منابع پایان نامه درباره روانسنجی، ادبیات فارسی، استاندارد، آموزش و پرورش

ل توانستهاند به نحو مناسبی بین آزمودنیهای قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشتهاند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخصهای مذکور، بر طبق نظریه کلاسیک از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردارند. ضریب اعتبار دروس مورد مطالعه در این تحقیق،

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، اندازه گیری، دانشجویان

ز بودند. در سوالات بررسی شدهی ریاضیات در مطالعهی گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعهی آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعهی کارا مصطفی اوقل (۲۰۰۳) در خصوص سوالات فیزیک و شیمی دبیرستان، در سطوح پایین شناختی طرح شده

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، استاندارد، سطح معنادار

نرمال(۳) است میتوان گفت که توزیع دارای کشیدگی منفی است. در آزمون زیست شناسی نیز با تقسیم آمارهی کجی و کشیدگی بر خطای استاندارد، به ترتیب مقادیر(۷/۱) و (۲۱/۶-) بدست آمد. با توجه به اینکه مقدار کجی در بازه (۲ ،۲-) قرار دارد، میتوان گفت که توزیع نمرات آزمودنیها

منابع پایان نامه درباره استاندارد، ادبیات فارسی، زیست شناسی، توزیع فراوانی

میکند برابر ۱۷/۰ میباشد و برای آزمودنیهایی است که توانایی آنها، در دامنهی ۴۰/۱ تا ۸۰/۱ قرار دارد. مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در جدول زیر به بیشینه آگاهی هر سوال همراه آن

منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، توزیع فراوانی، استاندارد، روانسنجی

معناداری ۱الف ۰۴/۱- ۴/۲۸ ۰۰۱/۰ ۵۲/۱- ۴۹/۰ ۷ ۷۳/۰ ۱ب ۳۰/۱- ۹/۱۱ ۱۶/۰ ۵۰/۱- ۷۰/۰ ۴/۸ ۳۹/۰ ۱ج ۱۴/۱- ۷/۱۰ ۳۰/۰ ۳۳/۱- ۶۸/۰ ۶/۱۶ ۰۵/۰ ۱د ۱۶/۰ ۵/۸۶ ۰۰۱/۰ ۳۵/۰ ۳۶/۰ ۹/۱۳ ۱۸/۰ ۲الف ۱۹/۱- ۶/۳۹ ۰۰۱/۰ ۸۵/۱- ۴۶/۰ ۵/۱۲ ۲۵/۰ ۲ب ۰۹/۰- ۲/۱۸ ۰۳/۰ ۰۸/۰- ۷۵/۰ ۸/۱۰ ۲۹/۰ ۲ج ۰۸/۰- ۳/۴۶ ۰۰۱/۰ ۰۹/۰- ۵۰/۰ ۲/۱۱ ۳۴/۰ ۲د ۸۷/۰- ۱/۲ ۹۸/۰ ۸۳/۰- ۹۸/۰ ۹/۸ ۴۵/۰ a3 ۳۶/۰ ۲/۲ ۹۷/۰ ۳۸/۰ ۸۴/۰ ۶/۱ ۹۹/۰ b3 ۰۵/۰ ۸ ۴۴/۰ ۰۷/۰ ۷۹/۰ ۳/۴ ۸۳/۰ ۴الف ۳۸/۰- ۲/۶ ۷۲/۰ ۳۹/۰- ۸۰/۰ ۴/۲ ۹۹/۰ ۴ب ۱۴/۰- ۷/۱۲ ۱۲/۰ ۱۳/۰- ۰۳/۱ ۷/۸ ۳۷/۰ ۴ج ۱۶/۲- ۳/۱۶ ۰۲/۰ ۶۷/۳- ۴۴/۰ ۴/۶ ۶۰/۰ ۵a ۲۷/۱- ۳/۶ ۵۱/۰ ۲۲/۱- ۹۸/۰ ۷/۱۱ ۱۷/۰ b5 ۵۱/۱- ۱/۱۵ ۰۲/۰ ۲۸/۱- ۲۹/۱ ۴/۴ ۷۳/۰ ۶الف ۳۶/۰- ۹/۳۴ ۰۰۱/۰ ۴۵/۰- ۵۷/۰ ۵/۱۰ ۳۹/۰ ۶ب ۵۵/۰- ۴/۱۰ ۳۲/۰ ۵۶/۰- ۸۳/۰ ۲/۶ ۷۹/۰ ۷الف ۶۵/۰- ۱/۷ ۵۳/۰ ۷۳/۰- ۷۰/۰ ۱/۶ ۷۳/۰ ۷ب ۲۴/۰- ۷/۱۳ ۰۹/۰ ۲۴/۰- ۷۴/۰ ۱/۷ ۶۲/۰ ۸الف.a ۳۹/۰- ۹ ۳۴/۰ ۳۵/۰- ۱۰/۱ ۸/۲ ۹۴/۰ ۸الف.b ۲۴/۰- ۳/۱۵ ۰۳/۰ ۲۱/۰- ۲۷/۱ ۶/۱ ۹۸/۰ ۸ب ۴۹/۰ ۲/۲۱ ۰۱/۰ ۴۳/۰ ۱۹/۱ ۸/۱۰ ۱۵/۰ ۸ج ۴۰/۱- ۶/۱۴ ۱۰/۰ ۶۶/۱- ۶۸/۰ ۷/۱۲ ۱۲/۰ ۹الف ۱۱/۰ ۵/۲۲ ۰۰۱/۰ ۱۳/۰ ۸۱/۰ ۱/۲۱ ۰۱/۰ ۹ب ۲۳/۰- ۱۴ ۰۸/۰ ۲۱/۰- ۰۶/۱ ۹/۱۴ ۰۶/۰ ۹ج ۱۸/۰- ۲/۱۷ ۰۲/۰ ۱۶/۰- ۱۵/۱ ۴/۱۱ ۱۲/۰ ۱۰الف ۰۵/۰ ۷/۳ ۸۸/۰ ۰۶/۰ ۹۵/۰ ۵/۲ ۹۸/۰ ۱۰ب ۳۹/۰- ۷/۷ ۴۶/۰ ۳۵/۰- ۱۶/۱ ۴/۱ ۹۹/۰ ۱۱a ۲۸/۱ ۷/۱۰ ۱۵/۰ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۳/۶ ۵۰/۰ ۱۱b ۹۲/۰ ۱۳ ۰۷/۰ ۷۹/۰ ۲۸/۱ ۸/۴ ۶۸/۰ ۱۲a ۰۸/۰- ۱/۱۱ ۱۹/۰ ۰۷/۰- ۰۷/۱ ۸/۵ ۶۷/۰ ۱۲b ۰۲/۰ ۱۴ ۰۸/۰ ۰۱/۰ ۲۹/۱ ۹/۲ ۸۹/۰ ۱۳a ۱۳/۰- ۶/۳۳ ۰۰۱/۰ ۱۲/۰- ۵۵/۱ ۲/۱ ۹۹/۰ b13 ۰۳/۰- ۷/۱۰ ۱۵/۰ ۰۳/۰- ۳۲/۱ ۵/۲ ۹۲/۰ ۱۴الف ۷۱/۰- ۴/۴۷ ۰۰۱/۰ ۱۲/۱- ۴۴/۰ ۳/۱۲ ۲۶/۰ ۱۴ب ۴۹/۰- ۶/۸ ۳۷/۰ ۴۵/۰- ۰۹/۱ ۱/۱ ۹۹/۰ ۱۵الف ۴۷/۰ ۹/۱۳ ۰۸/۰ ۵۱/۰ ۸۱/۰ ۳/۱۱ ۱۸/۰ ۱۵ب ۴۱/۰- ۵/۱۱ ۱۸/۰ ۴۳/۰- ۷۸/۰ ۶/۶ ۵۸/۰ ۱۵ج ۳۱/۰- ۸/۲ ۹۷/۰ ۲۹/۰- ۹۶/۰ ۳ ۹۶/۰ ۱۵د ۴۲/۰- ۳/۱۴ ۰۴/۰ ۳۷/۰- ۲۴/۱ ۱/۹ ۲۴/۰ a16 ۳۷/۰- ۲/۲ ۹۷/۰ ۳۵/۰- ۹۸/۰ ۳/۳ ۹۱/۰ b16 ۵۲/۰- ۸/۱۳ ۰۵/۰ ۴۶/۰- ۱۹/۱ ۴/۳ ۹۰/۰ ۱۷الف ۷۲/۰ ۲/۳۵ ۰۰۱/۰ ۹۱/۰ ۶۲/۰ ۳/۱۴ ۰۷/۰ ۱۷ب ۴۸/۰- ۱۸ ۰۲/۰ ۴۶/۰- ۹۴/۰ ۲۵ ۰۰۱/۰ ۱۸الف ۲۶/۰ ۵/۲۲ ۰۰۱/۰ ۳۳/۰ ۶۶/۰ ۳/۱۰ ۲۴/۰ ۱۸ب.a ۳۲/۰ ۹/۱۴ ۰۶/۰ ۳۱/۰ ۹۸/۰ ۵/۱۳ ۱۰/۰ ۱۸ب.b ۰۵/۰- ۷/۱۴ ۰۶/۰ ۰۵/۰- ۲۷/۱ ۸/۳ ۸۰/۰ ۱۹الف ۱۵/۰- ۶/۱۱ ۱۷/۰ ۱۴/۰- ۱۰/۱ ۸/۴ ۷۸/۰ ۱۹ب ۰۲/۰ ۸/۳۲ ۰۰۱/۰ ۰۵/۰ ۶۳/۰ ۱/۲۲ ۰۱/۰ ۱۹ج ۲۳/۰ ۱/۳۰ ۰۰/۰ ۳۰/۰ ۶۶/۰ ۲/۲۱ ۰۱/۰ ۱۹د ۱۷/۱ ۷/۱۰ ۲۲/۰ ۰۴/۱ ۱۶/۱ ۸/۳ ۸۰/۰ ۲۰الف ۰۱/۰ ۴/۷ ۵۰/۰ ۰۱/۰ ۱۰/۱ ۴/۴ ۸۲/۰ ۲۰ب ۴۹/۰- ۵/۸ ۳۹/۰ ۴۴/۰- ۱۵/۱ ۱/۸ ۴۲/۰ a21 ۰۶/۰- ۳/۲۷ ۰۰۱/۰ ۰۵/۰- ۲۳/۱ ۸/۱۰ ۱۵/۰ b21 ۳۸/۰ ۵/۱۷ ۰۲/۰ ۳۶/۰ ۰۱/۱ ۲/۱۹ ۰۱/۰ ۲۲الف ۲۳/۰ ۳۱ ۰۰۱/۰ ۱۸/۰ ۴۷/۱ ۹/۹ ۱۹/۰ ۲۲ب ۴۹/۰ ۳/۵ ۷۲/۰ ۴۶/۰ ۰۳/۱ ۱/۱۰ ۲۵/۰ ۲۲ج ۳۷/۰ ۸/۱۴ ۰۶/۰ ۳۳/۰ ۲۱/۱ ۴/۴ ۸۲/۰ ۲۳الف ۵۰/۰ ۷/۱۲ ۱۲/۰ ۴۷/۰ ۰۵/۱ ۶/۵ ۵۸/۰ ۲۳ب ۰۳/۰- ۵/۲۹ ۰۰۱/۰ ۰۱/۰- ۷۱/۰ ۲/۲۱ ۰۱/۰ ۲۴ ۰۸/۱ ۶/۴۴ ۰۰۱/۰ ۶۳/۱ ۴۸/۰ ۴ ۹۱/۰ ۲۵الف ۹۱/۰ ۲/۱۳ ۱۰/۰ ۸۷/۰ ۹۹/۰ ۶/۱۰ ۲۲/۰ ۲۵ب ۷۳/۰ ۲۴ ۰۰۱/۰ ۶۱/۰ ۴۳/۱ ۸/۳ ۷۰/۰ ۲۵ج ۳۷/۰ ۵/۱۴ ۰۷/۰ ۳۹/۰ ۸۴/۰ ۹/۱۳ ۰۵/۰ ۲۶الف ۰۲/۰ ۹ ۲۵/۰ ۰۲/۰ ۲۰/۱ ۴/۳ ۸۴/۰ ۲۶ب ۵۴/۰ ۲/۲۹ ۰۰۱/۰ ۴۵/۰ ۳۹/۱ ۸/۱۳ ۰۵/۰ ۲۶ج.a ۴۳/۰ ۱/۱۷ ۰۳/۰ ۳۷/۰ ۲۱/۱ ۶/۴ ۸۰/۰ ۲۶ج.b ۷۶/۰ ۱/۱۲ ۱۴/۰ ۷۴/۰ ۹۸/۰ ۸/۵ ۶۷/۰ ۲۷الف ۱۲/۰- ۴/۲ ۹۷/۰ ۱۰/۰- ۹۷/۰ ۷/۹ ۲۹/۰ ۲۷ب.a ۳۱/۰ ۹/۶ ۵۴/۰ ۲۹/۰ ۰۲/۱ ۹/۸ ۳۵/۰ ۲۷ب.b ۳۹/۰ ۱۶ ۰۴/۰ ۳۴/۰ ۲۱/۱ ۱/۵ ۷۴/۰ a28 ۰۷/۰ ۲۹ ۰۰۱/۰ ۱۰/۰ ۷۷/۰ ۳/۱۸ ۰۳/۰ b28 ۶۱/۰- ۸/۱۲ ۱۷/۰ ۵۹/۰- ۹۴/۰ ۹/۱۰ ۲۱/۰ a29 ۳۴/۰ ۸/۱۶ ۰۳/۰ ۴۱/۰ ۷۰/۰ ۴/۵ ۸۰/۰ b29 ۹۳/۰ ۹/۱۲ ۰۷/۰ ۸۹/۰ ۹۹/۰ ۶/۱۳ ۰۶/۰ ۳۰الف.a ۳۴/۱ ۲/۱۱ ۰۸/۰ ۲۰/۱ ۱۷/۱ ۶/۷ ۲۷/۰ ۳۰الف.b ۱۶/۰ ۴/۱۸ ۰۲/۰ ۱۳/۰ ۳۵/۱ ۱/۴ ۷۷/۰ ۳۰ب ۱۱/۰ ۲/۱۲ ۱۴/۰ ۱۲/۰ ۹۱/۰ ۱/۱۱ ۲۷/۰ میانگین ۰۵/۰- - - ۰۹/۰- ۹۶/۰ انحراف استاندارد ۶۶/۰ - - ۷۸/۰ ۲۷/۰ ۳۲۶۲/۴۶۵۳۵ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۱pl ۷۶۰۸/۴۵۷۶۲ = 〖-۲ LOG LIKELIHOOD〗_۲pl بررسی میزان برازندگی سوال با مدل با توجه به اطلاعات جدول بالا، به بررسی میزان برازندگی تک تک سوالات با مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای ۰۱/۰ و ۰۵/۰ پرداخته می شود. بهطوریکه

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، استاندارد، اندازه گیری، زیست شناسی

مدل دو پارامتری با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، ۵۰ درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه در مدل دو

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، سطح معنادار، روانسنجی، توزیع فراوانی

اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه نمیتواند بطور کامل برآورد گردد. زیرا عوامل متعددی عملکرد آزمودنی را تحت تاثیر قرار

منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، تحلیل اطلاعات

۲/۰ - - - بین ۲/۰ تا ۳/۰ - - ۱ ( ۶۴/۱% ) بیشتر از ۳/۰ - ۳۵ (۳۸/۵۷ %) ۲۵ (۹۸/۴۰ %) تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور، فاقد سوالات دشوار بوده است. از دو جدول بالا می توان دریافت که

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، اندازه گیری، استاندارد

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به دست آمده برای اندازهگیری نسبی و مطلق، کمتر از ۷۰/۰ است و حاکی از عدم

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، اندازه گیری، دانش آموزان

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵ درصدی دومین عامل بزرگ تشکیلدهندهی خطای نسبی است که به این معناست؛ مصححان در نمرهگذاری