مدیریتی به طور کلی و مدیریت آموزشی به طور خاص و گذری بر تعاریف اثربخشی
و ویژگیهای مدیران اثربخش در انتها ذکر مواردی چند از تحقیقات انجام شده در این زمینه به میان خواهد آمد.
2-2- اهمیت مدیریت
اهمیت مدیریت در پیشرفت و توسعه ملل توجه به مدیریت را در اولویت قرار داده است. امروز، در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت، یا برحسب تعریف هماهنگ ساختن فعالیت‌ها و امکانات سازمان در جهت حصول به اهداف سازمان، به لحاظ وسعت ارتباطات، قلمرو پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و با گسترش پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهیزات بسیار دشوراتر شده است. بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنها برای ایفای نقش مدیریت ضروری است. مدیریت آموزشی در مقایسه با سایر مدیریت‌ها، به لحاظ تأثیری که جریان و گردش فعالیتهای آموزشی و پرورشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی دارد که وارد دوره‌های آموزشی مدیریت می‌شوند از اهمیت بیشتری برخوردار است (بهرنگی، 1371).
فراهم آوردن یا رکن اصلی زبربنای توسعه یعنی سرمایه و منابع مالی، نیروی کار، تکنولوژی و ماشین و بالاخره برنامه‌های مدرن بدون بهره‌وری از مدیریت کارآمد علمی نخواهد بود. سرمایه جهت کسب تسهیلات لازم برای تمرکز و گردآوری منابع و نقدینگی، نیازمند گردش مناسب است نیروی کار در بخشهای گزینش، تجهیز و آماده سازی، به کارگیری، حفاظت و ایجاد انگیزه، نیازمند تدوین و اعمال سیاستهای قابل قبول و علمی است. به کارگیری تکنولوژی، مستلزم خرید، نگهداری، تطبیق با شرایط و بالاخره تکامل سیر ابداع و نوآوری است. این سه رکن فقط در چهارچوب یک برنامه با اهداف استراتژی، وطرحهای خردمندانه با یکدیگر پیوند می‌خورند، در حالی که تهیه برنامه خود عمده‌ترین وظیفه مدیریت است. با توصیف، مدیریت نقش و جایگاهی رفیع می‌یابد و در حقیقت عمده‌ترین رکن توسعه و تعالی در حوزه‌های کلان (در سطح ملی) و خرد (واحدهای اجرایی و عملیاتی) تلقی می‌گردد (عباس زادگان، 1372). مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد، بالندگی یادگیری سازمانهاست (دیوید، فردآر، 2000).
2-3- تعاریف مدیریت
مدیریت به عنوان هنر انجام دادن کار بوسیلۀ دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند(هگل ریگل،1998).
مدیریت عبارت است از دستیابی به هدفهای سازمانی از طریق هدایت (هرسی و بلانچارد2).
مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی،سازماندهی ،هدایت،و نظارت برکار اعضای سازمان و کاربرد کلّیۀ منابع قابل دسترسی برای به هدفهای تعیین شدۀ سازمان (استونر،1995).
در جای دیگری مدیریت به صورت فرآیند دستیابی به هدفهای سازمانی با همکاری افراد ،از طریق آنان و سایر منابع سازمانی تعریف شده است . این تعریف سه ویژگی دارد که بر اساس آن مدیریت (1) مجموعه ای فرایندی از فعالیتهای مستمر و مرتبط است ،(2)متمرکز بر تحقق اهداف سازمانی سازمانی و(3) از طریق همکاری با افراد و استفاده از سایر منابع سازمانی به این اهداف سازمانی دست می یابد (سرتو،1994).
به اعتقاد جوبیتن:
مدیریت یعنی استقامت، پشتکار، منسجم بودن در کارها، یا
ایجاد انسجام در کارها، مدیریت یعنی بسیج کردن تمام اعضای سازمان در راستای به ثمر رساندن تعهدات سازمان، استفاده از حداکثر توانایی و امکانات موجود در راستای مسیر حرکت و سازمان (امین شایان جهرمی، 1382).
ماری پارکرفالت معتقد است:
مدیریت یعنی هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (علاقه‌بند، 1373).
مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت گیرد (علاقه‌بند، 1373).
مدیریت عبارت است از کاربرد تکنیکهای مختلف اداره‌ی امور یک گروه انسانی (پرهیزگار، 1377).
مدیریت عبارت است از ایجاد ارزش افزوده در منابع (انسانی و مادی) در اختیار سازمان با توجه به ارزشهای حاکم بر سازمان و جامعه.
مدیریت را می‌توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن و رهبری و کنترل فعالیتهای گروهی به منظور حصول به هدف یا هدفهای مشترک خاص تعریف کرد(علاقه‌بند راد، 1380).
مدیریت عبارت است از اجرای خطی و مشی، در چهارچوب حدودی که قبلاً بوسیله اداره تعیین شده است (کیا، 1373).
مدیریت عبارت است از انجام عملیات برای حصول به هدفهای یا هدفهای از پیش تعیین شده از طریق هدایت و تلفیق مساعی افراد. مدیریت استفاده مناسب و بهینه از منابع، امکانات موجود به منظور نیل به هدف یا هدفهای معین است. مدیریت علم و هنر یافتن و به کار گماردن شایسته‌ترین افراد، تلفیق مساعی فکری و جمعی آنان و هماهنگ کردن این مساعی در جهت هدف یا هدفهای موردنظر سازمان است (علاقه‌بند ، 1380).
«مونی و رالی» در مورد تعریف مدیریت چنین بیان می‌کند که مدیریت نیروی حرکت دهنده‌ای است که سبب عمل هدایت، کنترل و برنامه ریزی می‌شود (امین شایان جهرمی، 1382).

 
 
مدیریت یعنی: کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروه‌ها برای تحقق هدفهای سازمانی (پال هرسی و بلانچارد، 1383).

2-4- وظایف مدیریت
بر بنیان تعریف‌هایی از وظیفه مدیریت شده است می‌توان گفت که وظیفه مدیریت عبارت است از:
الف- انجام امور از طریق دیگران.
ب) تصمیم گیری
ج) تخصیص منابع محدود برای رسیدن به اهداف تعیین شده.
هنری منیز برگ وظیفه مدیر را در چهارچوب 10 نقش اصلی تعریف می کند او این 10 نقش را به سه طبقه تقسیم می‌کند: الف) شخصی ب)اطلاعاتی ج) تصمیمی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقش شخصی عبارت است از: مدیر سمبولیک (پوشالی)- رهبری- روابطی.
نقش اطلاعاتی عبارت است از: نظارت، سخنگویی، انتشار دادن مطالب برای دیگران.
نقش تصمیمی عبارت است از: از بین بردن مشکلات و گرفتاری‌ها، تخصیص منابع، مذاکره کنندگی و ریسک کنندگی (امین شایان جهرمی، 1382).
فایول وظایف مدیران را در پنج کارکرد بشرح زیر می‌داند.
برنامه ریزی: مطالعه آینده و تنظیم برنامه عملیات.
سازماندهی: تهیه مواد و سازمان انسانی کار یعنی سازمان دادن منابع انسانی و مادی.
فرماندهی: به کار گماردن کارکنان.
هماهنگی: اتحاد و ارتباط دادن همه فعالیتها به یکدیگر.
کنترل: بررسی اینکه یا همه چیز بر طبق قوانین و دستوراتی که قبلاً تعیین شده بود انجام می‌گیرد یا نه؟ (سید عباس زاده، 1380).
لوتر گیولیک کار مدیر اجرایی را به اولین حروف کلماتی که وظایف مدیریت در بردارد نسبت داد که عبارتنداز: (POSDCORB) که به نمایندگی از کلمات زیر به کار رفته است:

برنامه ریزی کردن ، سازماندهی کردن ، کارگزینی و استخدام کارکنان ، هدایت و راهنمایی کردن ، هماهنگی کردن ، گزارش دادن ، بودجه بندی .
البته این وظایف بعداً مورد تجدید نظر قرار گرفت و وظایف مدیر به شکل زیر تغییر کرد:
برنامه‌ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و راهنمایی، کنترل، ابداع و نمایندگی (امین شایان جهرمی،1380).

2-5- تاریخچه مدیریت
بطور دقیق برای مدیریت نمی‌توان مبدایی را تعیین نمود. بشر در طول تاریخ جهت ادامه زندگی خود، به نحوی از انحا از مدیریت استمداد جسته است. چه در ادواری که بشر به علت کمبود امکانات با مشکلات معیشتی روبرو بوده است، چه در ایامی که در مقابل قهر و غضب طبیعت، ناگزیر به بهره‌کشی از علم و دانش و بهره‌برداری از امکانات به طور گروهی چشمگیر نبوده و نیازی به حداکثر استفاده از وقت و سرمایه و نیروی انسانی احساس نمی‌شده است. لذا دانش مدیریت مانند سایر رشته‌ها چون طب و نجوم به صورت مدون، جهت استفاده دیگران در قالب جملات نقش نبسته است، ولی جهش علمی و شکل پذیری اماکن صنعتی در اواخر قرن نوزدهم، زمینه را برای تشکیل نطفه مدیریت علمی مساعد ساخت. زمینه‌ای که به متفکران اجتماعی امکان داد تا فرزند دانش آنها به شکل سایر علوم در قرن بعد متولد شود (مجد، 1380).
شواهد و قرائن موجود در تاریخ کهن کشور ما نیز نشان می‌دهد که ایرانیان از نخستین اشاعه دهندگان، افکار و نظریات مدیریت بوده‌اند. اخیراً یکی از استادان و نویسندگان مدیریت آمریکا به نام جرج که به نگارش تاریخ افکار اداری پرداخته است، به چند اسم اشاره کرده است که از مبتکران بنام افکار اداری بوده‌اند ولی این نویسنده ملیت آنها را که ایرانی بوده‌اند مشخص نساخته است.
کورش از این اشخاص که نویسنده به نام (Cyrus) و به عنوان یکی از مبتکران مدیریت نظامی نام برده و نوشته است: کورش جمله متقدمان در فن اداره امور بوده است (کیا، 1377).

2-6- مهارتهای مدیریت و مدیریت آموزشی
برای اینکه شخص مدیر بتواند از عهده وظایف مدیریت برآید و فعالیتهای جمعی را در جهت اهداف از پیش تعیین شده سوق دهد، باید دارای مهارتهایی باشد که در انجام این مهم توفیق یابد.
موضوع مهارتهای مدیریت از جمله مسائلی است که از ابتدای تکوین دانش مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه‌های مختلف به آن پرداخته شده است. بعضی از مطالعات، دارای شیوه مطالعه سنتی بوده و بعضی از آنها از شیوه‌های تجربی بهره‌مند بوده‌اند آنچه در زیر آورده می‌شود عبارت از مواردی است که به طور ترکیبی از هر دو شیوه فوق استنباط شده است (عباس‌زاده، 1381).
2-6-1- مهارتهای سه گانه مدیران
رابرت کاتز در 1955 با انتشار مقاله‌ای با عنوان مهارتهای مدیر موفق، مهارتهای لازم برای مدیران را در سه دسته فنی، انسانی و ادراکی معرفی نمود که با استقبال فراوان در محافل مدیریتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *