اصل شخصی بودن مجازاتها

با بررسی ماده 136 آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:1-آموزش تحصیلی، 2-آموزش فنی، 3-پرورش جسمی، 4- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید. فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرماز آنجا که بحث رساله

سیستمهای داخلی اجرای مجازات زندان

1-3- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار

سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان

بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان میانداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژهای درحقوق امروز بازی میکند زیرا پس از

تعریف و تاریخچه مجازات زندان

فرضیههای تحقیق:برای نیل به این اهداف، سؤالات متعددی فرضیههای تحقیق را تشکیل میدهند از جمله اینکه: اثرات منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟ در حال حاضر چه راهکارهایی درخصوص کاهش اثرات منفی زندان در زمینه تکرار جرم وجود دارد؟ و روش های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر