گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و پیش فرض تساوی واریانس‌ها

باور درباره کنترل ناپذیری 55/0 1 28 46/0
اطمینان شناختی کم 60/0 1 28 25/0
نیاز به کنترل افکار 001/0 1 28 97/0
وقوف شناختی 01/1 1 28 32/0
همانگونه که در جدول 4-8 مشاهده می شود، آزمون لوین در متغیرهای انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی نمی باشند. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای اس انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معنادار نیست، در نتیجه فرض همگنی واریانس ها تایید می شود و صفر برای تساوی واریانس های نمره ها دو گروه در کلیه متغیرهای تحقیق تأیید می گردد. یعنی پیش فرض تساوی واریانس های نمره ها در دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردید.
فرضیه های پژوهش
برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده گردید که نتایج در جداول زیر ارائه شده است.
فرضیه اول تحقیق حاکی از این بوده که «گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی معتادین وابسته به مواد افیونی موثر است».
فرضیه دوم تحقیق حاکی از این بوده که «گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی موثر است».
جدول 4-9: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرات پس آزمون انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون
نام آزمون مقدار DF فرضیه DF خطا F p اندازه اثر توان آماری
آزمون اثر پیلایی 94/0 6 17 60/520 001/0 94/0 1
آزمون لامبدای ویلکز 05/0 6 17 60/520 001/0 94/0 1
آزمون اثر هتلینگ 56/18 6 17 60/520 001/0 94/0 1
آزمون بزرگترین ریشه روی 56/18 6 17 60/520 001/0 94/0 1
همان طوری که در جدول 4-9 مشخص است، با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی گروه های آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی) تفاوت معنی داری وجود دارد (60/520= Fو 001/0>p). برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، دو تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول 4-10 ارائه شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 94/0 می باشد. به عبارت دیگر، 94 درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی مربوط به تاثیر گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر می باشد. توان آماری برابر با 1 است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
جدول 4-10: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون
متغیر مجموع مجذورات DF میانگین مجذورات F p اندازه اثر توان آماری
انعطاف پذیری کنشی 22/3015 1 22/3015 02/79 001/0 78/0 1
باورهای مثبت درباره نگرانی 58/402 1 58/402 87/139 001/0 86/0 1
باور درباره کنترل ناپذیری 77/261 1 77/261 09/69 001/0 75/0 1
اطمینان شناختی کم 16/297 1 16/297 36/79 001/0 78/0 1