گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و مفهوم انعطاف پذیری کنشی

استراتژی های درمانی مدل تغییر بر اساس مدل فرانظری و بر تغییر رفتار مبتنی است. این مدل یک چهارچوب یکپارچه برای درک، اندازه گیری و مداخله رفتار فراهم می آورد. در این مدل تغییر به عنوان پیشرفت در خلال یک توالی 5 مرحله ای در نظر گرفته می شود. از مدل پیش تامل اولیه که مراجع درباره تغییر فکر نمی کند تا مرحله تامل، آمادگی، عمل و پنجمین مرحله یعنی نگهداری که مراجع در این مرحله تغییر دراز مدت خود را حفظ می کند (ماردن، کروچ و دیکمنته،2001، ترجمه ضیاالدین، حسینی فر، نوکنی و طوفانی، 1392).
تعریف عملیاتی:
گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغیییر
در این پژوهش، منظور از گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر جلسات درمانی خواهد بود که بر اساس راهنمای عملی گروه درمانی ماردن، کروچ و دیکمنته،2001، ترجمه ضیاالدین، حسینی فر، نوکنی و طوفانی، 1392 طی 15 جلسه 60 دقیقه ایی بر روی گروه آزمایش ارائه خواهد شد.
تعریف مفهومی:
انعطاف پذیری کنشی
گارمزی و ماستن (1991، به نقل از سامانی و همکاران، 1386) انعطاف پذیری کنشی را یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده، تعریف نمود ه اند. مارش (1996) انعطاف پذیری کنشی را به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف می کند. والرر (2009) انعطاف پذیری کنشی را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می کند.
تعریف عملیاتی:
انعطاف پذیری کنشی
در پژوهش حاضر منظور از انعطاف پذیری کنشی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه 26 سئوالی کونور و دیویدسون (2003) بدست می آورند.
تعریف مفهومی:
باورهای فراشناختی
باورهای فراشناختی عبارتند از باورهایی که فرد در مورد تفکر و فرآیندهای آن دارد. افکار و باورهای فراشناختی، باورهایی هستند که با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستند و با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند و باعث حالت های آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود (ژانک و همکاران ، 2006).
تعریف عملیاتی:
باورهای فراشناختی
در این پژوهش منظور از باورهای فراشناختی، نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (30-MCQ) که پنج باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی را می سنجد، کسب می کنند.
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مسئله سومصرف مواد یکی از مخاطره ترین معضلات جامعه می باشد. سومصرف مواد می تواند معلول عوامل گوناگون زیستی، اجتماعی و فردی باشد. نگاهی به رویکردهای اخیر نشان می دهد که مسئله اعتیاد و روش های ترک از جنبه های گوناگون در حال بررسی می باشند تا راه حل های مناسب تری ارائه گردد. شناسایی روش درمانی موثر بر افزایش و کاهش دو مقوله انعطلاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی آن ها می توانند در مقابله با مشکلات الخصوص در زندگی افراد وابسته به سومصرف مواد موثر واقع شوند و علل را که افراد به سمت مشکلات روان شناختی سومصرف مواد سوق می دهد را کاهش دهد. لذا در این فصل از پژوهش، مطالب در دو بخش مبانی نظری و پیشینهی تجربی تنظیم شده اند. در بخش مبانی نظری، به ترتیب متغیرهای انعطاف پذیری کنشی، باورهای فراشناختی، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته و در بخش پیشینهی پژوهشی نیز، پژوهشهای انجام شدهی داخلی و خارجی مرتبط با متغیرها و موضوع پژوهش بیان می گردد.
مفهوم انعطاف پذیری کنشی
انعطاف پذیری کنشی بر ظرفیت گذشتن از دشواری های پایدار، سرسختانه و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علی رغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی اجتماعی تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد. تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی متفاوت است و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و بر اساس خوداصلاح گری فکری و عملی انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد (مریدی،1389).
تاب آوری خصیصه ای است که به صورت کاملا طبیعی رخ می دهد. تاب آوری اشاره بر فرایندی پویا دارد که انسانها در زمان مواجهه با شرایط ناگوار یا ضریه های روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می دهند (لمی و غزل ،2001).