گسترش آتش سوزی و فضاهای آموزشی

دراینسیستمهوایتازهموردنیازفضاازطریقدریچهورودهوادرپشتفنکویلتأمینمیشودوواحدتهویهبایدبارسرماییوگرماییفضاوهوایتازهراتوأماًتأمیننماید. ازمحاسنسیستمکاهشهزینههاینصببهعلتحذفهوارسانمرکزی،کانالکشیوشبکههایتوزیعهوااست.
معایبسیستمعبارتاستاز:
– عدمکنترلرویمقدارهوایتازه،دراینسیستم،کهباتغییرسرعتبادوهمچنینتغییردوردمندههوایدستگاهمقدارهوایتازهورودیبهاتاق،تغییرمیکنداغلباینمقدارتا25درصدظرفیتدستگاهمیرسد.
– عدمامکانفیلتراسیونهوا،ورودگردوغباربااتاقها
4-8- فاضلاب
دفع موثر فاضلاب و آب های ساختمان از نظر سلامتی عمومی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نوع سیستم مورد استفاده در این پروژه از نوع سیستم مجزا است در این سیستم فاضلاب سرویس ها ، دستشویی ها و ظرف شویی ها و … توسط لوله های فاضلاب ساختمان ، فاضلاب کارگاه ها از طریق لوله های فاضلاب کارگاه ها و آب باران یا آب های محلی هم از طریق لوله های آب فاضلاب عمومی منتقل می گردد .
5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق
استفاده از تجهیزات اطفاء حریق در فضاهای آموزشی امری است اجتناب ناپذیر زیرا در جریان احتراق یکسری واکنش بسیار سریع بین ماده ای به نام سوخت و اکسیژن و گرما هوا صورت می پذیرد که با آزاد شدن گرما و نور همراه است برای متوقف نمودن سوخت باید یکی از این سه ماده اکسیژن ، گرما و یک ماده سوختنی و خذف هر یک از این سه جزء باعث خاموش شدن آتش می گردد .
برای اعلام حریق دو نوع دتکتور دودی و حرارتی استفاده می شود که متناسب با نیاز هر محل به کار برده می شوند . برای اعلام خطر دستی ، از شستی های اعلام کننده که همراه با چکش و شیشه محافظ می باشند استفاده می شود که در محل های عبور اشخاص و در دسترس نصب می شود که در مواقع لزوم بتوان اعلام خطر نمود .
با شستی اعلام خطر دستی با دتکتورهای هر قسمت ، زنگ های خطر آن به صدا درآمده و در تابلو کنترل نیز ، لامپ های مربوط به آن منطقه روشن می شود . سیستم اعلام حریق همچنین مجهز به رله های لازم برای قطع هوارسان های ساختمان خواهد بود .
به منظور جلوگیری از بروز توسعه آتش سوزی بر سیستم های هشدار دهنده و دتکتوری اعلام حریق و استقرار واحد آتش نشانی در مجموعه ، در سیستم موازی اطفاء حریق پیشنهاد می گردد . استفاده از کپسول های قابل حمل آتش نشانی جهت جلوگیری از گسترش آتش سوزی های موضعی و استفاده از شبکه آب با سیستم های مناسب ذخیره سازی و تامین فشار ایستگاه ها و استفاده از گاز هالون در محل نگهداری آثار ( انبار ) ، گالری ها و کتابخانه نیز پیش بینی گردیده است .
جهت دریافت خطر اعلام منطقه آتش به اپراتوری و امکان اعلام خطر همگانی توسط خط برگشت می باشد .
6-8- سقف کاذب
سقف کاذب در پروژه های بزرگ از ملزومات این پروژه ها محسوب می گردد . زیرا این پروژه ها به دلیل عملکردهای مختلف معماری که دارند نیاز به ارتفاعات مختلف و فرم های مختلفی در سقف این فضاها هستند و همچنین به دلیل سیستم تاسیساتی پیچیده ای که این گونه پروژه ها دارند بهترین محل برای عبور لوله های تاسیساتی ، خطوط برق و کانال سیستم های گرمایشی و سرمایشی و سیستم اطفاء حریق و روشنایی و سیستم صوتی و … از داخل این سقف ها کاذب می باشد . در این پروژه ها از نوع دامپف رابیتس و آکوستیک و غیره به عنوان سقف کاذب استفاده شده است .
7-8- انواع سقف کاذب
اصولا سقف های کاذب در چهار گروه آکوستیک ، دامپ ، رابیتس ، شیشه ای ( دست ساز ) به کار برده می شوند که در این پروژه در سالن های اجتماعات سقف کاذب آکوستیک در نظر گرفته شده و در بخش تاسیسات نیز از سقف های کاذب انواع دامپ استفاده شده است و چون این پروژه در منطقه سرد و کوهستانی قرار دارد سقف کاذب به عنوان عایق حرارتی نیز عمل کرده و گرمایش فضاها را تا حدود زیادی تامین می کند و نکته قابل توجه این است که قالب سقف کاذب باید به خوبی به سقف یا سازه متصل شود تا در زمان زلزله از سقف جدا نشود .
8-8-درزهای انبساط و انقطاع
درزهای انقطاع و انبساط که در پروژه در نظر گرفته شده به دلیل این که طول ساختمان از 25 متر بیشتر می باشد لذا وجود درز انبساط در ساختمان مورد نظر لازم و ضروری است که در طراحی نیز اعمال شده است لذا با توجه به طول و عرض ساختمان در نظر گرفته شده که حد فاصل آن ها با مصالح انعطاف پذیر مانند یونولیت یا فوم پر می گردد و از نوارهای آلومینیومی و یا برنزی برای پوشش شکاف ها می توان استفاده کرد .
9-8-آکوستیک
برای دور کردن سر و صدای مزاحم از ساختمان ، ساختمان را در فاصله ای مناسب از مرکز سر و صدا قرار می دهند و می توان با ایجاد موانعی طبیعی و مصنوعی چون درخت و استفاده از مصالح با جذب صدای بالا که از تکنولوژی روز دنیا در طراحی آن ها استفاده شده است بهره گرفت و می توانند در کاهش سر و صدا در محیط موثر باشند در جداره ها و دیوارها صدابندی انجام پذیرد یا دیواره ها در صورت امکان دو جداره تعبیه شود ، درب و پنجره ها درزبندی شوند ، در کانال های تهویه از مصالح جذب کننده ویژه کانال استفاده شود – در فضاهایی مانند آمفی تئاتر از مصالح جذب کننده صدا باید استفاده شود که شامل مصالح الیای ، پوته ای یا کاواکی هستند .
10-8-سیستم صوتی
سیستم صوتی برای پخش از رادیو ، ضبط میکروفون خواهد بود بلنگوها به صورت توکار در سقف کاذب در محل های لازم مثل راهروهای فضاهای اداری و آموزشی ، آمفی تئاتر ، آتلیه ها ، کارگاه ها و کتابخانه نصب خواهد شد و این سیستم به ترتیبی طراحی می شود که پخش را از سایر بخش های دیگر بتوان مجزا نمود و یا برای هر بخش به طور مستقل عمل کرد و اجزاء این سیستم شامل : آمپلی فایر ، کاست ، رادیو ، میکروفون و تابلوهای فرمان می باشد .
11-8- تهویه مرکزی