قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارم توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} شیرزادی، شبنم، مقایسهی آییننامه جدید و قدیم نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره3 م33 قانون بخش تعاونی، معاونت نظارت و بهرهبرداری دفتر تعاونیهای تولیدی،1387صالحی مرزیجرانی، اکرم،نقش تعاون در اشتغالزایی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره 190-189صمیمی فر، سیدقاسم، تعاون و توسعه، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی،

آموزش ضمن خدمت کارکنان و کشورهای درحال توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1391پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، 1385ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، 1380جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1367حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، 1381خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون،

مفهوم تعاون و تعاونی و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده است، توجه بیشتر به شرکتهای تعاونی را می طلبد. این توجه بیشتر زمانی محقق میشود که قانونگذاری در

کشورهای توسعه یافته و فعالیتهای اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشور ما در دههی 1340 شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای زارعان بدون آنکه خود داوطلب عضوی باشند تعاونی تشکیل دادند و به آنها تکلیف کردند که اگر مایل به دریافت حق

برنامه چهارم توسعه و تسهیلات اعتباری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر 18 سال و معلولان ذهنی و... نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها باشند. در ضمن زندانیان با هرنوع سابقه نیز میتوانند سهامداران تعاونی شوند. اما در شرکتهای تعاونی متعارف فقط

مجمع عمومی فوق العاده و شرکت های سهامی عام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بحث مالیات، مالیات ابرازی شرکت های تعاونی سهامی عام، شامل 25درصد معافیت می شود. اما برای شرکت های سهامی عام هیچ نوع معافیت مالیاتی در قانون وجود ندارد.در شرکت های تعاونی سهامی عام حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در این شرکتها به

شرکت های سهامی عام و آموزش کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نظارت وزارت تعاون در ماده 12 قانون اجرای اصل44 مقرر شده است: " وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید."اگرچه این نوع شرکتها

قانون برنامه چهارم توسعه و شرکت های سهامی عام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وجود تصمیمات ذیل در مجامع عمومی سبب میگردد که صورتجلسات آن از سوی وزارت تعاون به ثبت اعلام گردد. تصمیمات مزبور شامل: تصویب و تغییرات اساسنامه، انتخابات، تغییرات سرمایه، تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامههای کثیرالانتشار، ادغام و انحلال تعاونی می باشد.بر اساس ماده49 آییننامه جدید،

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4)در ماده7 آییننامه جدید مقرر شده است:"دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که در اساسنامه تعاونی قیدشده صورتگیرد.هر تعاونی مکلف است حداقل یکی از روشهای انتشارآگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلی و یا دعوتنامه کتبی بااخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی

مجمع عمومی عادی و مالیات بر درآمد

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بسیاری از کشورها قوانین مالیاتی و تعاونی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می سازند. این معافیت کاملاً عادلانه است زیرا شرکتهای تعاونی اساساً ایجاد منفعت نمیکنند و هدفشان انجام خدماتی برای اعضای خود به قیمت تمام شده می